Søk

 

Tenker du på å ta utdanning innen helse- og sosialfagene?

Her kan du lese om de profesjonene Fellesorganisasjonen (FO) organiserer; barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere

FO er fagforeningen for 26.500 yrkesaktive og studenter som alle har eller tar enten bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie eller bachelor i velferdsfag/arbeids- og velferdssosiologi.

 

ENGASJERENDE YRKER!

Bachelor i barnevern – om barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen. Mange jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer som skole, barnehager, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet og psykisk helsevern.

Lenke til læresteder og studier

Bachelor i sosialt arbeid – om sosionomen

Sosionomen bistår barn, voksne, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre livsvilkår i et tett samarbeid med den eller de det gjelder. Sosionomen jobber blant annet i sosialtjenesten/NAV, barneverntjenesten, sykehus, psykisk helsevern for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktninge- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Lenke til læresteder og studier

Bachelor i vernepleie – om vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere og tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og tilrettelegger for utvikling, forebygger funksjonssvikt og fremmer økt livskvalitet. Vernepleieren arbeider særlig i tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i hjemmetjenestene, dagtilbud, i spesialisthelsetjenesten, i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, tjenester rettet til personer med fysiske funksjonshemminger og skole/undervisningssektoren.

Lenke  til læresteder og studier

Bachelor i velferdsfag – om velferdsviteren

Velferdsviter-utdanningen er en forholdsvis ny utdanning. Studiet kvalifiserer til brukerrettede og administrative stillinger i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), og i helse- og sosialsektoren for øvrig. Velferdsviteren har kunnskap om velferdspolitikk og administrasjon i forvaltningen i tillegg til kompetanse i arbeidsevnevurdering og brukerrettet veiledning.

Lenke  til læresteder og studier

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen