Søk

 

Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 24.11.2011

 

Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 24.11.2011

Tingvold Hotell, Steinkjer

 

Til stede:Rune Johnsen, Berit T. Jensen, Hanne Halberg, Odd Harald Bjørnøy, Terje Haugseth, Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg, Doris Sundvik, Idar Ahlin, Jorunn Kjerkol, Atle Jegersen (kontrollkomitéen).

 

Forfall:, Mona Myhren, Linda Brekk (stud)

 

Ref; Jorunn Kjerkol

               

 

Sak 62/11:     Godkjenning innkalling og dagsorden

 

Vedtak:          Innkalling og dagsorden godkjent.

___________________________________________________________________________

 

Sak 63/11:     Godkjenning protokoller.

                       

Vedtak:          Protokoll styremøte 18.10.2011 godkjent med korreksjon i sak 58/11 Informasjon fra seniorpolitisk utvalg.             

_________________________________________________________________

Sak 64/11:      Postliste for perioden 12.10.2011- 21.11.2011.

 

                        Eventuelle kommentarer/spørsmål:

 

Vedtak:          Postliste godkjent.

___________________________________________________________________________

 

Sak 65/11:     Status handlingsplaner

Gjennomgang av handlingsplaner: Vi er godt i gang.

 1. Strategi for opplæring av tillitsvalgte og medlemmer – helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid: Alle mål planlagt gjennomført i 2011 er oppnådd J
 2. Strategi for arbeidet med økt bemanning/bemanningsnormer: Alle mål planlagt gjennomført i 2011 er oppnådd J
 3. Strategi for fagpolitisk utvalgs arbeid med samhandlingsreform 2011 oppnås i morgen når fellesyrkesfaglig fag/inspirasjonsdag er gjennomført J
 4. Strategi for arbeidet med levekår, tjenester og rettsikkerhet for utviklingshemmede: Arbeidet er planlagt til 2012. J
 5. Vedrørende andre prioriterte oppgaver er tariffkonferanse knyttet til mellomoppgjør gjennomført. Opplæring webportal for tillitsvalgte gjennomført juni 2011. JHovedfokus lokalt har vært forberedelser til B-delsforhandlinger i Spekter hvor forhandlinger skal være avsluttet innen 15.12.2011.

Forberedende telefonmøte med leder i forhandlingsutvalget fra arbeidsgiver ble gjennomført 23. november med alle våre tillitsvalgte, samt Berit fra avdelingen.

Utfordringer vi ser i forhandlingene er på å skape forståelse for vår kompetanse, samt realkompetanse/ansiennitet. FOs hovedstrategi er å få det inn i B-delen slik at vi får sikret innplassering ved oppnådd kompetanse, dette blir også en utfordring. Hovedforhandlinger gjennomføres 28. november.

 1. Seniorpolitisk utvalg har arrangert seniorkonferanse og oppfylt plan om seniorpolitikk JUtvalget er godt i gang med plan for 2012 med fokus på utvikling av FOs seniorpolitikk samt prosjekt ”Med FO på de Andalusiske sletter”.

LAF-kurs og turnuskurs er arrangert i samarbeid med FO Møre og Romsdal og FO Sør-Trøndelag. Antall deltakere fra oss var henholdsvis 4 og 7.

Oppfølging og deltakelse i utdanningsdebatt er gjort kontinuerlig gjennom styret, utsending av informasjon, samt drøftinger i representantskapsmøtet i september.

 

 

                       

Vedtak:          Tas til orientering

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 66/11:      Medlemssituasjonen i FO Nord-Trøndelag

Avdelingskontoret har ringt alle medlemmer på liste over ikke yrkesaktive. Av 78 IY pr. 01.09.2011 er listen nå på 46.

 

Status medlemmer per 24.11.2011:

Totalt:                                    783

Yrkesaktive lønnstrekk:         605

Yrkesaktive giro:                     30                 

Ikke yrkesaktive:                     46     

Studenter:                                67

Stønadsmottakere:                   19                            

 

Per 20.11.2009 hadde vi totalt 734 medlemmer

Per 26.01.2011 hadde vi totalt 776 medlemmer

 

                                   Kan vi si oss fornøyd med utviklingen i 2011?

 

                                   Rekruttering på deltidsstudiet for vernepleiere på Stjørdal gjenstår. Vi

har avtale om besøk der tirsdag 13.desember. Berit og Jorunn gjennomfører. I tillegg har vi avtale med ungdomssekretæren i LO Nord-Trøndelag som blir med.

 

Det er det totale antallet medlemmer i avdelingene som er grunnlag for medlemstilskudd. Rekruttering av studentmedlemmer er viktig. Vi håper selvsagt på mange nye studentmedlemmer her. Siste rekrutteringsnytt viser at FO Nord-Trøndelag har 66 % organisasjonsgrad på Hint Namsos. Dette er bra, men vi har hatt bedre oppslutning tidligere og må intensivere arbeidet med aktivitet i studentklubben i 2012.

 

Vi har positiv, men lav medlemsvekst i 2011 sammenlignet med fire siste år. Det er vi ikke fornøyd med og har allerede iverksatt tiltak vi drøftet i forrige styremøte, og som vi viderefører framover.

 

Vi ønsker oss bedre resultater og vil fortsette aktivt arbeid med synliggjøring av FO i klubbene og tilby medlemmer og tillitsvalgte muligheter for kurs og konferanser jamfør handlingsplan 2012. I tillegg kan vi anta at sentral rekrutteringskampanje vår 2012 vil bidra til å oppnå våre lokale målsettinger.

 

 

Vedtak:          Informasjon og drøfting tas til etterretning.

                       

_________________________________________________________________________

 

Sak 67/11:      Budsjett 2012

Styret har foretatt gjennomgang av AUs forslag til budsjett for 2012. Forslaget er laget med utgangspunkt i representantskapets prioriteringer og handlingsplaner for kommende år, samt inntektsgrunnlag basert på 2011-nivå. Styret gir positive tilbakemeldinger på innretningen i budsjett 2012. Saken vil bli realitetsbehandlet i første styremøte 2012 når nødvendig inntektsgrunnlag foreligger.

 

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 68/11:      Møteplan styret 2012

                        Forslag til møteplan:

                        17.januar

                        7.februar

                                   24.april

                                   12.juni

                        21.august

                        2.oktober

                        29.november med årsavslutning

 

                       

                        Møteplan representantskap 2012

                                   7.mars- 8. mars

                                   20.september

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

                       

 

___________________________________________________________________________

      

 

 

Sak 69/11:      LS-saker 13. og 14.desember

                       

Vedrørende budsjett 2012: AU har foreløpig ikke foretatt innstilling i sak, og avdelingene har mottatt informasjon om at saksdokumenter blir utsendt 29.11.2011. Saken vil drøftes i FO Nord-Trøndelags AU +

LS-representant før LS-møtet.

 

Styret har drøftet sak om opprettelse av Stimuleringsfond. Vi vurderer at det er uhensiktsmessig at fondet ikke kommer til anvendelse før en gang i 2013. FO Nord-Trøndelag vil fremme forslag om at fondet opprettes allerede i 2012, og finansieres ved en forhåndsvis innkreving av innestående ubrukte midler. Begrunnelse er behov for å anvende midler i denne kongressperioden til medlemsaktivitet i avdelingene for å oppnå flere gode resultater, øke rekruttering, opprettholde stabilt tillitsvalgtapparat i klubbene med god kompetanse, samt redusere avgang.

 

Styret har gjort en gjennomgang av organisasjonsutvalgets retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingene. Styret er informert om innspill i saken som kom på avdelingskonferansen. Styremedlemmer uttrykker at med retningslinjer på denne måten blir roller og ansvar tydeliggjort.

 

Grunnet mangel på tid, blir styret enige om at styremedlemmer og utvalg kan gi innspill til Gudrun i saker, og særskilt i sak 88.3 Budsjett 2012, før LS-møtet.

 

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 70/11:      Informasjonssaker fra avdelingskontor og utvalg

 1. Status krisesenter/barnevernvakt – samlokalisering

Rapport fra Nord-Trøndelag forskning og utvikling er ferdig. Den konkluderer med at barnevernvakt bør samlokaliseres med politi. Den vurderer at krisesenter bør ligge i Steinkjer. Steinkjer kommune har påtatt seg vertskapsrollen for både barnevernvakt og krisesenter. Alle barnevernledere er intervjuet i undersøkelsen. Saken skal ut på høring innen 1.mars 2012.

 1. Informasjon fra avdelingskonferanse

Hovedtema for dag 1 var samhandlingsreformen om hva som går bra og hva som er utfordringer. Vi hadde gjennomgang av viktige tidsfrister, intensjon, betydning for våre yrkesgrupper, samarbeidsavtaler, viktige dokumenter, hva FO mener og tror om interkommunalt samarbeid og motivasjon for samarbeid, lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid, organisering av arbeidet, involvering av ansatte, medbestemmelse, omorganisering og virksomhetsoverdragelse. Det vil si alle forhold som vi må overføre informasjon og kunnskap om til våre tillitsvalgte. Dette inngår i allerede planlagt tillitsvalgtskolering 2012.

Utkast til retningslinjersom danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen ble drøftet og gitt innspill til. Veiledende retningslinjer skal besluttes av LS.

Gjennomgang av årsaker til utmelding – resultater av Questback.

Rekruttering og planer for vervekampanje 2012 –Det er laget årsplan for synliggjøringsframstøt og rekruttering i FO for 2012. Se O-rundskriv 08/2011.

Referansegruppemøte for Uredde stemmer –status for hvor langt avdelingene har kommet i arbeidet.

LO Favør, Arkivnøkkel, Økonomi, og www.inkluderende.no  

 1. Informasjon fra kassererkonferanse

Informasjon om ny arkivnøkkel som skal tas i bruk fra 01.01.2012, og innføring av elektronisk håndtering av fakturaer. Dette innebærer behov for endring i rutiner og fullmakter i avdelingen.

 1. Informasjon fra Spektersamling

Berit deltok som eneste representant fra Nord-Trøndelag på Spektersamlingen på Gardermoen 9. og 10. november. Tema var årets forhandlinger, samt samhandlingsreformen. Samlingen ble stort sett brukt til å lage en felles strategi for FO hvor avdelingene og foretakstillitsvalgte sammen kom til enighet. Avsluttet med en lynkjapp workshop (Uredde Stemmer).

 1. Avdelingskontoret jobber kontinuerlig med rekruttering, oppfølging av ikke-yrkesaktive og utmeldinger, samt oppfølging av medlemssaker. Kontoret bistår nettverksansvarlig i å holde Workshops Uredde Stemmer.

 

 1. Informasjon fra Fagpolitisk utvalg

 

Utvalget har fremmet forslag ifm synliggjøring i form av plakat. Applaus til utvalget for godt arbeid JPlakat er produsert ved avdelingskontoret og utdeles på konferansen til tilstedeværende tillitsvalgte for opphenging på arbeidsplasser.

Konferansen godt planlagt, og det ligger til rette for en god dag i morgen. Utvalget har beregnet egenandel til overnatting for langveisfarende deltakere. Egenandel pålyder kr 500,- per rom.

Utvalget har oversendt henvendelse til lokale media med informasjon om yrkesfagkonferanse med fokus på samhandlingsreform. Vi håper de prioriterer å komme.

 

 1. Informasjon fra seniorpolitisk utvalg

 

Gjennomført årets handlingsplan. Positive tilbakemeldinger i evaluering av seniorkonferanse. 30 deltakere inklusive innledere. Tillitvalgte fra Nordland, Sør-Trøndelag og egen avdeling deltok. Utvalgets evaluering: Fra utvalgets side var det bevisst vurdert å legge et tett program med mye innhold. Dette førte til interessante diskusjoner og blant annet ble uenighet mellom KS og FO  tydeliggjort i forhold til seniortiltak. KLPs representant fikk mange spørsmål. KLPs turneplan 1.halvår 2012 i nordtrønderske kommuner skal legges ut på hjemmeside slik at våre medlemmer er informert om at de kan møte KLP og stille spørsmål de har knyttet til pensjonsordningen.

 

Utvalget har mottatt forespørsler fra FO Oppland og FO Nordland som ønsker våre erfaringer til bruk ved utvikling av sine seniorutvalg.

 

Utvalget ønsker framover å følge opp FO sentralt sin seniorpolitikk i tarifforhandlinger ved å inngå samarbeid med vårt TPU. Utvalget har oversendt henvendelse til TPU og bedt om samarbeidsmøte.

 

Utvalget ser nå med spenning på om de mottar positiv respons fra seniormedlemmer 55+ på interesse for å delta på prosjekt ”Med FO Nord-Trøndelag på de Andalusiske sletter”.

 

 

Vedtak:          Informasjon tatt til orientering

                       

_________________________________________________________________________

 

Sak 71/11:      Eventuelt

                       

71.1: Vi gjorde til slutt en ikke planlagt tilbakemelding/evaluering av årets styrearbeid.

 

Tilbakemeldinger er at det oppleves positivt å delta i styrearbeid, synes FO Nord-Trøndelag har gjort seg mer synlig ved tiltak vi har vedtatt, gode diskusjoner i både styre og utvalg, kjempespennende og lærerikt, fortsatt litt usikker på rollen som styremedlem og ønsker opplæring i styrearbeid, romslige diskusjoner, liker at det diskuteres mer enn tidligere. Opplever å bli interessert i saker som i utgangspunktet ikke er i eget interesseområde. Travelt å sette seg godt inn i alle saker, men treffer andre og får impulser som fører til interesse og får betydning i andre sammenhenger. Positivt at alle deltar. Positive tilbakemeldinger til avdelingskontor om utmerket utført arbeid. Kjempebra, og ønsker at styret framover kan bruke en dag per år til sosialt samvær og ”sette oss” på en enda bedre måte. Synes kompetansenivået i styret er økt. Positiv respons for avdelingskontorets gode saksforberedelser som fører til bedre styrearbeid. Artig! Jobber bra og opplever positive tilbakemeldinger fra andre.

 

 

Vi tar med oss den uformelle runden videre da vi kontinuerlig ønsker å utvikle styrets arbeid for å oppnå mål vi har.

                                   

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

Neste styremøte 17.01.2012

Sted: LO-huset Steinkjer

Tid: 10:00 – 14:00

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen