Søk

 

Protokoll fra styremøtet 24.04.2012


Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 24.04.2012
LO- huset, Steinkjer

Til stede: Gudrun Lidal, Hanne Halberg, Odd Harald Bjørnøy, Aina Tetlien Sellæg, Idar Ahlin, Atle Jegersen (kontrollkomite), Jorunn Kjerkol.

Forfall:, Terje Haugseth, Linda Brekk (stud).,Mona Kristin Myhren, Doris Sundvik, Rune Johnsen, Berit Trana Jensen
Vararepresentanter innkalt til møtet.
Ref.; Jorunn Kjerkol

 

Sak 30/12: Godkjenning innkalling og dagsorden
Avdelingskontoret ønsker tilføyelse av en sak; Sak nr.39/2012 Mandat Tariffpolitisk utvalg.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent med tilføyelse sak nr 39/2012..
___________________________________________________________________________

Sak 31/12: Godkjenning protokoll styremøte 27.03.2012

Vedtak: Protokoll styremøte 27.03.2012 godkjennes.
_________________________________________________________________

Sak 32/12: Postliste for perioden 30.01 – 20.03.2012.

Vedtak: Postliste godkjent.
___________________________________________________________________________

Sak 33/12: Informasjonssaker:

Info Avdelingskontor:
1. Avdelingssekretær er nå sykemeldt i 100 % stilling fra 10.04 til og med 23.05.2012. Oppfølging ift. NAV og fastlege er gjennomført. Situasjonen framover vil være uforutsigbar.
2. Roald og Odd Harald vikarierer, ca. 2 dager hver per uke.
3. Avdelingskontoret har bistått i 1 medlemssak siden forrige styremøte.
4. Avdelingskontoret har veiledet i 3 arbeidstidsvurderinger siden forrige styremøte.
5. Workshop Stjørdal, Meråker og Frosta som vi inviterte til den 29.mars ble avlyst grunnet ingen påmelding.
6. Det har vært et møte i referansegruppe for utredning av nytt krisesenter hvor vi har deltatt.
7. Det er gjennomført 1.møte i adhocgruppe som planlegger konferanse 19.september hvor tema er IP/samhandlingsreform.
8. Gjennomført oppfølgingsmøte etter workshop med FO-klubben Vikna kommune som har planlagt og gjennomført politisk påvirkningsarbeid mot lokale politikere etter nedbemanning i tjenester for psykisk utviklingshemmede.
9. Har holdt jobbsøkekurs for avgangsstudentene på Hint Namsos den 12.april hvor 7 av 26 avgangsstudenter deltok.
10. Status hovedtariffoppgjøret 2012.
11. For øvrig ivaretakelse av avdelingens ordinære oppgaver.

Info Seniorpolitisk utvalg.
1. Henvendelse fra sentralt Internasjonalt utvalg om samarbeid med Bulgarian Asociation of Social Workers. (som ikke er en fagforening).Samarbeidet skulle gå på gjensidige studiebesøk,/informasjonsutveksling etc. Kontoret var interessert og saken ble drøftet i Seniorutvalget som foreslo at det ble opprettet en arbeidsgruppe av interesserte som kunne stå for det arbeidet som måtte gjøres. To fra seniorutvalget var interessert i å være med i en slik gruppe. Samarbeidet skulle finansieres gjennom EØS-penger. Etter hvert viste det seg at fristen for søknader om slike midler var så knapp (1. mai) at det var umulig for FO-Nord-Trøndelag å få til noe så vi måtte la denne anledningen gå fra oss.
2. Arbeidsgruppa for temadagen 19. september er godt i gang. Hanne måtte trekke seg på grunn av for mye å gjøre, men gruppa er supplert med Ellrun Ystad. Neste møte er 2. mai.
3. Utvalget er i gang med oppdatering av opplysningene om seniorpolitiske tiltak hos FO-arbeidsgivere i Nord-Trøndelag som en forberedelse til høstens lokale forhandlinger og møtet med tariffpolitisk utvalg 29. 05.2012.
4. Tenkning omkring seniorkonferanse 2013 er i gang.

Info Fagpolitisk utvalg:
1. Utvalget har evaluert fellesyrkesfagdag november 2011 og tilbakemeldinger fra deltakere er meget positive. Utvalget er godt fornøyd med arrangementet, både innhold, deltakelse og tilbakemeldinger. Til neste konferanse ønsker utvalget å være mer synlige, for eksempel ved å ha på t-skjorte/genser med FO-logo.
2. Planlegging av fellesyrkesfaglig konferanse/inspirasjonsdag 30.november 2012 er godt i gang. Tema/arbeidstittel er: ”Folkehelse for noen – hvor er vi? Det er planlagt 3 utvalgsmøter i mai og neste møte er 10.05.2012.
3. Utvalget ønsker å forespørre Arbeidsutvalget om politisk representasjon. De utformer invitasjon som oversendes AU fra avdelingskontoret. Da vår avdeling ikke har hatt besøk av forbundsleder i denne kongressperioden er det et ønske om at Rigmor Hogstad kan representere vår politiske ledelse.

Vedtak: Tas til orientering og etterretning.

___________________________________________________________________________

Sak 34/12: Revidert regnskap 2011:

Avdelingskontorets innstiller på følgende forslag til vedtak:
Revidert regnskap 2011 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
_________________________________________________________________________

 

Sak 35/12: Søknad om dekning av innkjøpt lisens officeprogram til privat PC fra tillitsvalgt:

Avdelingskontoret innstiller på følgende forslag til vedtak:
Søknad avslås med begrunnelse i:
1. FO Nord-Trøndelags generelle retningslinjer om at innkjøp i klubbene ut over nøkterne innkjøp til kaffe/te, kaffemat og mat til møter må avtales med avdelingskontoret på forhånd.
2. HA § 1-2 pkt 4 hjemler også samarbeidet mellom partene og sier at ” …. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine
oppgaver etter de retningslinjene som er fastsatt i denne avtalen.”
3. FO Nord-Trøndelag har ikke økonomiske forutsetninger for å yte tillitsvalgte tilskudd til innkjøp av lisenser som gjelder installering av
officeprogrammer på private PCèr. Vi har en kontinuerlig utskiftning av
tillitsvalgte og ved å etablere en praksis hvor en tillitsvalgt får innvilget
midler til denne type formål vil skape presedens for andre søknader av
lignende art og det vil være vanskelig å sette en grense for hva som kan
godkjennes.
4. For å tilrettelegge for at klubbene og de klubbtillitsvalgte er kjent med retningslinjer til midler til klubbene, vil FO Nord-Trøndelag legge ut informasjon i form av en konkret liste om hva klubber kan søke tilskudd til på vår hjemmeside under ”Klubber”.


Saksframstilling:
En av våre tillitsvalgte har søkt om å få dekket innkjøp av officeprogram til privat PC for å kunne ivareta tillitsvalgarbeid. Hun arbeider 50 % stilling i turnus og opplever at hun ikke kan ivareta sin rolle ved anvendelse av PC som hun har tilgang til på arbeidsplassen. Hun søker om et tilskudd til kostnader hun hadde knyttet til installering av officeprogram som er foretatt og kostet
kr 1404,-.

Hun har ved inntreden i rollen fått informasjon om hvordan klubber kan søke midler til gjennomføring av møtevirksomhet og eventuell annen aktivitet som klubben ønsker å gjennomføre.
 

Vedtak: Avdelingskontorets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

____________________________________________________________________


Sak 36/12: Mobilisering tariffoppgjør/1.mai

Avdelingskontoret har innhentet informasjon om 1.mai-arrangementer i kommunene i Nord-Trøndelag, med informasjon om tidspunkt og talere. Vi foreslår å sende ut informasjon til alle tillitsvalgte og ber htvèr om å videresende til medlemmer i sine klubber.
Vi har foreløpig ikke mottatt mobiliseringsmateriellet knyttet til lønnsoppgjøret, men antar det ankommer avdelingskontoret i løpet av denne uka. Det er lite sannsynlig at vi klarer å sende/kjøre ut dette materiellet innen første mai, men vi vil møte mange medlemmer på vår yrkesfagkonferanse på Hint Namsos den 2.mai og be medlemmer ta med materiell til sine hjemkommuner hvor det kan fordeles til medlemmer og legges ut på arbeidsplassene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________
 

Sak 37/12: Handlingsplan bemanningsnormer i barneverntjenestene:

Saksframstilling-sak 37/12

Arkivsak-dok.

Saksbehandler Odd-Harald Bjørnøy
Jorunn Kjerkol


Saksgang Møtedato Saknr
1 Avdelingsstyret 24.04.2012 37/12
2

Innstilling for styret:

· FO ber om at alle barneverntjenestene i fylket bemannes slik at hver saksbehandler gjennomsnittlig ikke har mer enn ca 14 saker å arbeide med til enhver tid.
· Erfarne saksbehandler gis mulighet for faglig utvikling, etterutdanning og eventuelt spesialisering
· Nyutdannede saksbehandlere i barnevernet tilbys mentorordninger og god oppfølging
· Det må legges til rette for gode faglige miljø uavhengig av størrelsen på tjenesten
· Ledere i barnevernet tilbys kompetanseutvikling
· Tidsbruken i barneverntjenester som dekker store områder evalueres i forhold til saksbehandlingskapasitet
· Sykefraværet i tjenesten gis spesiell oppmerksomhet.
· Det legges vekt på utvikling av samarbeidskompetanse både i barnevernet og hos de som barnevernet skal samarbeide med.
· Kapasiteten på de tiltak som brukes for barnevernsbarn og hos de instansene barnevernet samarbeider med må være fleksibel nok slik at det ikke begrenser barnevernets arbeid
· Saksbehandlingssystem, rutinebeskrivelser, og organisering må være av en slik kvalitet at de ikke stjeler saksbehandlingskapasitet.
· Arbeidsgiver har også ansvaret for at arbeidsmiljøet er godt

Saksframstilling:
FO har under arbeid å utvikle bemanningsnormer i barneverntjenestene. Bemanningsnormer betyr å sette et tall som sier noe om hvor mange saker hver ansatt bør ha ut fra saksmengden og andre forhold på den enkelte arbeidsplass.
FO Nord-Trøndelag har anvendt materiale utarbeidet av forbundskontoret, blant annet FOs veileder til bruk for diskusjon rundt bemanningsnormer, når vi har gjennomført dialogmøter med barneverntjenesten i vårt fylke. Hensikt var å finne hva ansatte og ledere vurderer som et hensiktsmessig antall saker basert på lokale forhold.
Avdelingskontoret har bearbeidet nødvendige dokumenter og laget brevmal til våre hovedtillitsvalgte for innkalling til dialogmøter og gjennomføring i barneverntjenestene. Hovedtillitsvalgte i kommunene sendte ut brev med invitasjon til ledere i barneverntjenestene 07.11.2011. Hovedtillitsvalgte gjennomførte dialogmøter i desember 2011 og januar 2012. Avdelingskontoret mottok svardokumenter fra barneverntjenestene, hovedsakelig ved utgangen av januar 2012. Møtene ble gjennomført i 19 kommuner, herav 4 interkommunale barneverntjenester som omfatter til sammen 16 kommuner. Tillitsvalgte har gitt tilbakemeldinger på at ansatte og ledere i barneverntjenestene har opplevd dialogmøtene positivt og at de har diskutert og reflektert over faktorer som berører arbeidet og sett stor nytteverdi av dette.
Innsamlet materiale ble oversendt forbundskontoret v/fagkonsulent Tonje Wejden den 03.02.2012. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra forbundskontoret på arbeidet som vi har gjennomført så langt.
Avdelingskontoret har nå oppsummert og bearbeidet materialet for gjennomføring av siste del av handlingsplanen vår som gjelder intern informasjon og folkeopplysning. I tillegg foreslår avdelingskontoret videre bruk av materialet, se nedenfor.

Vedlagt:
· Sammenstilling av alle svarene fra barnevernet i 19 kommuner i NT
· Oppsummering av svarene med viktige punkter.

Den videre behandling av saken blir :
Oppsummeringen presenteres på FO-Nord-Trøndelags hjemmesider
Det bes om et møte med KS i Nord-Trøndelag for å presentere resultatene og drøfte hva som bør gjøres.
Det bes om et møte med Fylkesmannen for oppfølging av undersøkelsen

Endrings/tilleggs-forslag i møtet:

Første kulepunkt endres til:
· Normen for bemanning i barneverntjenesten fastsettes nå FO sentralt har fastsatt sin landsdekkende norm
Forslag til nye kulepunkt:
· Det gis tilbakemelding til de barneverntjenestene som har besvart spørsmålene.
· Det bes om et møte med Fylkesmannen snarest mulig
· Videre arbeid med saken avventes til FO sentralt fastsetter normen for antall saker pr. barnevernansatt .


Vedtak:
· Normen for bemanning i barneverntjenesten fastsettes nå FO sentralt har fastsatt sin landsdekkende norm
· Erfarne saksbehandler gis mulighet for faglig utvikling, etterutdanning og eventuelt spesialisering
· Nyutdannede saksbehandlere i barnevernet tilbys mentorordninger og god oppfølging
· Det må legges til rette for gode faglige miljø uavhengig av størrelsen på tjenesten
· Ledere i barnevernet tilbys kompetanseutvikling
· Tidsbruken i barneverntjenester som dekker store områder evalueres i forhold til saksbehandlingskapasitet
· Sykefraværet i tjenesten gis spesiell oppmerksomhet.
· Det legges vekt på utvikling av samarbeidskompetanse både i barnevernet og hos de som barnevernet skal samarbeide med.
· Kapasiteten på de tiltak som brukes for barnevernsbarn og hos de instansene barnevernet samarbeider med må være fleksibel nok slik at det ikke begrenser barnevernets arbeid
· Saksbehandlingssystem, rutinebeskrivelser, og organisering må være av en slik kvalitet at de ikke stjeler saksbehandlingskapasitet.
· Arbeidsgiver har også ansvaret for at arbeidsmiljøet er godt
· Det gis tilbakemelding til de barneverntjenestene som har besvart spørsmålene.
· Det bes om et møte med Fylkesmannen snarest mulig
· Videre arbeid med saken avventes til FO sentralt fastsetter normen for antall saker pr. barnevernansatt

Vedtak.: Enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

Sak 38/12: Fullmakt attestering:

Avdelingskontorets innstiller på følgende forslag til vedtak:
Odd Harald Bjørnøy attesterer regninger som gjelder avdelingsleder i avdelingssekretærs sykefraværsperiode.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
___________________________________________________________________________
 

 


Sak 39/12: Mandat Tariffpolitisk utvalg:

Arkivsak-dok. Forslag til mandat for Tariffpolitisk utvalg

Saksbehandler Odd-Harald Bjørnøy


Saksgang Møtedato Saknr
1 Avdelingsstyret 24.04.2012 39/12
2

Innstilling for styret:

Styret innstiller til Representantskapet at vedlagte forslag til mandat for Tariffpolitisk utvalg vedtas.


Saksframstilling:

I forbindelse med arbeidet med Tariffkonferansen 11. og 12. juni og andre møter i utvalget har vi ikke funnet at det er vedtatt noe mandat for utvalget.
Vi tror at det kan være greit at utvalget har et vedtatt mandat og har funnet fram til mandatet for TPU i Hordaland som vi stort sett har kopiert med noen få endringer.
Vi tror at det kan være hensiktsmessig å starte behandlingen av dette mandatet nå og legger det fram for styret på møtet den 24.april med forslag om at styret innstiller dette som vedtak i en sak til Representantskapet til høsten.


Forslag til mandat for Tariffpoltisk utvalg i Nord-Trøndelag

TARIFFPOLITISK UTVALG
Medlemmer
Det velges inntil seks medlemmer på årsmøte. Alle tariffavtaleområder skal være representert i utvalget. Fylkessekretær velges som leder. Utvalget konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær.

Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle seksjoner er representert.

Arbeidsform
Utvalget møtes etter oppsatt møteplan.

Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg.

Arbeidsoppgaver
Utvalget må sette seg inn i FO sin politikk på det tariffpolitiske området og arbeide i tråd med kongressperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt.

Utvalget må spesielt holde seg orientert om FO sitt sentrale tariffpolitiske utvalg.

Utvalget er et rådgivende utvalg i avdelingen. Det vil si at utvalget må legge frem sak for vedtaksføre organ før handling kan skje.

Utvalgets leder får tilsendt innkalling og referat fra styrende organ i avdelingen.

Utvalget følger opp aktuelle saker og fremmer saker for styrende organ ved behov.

Aktiviteter
· Hovedtariffoppgjøret er sentralt i utvalgets arbeid.
· Forberedt innspill og diskusjon om tariffpolitikk til styremøter og representantskapsmøter.
· Arrangere årlig tariffkonferanse.
· Prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som oversendes Landsstyret.
· Komme med innspill, diskusjoner, erfaringer og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger.

Referat fra møtene sendes styret til orientering. Rapport fra årsmøteperioden legges frem for årsmøte.

Den videre behandling av saken blir

Representantskapet 20. september.


Vedtak: Enstemmig vedtatt.
_________________________________________________________________________

 

 

Neste styremøte 5. juni 2012
Sted: LO-huset Steinkjer
Tid: 10:00 – 14:00
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen