Søk

 

Trusler på jobben – en hverdagslig sak?

Velger du å jobbe med å ta fra familier barna sine må du tåle hets og angrep mot deg og dine.» orden kommer fra en administrator for en av gruppen på Facebook som retter harde angrep mot barnevernsansatte

Ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt for trusler, sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt. Kommunestyret er arbeidsgiveren til de ansatte i barnevernet. Et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte er et politisk ansvar og et samfunns ansvar.

 

Trygghet for de minste er en så viktig verdi i Norge at vi har en egen instans som bare har som ansvar å hjelpe barn og familier som sliter. Barnevernet skal hjelpe de aller mest sårbare blant oss. De skal jobbe med å forebygge at barn blir utsatt for vold, overgrep eller på annen måte lider overlast. De skal beskytte barn som har opplevd vonde ting. De skal hjelpe barn og familier som sliter med få til  nødvendig endring. De skal støtte barn og foreldre som trenger litt ekstra.

Vi er stolte av å bo i et land hvor barns rettigheter settes høyest. Vi mange i landet som er opptatt av at barn skal ha det trygt og godt. Vi har gode barnehager og skoler, helsetjenester og fritidstilbud. Til tross for dette finnes det barn som lider. De fleste av oss ønsker at noen skal fange opp disse barna, derfor har vi barnevernet.  Barnevernet har økende tillit i Norge, det viser befolkningsundersøkelser. Mange unge ønsker å jobbe med barnevern og det er god søkning til utdanningene. De ansatte i barnevernet får ofte gode tilbakemeldinger for jobben de gjør.  Det er blant de gode siden ved å ha den viktig jobben, å ivareta barn som sliter tungt.  Gode møter med barn og familier, muligheten til å bidra til endring og hjelpe familier å få det bedre sammen gjør hverdagen rik for barnevernsarbeidere.

Det finnes det også en annen side av jobben: trusler, hets og til tider ensidig negativ kritikk. Det kan få konsekvenser for hvordan de kan utføre jobben sin. En blir ikke vant til trusler – en blir sliten og redd av trusler. Det kan påvirke hvordan jobben utføres.

Barnevernsarbeidere tar vanskelige avgjørelser, noen ganger er de med på å splitte familier. I vanskelige avgjørelser trenger vi godt kompetente fagfolk. Vi kan forstå folks fortvilelse og desperasjon når de ikke er enige i avgjørelsen som tas. Det skal være rom for å være uenig, det skal være rom for å klage, og få sin sak prøvd i rettsapparatet. Det er viktig at kritiske stemmer kommer fram, men vi skal aldri tåle trusler og hets mot ansatte som utfører arbeid på vegne av samfunnet. Skal de ansatte ha mulighet til å yte sitt beste på jobb er det viktig å ha nok tid og et trygt arbeidsmiljø. Trygghet på jobben og privat gjør ansatte i stand til å gi de beste tjenestene.

Fellesorganisasjonen er profesjonsforbundet til de ansatte i barnevernet. Vi er opptatt av et godt barnevern. For å få det til trenger vi:

Nok ansatte. I dag ofte er for få medarbeidere for å løse komplekse oppgaver.

Solid kompetanse. Alle barnevernsarbeidere skal ha god barnevernfaglig kompetanse og skal ha mulighet til kontinuerlig kompetanseutvikling.

En samfunnsdebatt som bidrar til å styrke og utvikle hjelpetilbudet til barn og familier som sliter. En debatt med rom for kritiske røster, men uten trusler og hets.

Trusler på jobben skal aldri bli en hverdagslig sak. Tønsberg tingrett har sagt tydelig ifra at trusler mot barnevernansatte ikke er akseptabelt. Vi mener at alle ansvarlige voksne må vise at vi ikke vil ha en samfunnsdebatt hvor trusler og hets er vanlig.

Til alle kommunepolitikere: Dere har et spesielt ansvar. Vi ber dere om å gjøre dere kjent med den jobben barnevernet gjør. Vise at dere tar ansvar. Det er dere som er arbeidsgiver for de barnevernsansatte, sørg for at de kan gjøre jobben på en god måte. Se til at det er nok ansatte og at de har det trygt på jobben. Pass på at kommunen har gode rutiner for å møte trusler og hets. Slik kan dere passe på at de aller mest sårbare blant kommunens innbyggere får den hjelpen de skal ha.

 

Sendt Tønsberg Blad

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen