Søk

 

Protokoll fra styremøte 17.02.2012

 

 

 

 

Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 17.02.2012

LO- huset, Steinkjer

 

 

 

Til stede:        Rune Johnsen, Gudrun Lidal, Hanne Halberg, Mona Kristin Myhren, Aina Tetlien Sellæg, Doris Sundvik, Idar Ahlin, Jorunn Kjerkol.

 

Forfall:,           Berit T Jensen, Odd-Harald Bjørnøy, Linda Brekk (stud).

 

Kontrollkomiteen har fått oversendt all kommunikasjon mellom styremedlemmer

kontinuerlig ved gjennomføring av møtet.

                         

Ref.;                Jorunn Kjerkol

 

Møteform: Gjennomført per e-post. All kommunikasjon mellom styrets medlemmer er kontinuerlig formidlet til alle undervegs i møtet. Alle har gitt skriftlige tilbakemeldinger som lagres som vedlegg til styreprotokollen.  

 

 

           

 

Sak 21/2012:  Tilsetting av vikar i avdelingssekretærs sykemeldingsperiode

 

Saksframstilling:

AU har dags dato avholdt møte for å vurdere situasjonen knyttet til behov for å vurdere tilsetting av vikar i avdelingssekretærs sykemeldingsperiode. Vi vurderer nødvendighet av rask saksbehandling og håper styret har mulighet til å akseptere innkalling og behandling av saken sett i lys av AUs vurdering nedenfor.

 

Bakgrunn:

Berit har vært 40% sykemeldt fra 30.01.2012 – 05.02.2012.

Berit ble sykemeldt i 100% stilling f.o.m. 6.februar.

Hun er foreløpig sykemeldt 100% t.o.m. 26.februar.

Hun vurderer selv at det er sannsynlighet for delvis sykemelding med 40% fra og med 27.februar. Da behandlingsforløp og behov for sykemeldingsgrad fra dette tidspunkt er uavklart, må det foretas vurderinger av situasjonen undervegs.

 

AU har drøftet situasjonen og finner det nødvendig å sette inn vikar snarest.

FO Nord-Trøndelag har en ambisiøs handlingsplan i 2012, hvor mange oppgaver er iverksatt og det er vanskelig å bortprioritere oppgaver og planlagte møter i nærmeste framtid. Dette gjelder arbeidet med barnevernnormer og utredning krisesenter. I tillegg har avdelingskontoret medlemssaker som skal ivaretas i tillegg til ordinær drift og organisasjonssaker som skal behandles innen utgangen av mars (høringssak stimuleringsfond).

 

AU har drøftet hvem som kan gå inn i stillingen og vurderer at det er nødvendig med kunnskap om lov- og avtaleverk for å kunne ivareta medlemssaker i tillegg til andre arbeidsoppgaver som tilligger avdelingssekretær. AU vurderer at avdelingsleder kontinuerlig fordeler arbeidoppgaver mellom den/de som tilsettes som vikar i samarbeid med avdelingssekretær. Berit vil sannsynligvis også ha noe behov for tilrettelegging i form fleksibilitet på arbeidstid ved en delvis sykemelding.

 

Vi har så langt forespurt hovedtillitsvalgt i Steinkjer kommune og en plasstillitsvalgt i Steinkjer kommune om det er mulig for dem å vikariere i hver sin 20% stilling for sykemeldingsperioden som er av midlertidig og uforutsigbar karakter. De ser at de ikke kan kombinere det med sine stillinger.

 

På denne bakgrunn foreslår AU å forespørre 2 medlemmer i seniorpolitisk utvalg.

  1. Vi har foreløpig vært i kontakt med Odd-Harald Bjørnøy som sier han kan gå inn i 20% stilling som vikar i sykefraværsperioden. Han kan eventuelt arbeide mer hvis det kan tilpasses hans andre forpliktelser, dvs. at det må bli på dager han har fri.
  2. Vi har forespurt Roald Ottesen som har lang erfaring med fagforeningsarbeid. Roald kan gå inn i vikariat, også utover 20% stilling hvis det foreligger behov.

 

Det informeres om at avdelingsleder har vært i kontakt med FOs adm.leder Robert Pettersen og FOs økonomiavdeling for å sikre korrekt saksgang, samt korrekt håndtering av praktisk gjennomføring av tilsetting av vikarer. Sykepenger som refunderes fra NAV anvises til vår bankkonto slik at vi kan tilsette vikar for den som er sykemeldt ut over 16 dager. Det er avdelingens styre som foretar prioritering. Lønn til vikarer vil bli utbetalt etterskuddsvis. Det er FOs økonomiavdeling som foretar beregning av lønn til vikarer.

 

På bakgrunn av overstående framstilling innstiller AU som følger:

 

AU`s innstiller overfor styret følgende forslag til vedtak:

  1. Det tilsettes vikar(er) i den sykefraværsprosent som avdelingssekretær til enhver tid er gjeldende fra og med 20.februar 2012.
  2. Odd-Harald Bjørnøy tilsettes som vikar i Berits sykemeldingsperiode. Stillingsstørrelse avtales hver uke sett i lys av Berits sykemeldingsgrad.
  3. Roald Ottesen tilsettes som vikar i Berits sykemeldingsperiode. Stillingsstørrelse avtales hver uke sett i lys av Berits sykemeldingsgrad
  4. Odd-Harald og Roald har akseptert overstående uforutsigbare arbeidsvilkår i Berits sykemeldingsperiode.
  5. Lønn utbetales etterskuddsvis per måned.
  6. Vikariater opphører ved avdelingssekretærs friskmelding.

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt     

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Sak 22/2012   Bevilgning til jernrosen

 

Saksframstilling:

FO Hordaland har tatt initiativ til å støtte arbeidet med skkulpturen ”The Iron Rose for Norway”, til minne om de drepte under terrorhandlingene 22.juli. FO Nord-Trøndelag deltar i FO-stafetten som er startet og bidrar med kr 1 000,- som skal være bidraget til at FO får sin egen rose i monumentet. Bevilgningen overføret til FO Hordaland sin

konto nr. 3208.20.55079. Merkes med ”Jernrose fra FO Nord-Trøndelag”.

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Mvh

 

Jorunn Kjerkol

leder FO Nord-Trøndelag                                                     Steinkjer 17.02.2012

 

 

Kopi: FOs forbundskontor

            FOs økonomiavdeling v/Zejna Selimovic

            Odd-Harald Bjørnøy

            Roald Ottesen

            FO Nord-Trøndelags kontrollkomite

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen