Søk

 

Protokoll fra styremøtet 18.10.2011

Sted: LO-huset Steinkjer

 

Til stede:Mona Myhren, Rune Johnsen, Gudrun Lidal, Berit T. Jensen, Hanne Halberg, Odd Harald Bjørnøy, Mona Alstad (kontrollkomitéen).

 

Forfall:, Terje Haugseth, Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg, Linda Brekk (stud)

              Vara ikke innkalt grunnet forfall meldt samme dag.

 

Sak 55/11:     Godkjenning innkalling og dagsorden

 

Vedtak:          Innkalling og dagsorden godkjent med foreslått endring. Sak 59/2011: Budsjett 2012 endres til Planlegging 2012.

___________________________________________________________________________

 

Sak 56/11:     Godkjenning protokoller.

                       

Vedtak:          Protokoll styremøte 24.09.2011 godkjent.              

_________________________________________________________________

Sak 57/11:      Postliste for perioden 13.09.2011- 11.10.2011.

 

Vedtak:          Postliste godkjent.

___________________________________________________________________________

 

Sak 58/11:     Informasjonssaker

                        Avdelingskontor:

Gjennomføring av vedtak; opprettet facebook-side, lagt ut handlingsplan på hjemmeside, oversendt handlingsplaner til Uredde Stemmer, oversendt uttalelse til KD og FO.

Turnuskurs gjennomført med positive tilbakemeldinger.

Planleggingssamling med FO Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag gjennomført.

Drøftinger knyttet til arbeidsvilkår og omstilling miljøterapeuter i skole, Midtre Namdal.

Varslingssak.

Medlemssaker.

Bistand i lokale forhandlinger 3.4.2 i fem kommuner.

Forberedelser tarifforhandlinger Spekter; B-del.

Rekrutteringsarbeid. I tillegg oppfølging av ikke yrkesaktiv liste, hvor mange er studenter som er kommet i arbeid?

I tillegg ordinære arbeidsoppgaver, bl.a. tilstedeværelse ved seniorkonferanse, planarbeid og utarbeidet invitasjoner til konferanse og workshop. Foreløpig 12 påmeldte til fagdag.

Laget og sendt ut invitasjoner til medlemmer som skal påskjønnes for langt og trofast medlemskap i 30 år i Nord-Trøndelag.

 

Seniorpolitisk utvalg:

Informasjon om gjennomført seniorkonferanse 5.oktober. 30 deltakere,

hvor 2 deltakere fra Nordland og 5 deltakere fra Sør-Trøndelag. Evaluering foretatt av deltakere gir positive tilbakemeldinger på innhold. Odd-Harald mener at Anna Sabinas (medlem AU) innlegg viser at FO ved sentrale forhandlinger har stilt en rekke konkrete krav som skulle følges opp videre i kommunene, men at det knyttes usikkerhet til hvordan dette er blitt fulgt opp under de lokale forhandlingene. Det er også uklart hvor kjent det har vært blant regionale og lokale forhandlere i FO at FO har stilt slike krav.

Vi har en del konkrete krav i tariffoppgjøret, men vi vetingenting om konkret gjennomføring lokalt på arbeidsplassene. Dette er et arbeid vi må drøfte om vi skal følge opp.

I Østoms (KLP) innledning informerte han om KLPs informasjonsturne som er planlagt hos nordtrønderske arbeidsgivere 1.halvår 2012. Vi følger opp denne med å sende ut informasjon til våre medlemmer om når og hvor han vil være i perioden. Han gir god informasjon om KLPs pensjonsordning, forsikringer og viser medlemmer hvordan de kan innhente personlig informasjon i KLP.

 

Seniorutvalget har forslag til seniortiltak i regi av FO Nord-Trøndelag og la fram saken for styret i form av en flott powerpointframstilling. Prosjektet har arbeidstittel ”Med FO Nord-Trøndelag til de Andalusiske sletter”, med underpunkter; Bevaringsverdig, Fornybar og Attraktiv.  Dette er et tiltak som skal være uten kostnader for avdelingen. Styret gir positive tilbakemeldinger og ber utvalget fortsette arbeidet. Det må undersøkes om det foreligger interesse nok blant medlemmer til å delta. Til tross for at dette skal være uten kostnader for avdelingen vurderer styret en symbolsk verdsetting til utvalget for arbeidsinnsatsen da det er knyttet masse arbeid både i forkant og ved å stille opp som reiseleder(e).

 

Fagpolitisk utvalg:

Forberedelser til fagdag 25.11 går etter planen. Innledere er på plass. Anna-Sabina kommer til fagdagen i stedet for seniorkonferansen hvor hun måtte melde forfall grunnet arbeid med utdanningssaken. Invitasjon/program er ferdig. Det vil bli annonsert i Fontene. Det er sendt ut til alle tillitsvalgte med oppfordring om å videresende til medlemmer i klubbene. Det er annonsert på facebook, samt lagt ut på vår hjemmeside. Det er dags dato 12 påmeldte til konferansen. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder ved påmelding og vi har et tak på 70 deltakere.

                       

                        Informasjon fra LS-representant

Jorunn formidler kort informasjon fra LS-møtet da Gudrun har sykdomsforfall. Gudrun har formidlet representantskapets endringsforlag i utdanningssak. AUs innstilling i sak 63/11 ble enstemmig vedtatt med tillegg av to kulepunkter i sosionomenes plattform likelydende med to siste kulepunkter i barnevernpedagogenes plattform. Vernepleierne ønsket ikke tillegg i sin.

I landsstyrets drøftinger vedrørende økonomi ble det stilt spørsmål ved den nye retningen om blant annet internfaktuering Skal vi innføre den type nyliberalistisk styring i FO? Eller skal vi følge egen politikk også her. Debatten vil tas videre ved behandling av budsjett i desember 2012.

                       

Vedtak:          Tas til informasjon

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 59/11:      Medlemssituasjonen i FO Nord-Trøndelag

Vi har gjennomført studentrekruttering ved Hint Namsos og har fått 28 nye studentmedlemmer der.

Vi skal til Stjørdal når årets kull for deltidsstudiet vernepleiere har sin neste studiesamling i desember.

Avdelingskontoret foretar telefonhenvendelser til alle som står på liste for ikke yrkesaktive for å spørre om status er riktig. Vi har foreløpig vært i kontakt med ca 30 personer av 78. Foreløpig er 7 av årets avgangsstudenter vi har hatt kontakt med endret sin status til yrkesaktivt medlem.

Vi har sendt ut oppfordringer til alle tillitsvalgte om å drive aktiv rekruttering i klubbene. Vi ber alle om å være aktive i forhold til nye ansatte fra våre profesjoner og snakke om FO-klubben og formidle informasjon om aktivitet og fortelle hvem som er vår hovedtillitsvalgte i klubben.

Vi har fått informasjon om at Fagforbundet driver aktiv rekruttering av våre medlemmer, særlig vernepleiere i Verdal, Levanger og Stjørdal. Vi har vært i kontakt med lokale tillitsvalgte som nå er ekstra oppmerksom på å ta kontakt med nye ansatte, og også være aktive på andre måter for å synliggjøre hva FO arbeider med både lokalt og sentralt. Fagforbundets rekruttering er en utfordring for FO over hele landet. Det rapporteres fra andre avdelinger om samme sak. Alle formidler lokal informasjon til forbundsledelsen. Lokalt har flere hatt erfaring med at Fagforbundet har fjernet sine brosjyrer med særskilte rekrutteringstiltak mot våre grupper når våre tillitsvalgte har påpekt avtalen som er inngått mellom FF og FO vedrørende organisasjonsretten til våre profesjoner.

 

Styret foreslår følgende tiltak framover:

Be tillitsvalgte om å henge opp informasjon fra FO Nord-Trøndelag

på arbeidsplassene. Invitasjoner og annet med FOs logo for på denne måten å synliggjøre at FO er der ute.

Avdelingskontoret lager velkomstbrev som sendes til nye medlemmer i avdelingen i tillegg til velkomstpakken som sendes ut sentralt. Her skal vi informere om avdelingskontor, lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen, oppfordre til bruk av hjemmeside for å finne informasjon og tilbud om kurs og konferanser. Informere om vår facebook-side som vi anvender til å formidle informasjon fra både fra avdeling og aktuelle saker i velferdsstaten.

I tillegg ønsker vi å be medlemmer om å ta kontakt med oss ved misnøye før de melder seg ut med begrunnelsen at de ikke har hørt fra FO siden de ble medlem.

Vi vil fremme forslag om at det lages et vervekort – FOs vervekort – det skal være lite av format med kort og viktig informasjon om at ”det er noen der som vil hjelpe meg når jeg kommer i en vanskelig situasjon i arbeidslivet”.

Fremme forslag om at senior +55 synliggjøres i statistikk i Rekrutteringsnytt.

Er fagbladet vårt godt nok? Er det blitt for tungt. Det henvises til Fagbladets (FF) siste nummer med artikkel om barnevernsarbeid som oppleves veldig forståelig og informativt.

Fremme forslag til forbundskontoret om at det sendes ut e-post til nye medlemmer, hvor det ønskes velkommen til FO og informasjon om lokalavdeling og linker til hjemmesider.

Styremedlemmer inviterer med seg et vanlig medlem til styremøte eller repskap som observatører, og delta i brainstorming for å gi tilbakemelding om ønsket aktivitet.

 

 

Vedtak:          1. Informasjon tatt til orientering

                        2. Forslag tiltak tas til etterretning

3.Forslag til endringer/nye tiltak oversendes forbundskontoret.    

_________________________________________________________________________

 

Sak 60/11:      Planlegging styrearbeid 2012

Styret ønsker å starte en diskusjon om hvordan vi kan utvikle og forbedre styrets arbeid også neste år.

Representantskapet har vedtatt prioriteringer for 2012, samt at vi har en ambisiøs handlingsplan som skal gjennomføres.

Styret ønsker i tillegg å komme i tettere kontakt med medlemmer i klubbene. Vi har blitt enige om å invitere klubber, i første omgang de store klubbene til styremøter, for både å bli kjent med og få innspill til avdelingen. Vi starter med å legge et styremøte til Namsos hvor medlemmer i studentklubb og FO-klubben Namsos inviteres til møtet.

 

Styret ønsker å fortsette med, og forbedre informasjonsarbeidet til medlemmene våre jamfør flere forlag i sak 59/11.

 

Vedtak:          Tatt til etterretning

 

__________________________________________________________________________

 

Ingen saker til eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte 24.11.2011

Sted: Tingvold Hotell, Steinkjer

Tid: 17:00 – 20:00

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen