Søk

 

Protokoll fra styremøte 17.01.2012 FO Nord-Trøndelag

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 17.01.2012

LO senteret, Steinkjer

 

 

 

Til stede:        Jorunn Kjerkol, Rune Johnsen, Berit T. Jensen, Hanne Halberg, Odd Harald Bjørnøy, Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg, Atle Jegersen (kontrollkomitéen).

 

Forfall:,           Mona Myhren, Terje Haugseth, Linda Brekk (stud)

                        Vara ikke innkalt grunnet kort frist.

 

Ref; Jorunn Kjerkol

              

 

 

Sak 01/12:     Godkjenning innkalling og dagsorden

 

Vedtak:          Innkalling og dagsorden godkjent med tilføyelse en sak eventuelt.

___________________________________________________________________________

 

Sak 02/12:     Godkjenning protokoller.

                       

Vedtak:          Protokoll styremøte 24.11.2011 godkjent.                

_________________________________________________________________

Sak 03/12:      Postliste for perioden 21.11.2011 – 10.01.2012

 

                        Ingen kommentarer/spørsmål.

 

Vedtak:          Postliste godkjent.

___________________________________________________________________________

 

Sak 04/12:     Informasjonssaker fra avdelingskontor, utvalg og LS-representant

 

Info avdelingskontor:

 1. Studentrekruttering Hint Stjørdal gjennomført 13.desember 2011, hvor vi gratulerte 12 nye studentmedlemmer velkommen til FO Nord-Trøndelag.
 2. OU-midler 2012: Vi har søkt om og fått innvilget vår ”pott” med kr 101 250,-. I tillegg har vi søkt midler for workshops og OU-midler ut over vår ”pott”, og har fått innvilget til sammen kr 46 674,-.
 3. Vi kom oss aldri på FOs tariffkonferanse da ingen fly gikk fra Værnes i tide for å nå konferansen.
 4. Påskjønnelser til alle 30-årsjubilanter som ikke var til stede på yrkesfagdagen er utsendt.
 5. Årsavslutning er gjennomført.
 6. Aktivitetsrapportering 2011 er gjennomført.
 7. Vi har gjort alle nødvendige forberedelser til innføring av elektronisk fakturering og påbegynt oversendelse av fakturaer til firmaet Compello som skal utføre dette arbeidet. Det er imidlertid oppstått tekniske problemer ved implementering av systemet. Foreløpig har vi fått beskjed om at vi må avvente ny informasjon fra forbundskontoret.
 8. Berit har startet 2012 med å delta på LO Stat Nord-Trøndelags årsmøte, regional samling LO Stat, samt kurs i konflikthåndtering i Ålesund 3. - 5.januar.
 9. Vi er godt i gang med medlemssaker. Vi har bistått i medlemssak i NAV, alvorlig sak for vårt medlem, men med godt resultat. Vi har bistått i omstillingssak i en kommune, her gjenstår saklighetsvurdering av tre endringsoppsigelser.
 10. Vi har utarbeidet årshjul på bakgrunn av datoer om sentrale møter og konferanser, samt vår egen planlegging av aktivitet for 2012. Vi har på bakgrunn av denne gjennomgangen behov for å endre dato for vårens repskap, samt et styremøte.
 11. Vi har installert og tatt i bruk nytt arkivsystem.
 12. Oppfølging av medlemmer ift. akuttsak Namsos.
 13. Utarbeidet brevmal velkomstbrev nye medlemmer.
 14. Vikarbyrådirektivet – aksjonsdag 18.01 i Stjørdal, Steinkjer og Namsos i regi av Fellesforbundet.
 15. Informasjon om resultat av brudd i Spekterforhandlinger.
 16. Catos avgang.

 

Info fra fagpolitisk utvalg:

Har hatt juleferie. Vil komme tilbake med møteplan for 2012 når de har hatt sitt første møte i år. Hanne, Rune og Aina deltar på fellesyrkesfaglige konferanser 25. og 26.januar.

 

Info fra seniorpolitisk utvalg:

Utvalget har laget og sendt ut invitasjon til seniorkurs ”El Sol”. Invitasjoner er utsendt per post og e-post. I tillegg er det formidlet på FO Nord-Trøndelags facebook- og hjemmeside. Det er så langt påmeldt 6 medlemmer. Utvalget skal behandle saken i sitt møte 19.januar.

Styret gir positive tilbakemeldinger på kursopplegg og synes det er flott å gjennomføre selv om det ikke kommer flere påmeldinger. For å utvikle gode tiltak må en begynne et sted. Dette er et flott opplegg som kan utvikles og tilbys også senere med et større nedslagsfelt ved utsending av invitasjoner ut over avdelingsgrense.

 

                        Info fra LS-representant:

Gudrun informerer om behandling i budsjettsak, veiledende retningslinjer ansvarsfordeling ved avdelingskontor, Lønnsutvikling 2011 for valgte politisk ledelse, avdelingsledere og avdelingssekretærer.

 

 

Vedtak:          Tas til orientering

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 05/12:      Planlegge repskap

 

                                   Saker til dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Godkjenning regnskap 2011
 4. Budsjett 2012
 5. Handlingsplaner
 6. Tariffoppgjør 2012
 7. Høringssak barnevernvakt
 8. Utredningssak krisesenter
 9. LS-saker til drøfting
 10. Informasjon om kurs og konferanser 2012
 11. Uttalelser
 12. Eventuelt

 

Ansvarsfordeling saker:

I tilknytning til repskapsmøte arrangeres vervekurs, som tilrettelegging for vårens store vervekampanje. Vi inviterer forbundskontoret til å holde vervekurs for oss (ligger i årets sentrale kursplan). Avdelingskontoret oversender forespørsel til forbundskontoret om behov for kurs.

 

Avdelingskontoret forespør Inger Marie Bakken, Ellen Samuelsen og Arne Byrkjeflot om innledninger til repskap i sakene Krisesenter, barnevernvakt og lønnsoppgjør.

 

Styrets innstillinger til vedtak overfor repskapet behandles i styremøte 7.februar.

 

 

Vedtak:          Informasjon og drøfting tas til etterretning.

                       

_________________________________________________________________________

 

Sak 06/12:      Planlegge kurs og konferanser 2012 med ansvarspersoner

 

Årshjul gjennomgås og styret kommer til enighet om hvem som er ansvarlige for ulike arrangementer, samt hvem som reiser på ulike kurs og konferanser eksternt og sentralt.

 

Se vedlegg årshjul hvor det er angitt hvem som deltar på ulike konferanser/kurs i regi av forbundskontor og andre.

 

Ansvarlig for planlegging av følgende kurs/konferanser/handlingsplaner i egen regi er som følger:

 1. 5 planlagte workshops i perioden 26.01 – 29.03. Kursholdere; Aina, Berit og Jorunn.
 2. Levekår for utviklingshemmede; tema seksualitet – avdelingskontor v/Jorunn og studentlag.
 3. Høringssak barnevernvakt: adhoc-gruppe; gruppeleder Berit T J.
 4. Jobbsøkekurs studenter mars 2012 – avdelingskontor v/Berit.
 5. Markering internasjonal sosialarbeiderdag på facebook – avdelingskontor v/Berit.
 6. Markering Den Internasjonal Sosialarbeiderdagen; avisinnlegg + henvendelse Trønder-Avisa om intervjuer m/sosialarbeidere; Ansvarlige; seniorpolitisk utvalg. Oppfølging i Stjørdal og Namsos kommune v/Gudrun og Aina; invitere seg til lokalaviser for intervju.
 7. Tillitsvalgtskolering; tariffoppgjør og omstilling – avdelingskontor v/Berit.
 8. Studentrekruttering ca. uke 35 – avdelingskontor v/Berit
 9. Konferanse ”Levekår for utviklingshemmede” 21.09.: Yrkesfagansvarlig vernepleiere, Hanne Halberg og Seniorpolitisk utvalg.
 10. Fellesyrkesfaglig konferanse og inspirasjonsdag 30.november – Fagpolitisk utvalg.
 11. Studentrekruttering Hint Stjørdal; avdelingskontoret.
 12. Jobbsøkekurs deltidsstudenter Hint Stjørdal; avdelingskontoret.

 

 

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 07/12:      Høringssak barnevernvakt Nord-Trøndelag – opprette adhoc-gruppe

                        Følgende forespørres:

                        Berit T Jensen             Avdelingssekretær FO

                        Gerd T Heggdal         Seniorpolitisk utvalg

                        Ann Karin Sliper        Htv Levanger

                        Doris Sundvik                        Htv Lierne

                        Helene Johansen         Barneverntjenesten i Midtre Namdal

                        Monika Finstad          Barneverntjenesten i Steinkjer

                        Odd Annfin Havdal   Bufetat

 

                        Hvis disse ikke kan forespørres Tone Refsnes og Bente Bragstad

 

Mandat:          Utarbeide forslag til høringssvar som framlegges for representantskapet til godkjenning. Høringssvar vedlegges innkalling til repskap som utsendes 14.februar. Berit T Jensen er gruppeleder og ansvarlig for innkallinger møter og prosess.           

 

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

___________________________________________________________________________

 

Sak 08/12:      Utredning krisesenter Nord-Trøndelag

Berit fra avdelingskontoret sitter i referansegruppe for utredningsarbeidet. Vi inviterer Ellen Samuelsen som er leder for referansegruppen til å orientere vårt repskap om utredningsarbeidet.

                       

                       

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

 

            Sak 09/12:      Eventuelt

                                   Gjøre innspill til forbundskontoret om litt større almanakk 2013.

                       

                       

                       

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

                       

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Neste styremøte 7. februar 2012

LO huset, Steinkjer

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen