Søk

 

Protokoll fra styremøte 07.02.2012

 

Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 07.02.2012

LO- huset, Steinkjer

 

Til stede:        Rune Johnsen, Gudrun Lidal, Hanne Halberg, Odd Harald Bjørnøy, Jorunn Kjerkol.

 

Forfall:,           Mona Kristin Myhren, Aina Tetlien Sellæg, Doris Sundvik, Berit T Jensen, Idar Ahlin,  Linda Brekk (stud). Kontrollkomiteen møtte ikke.

                        Vararepresentanter innkalt.

 

Ref.;                Jorunn Kjerkol

 

 

 

Sak 10/12:     Godkjenning innkalling og dagsorden

 

Vedtak:          Innkalling og dagsorden godkjent med tilføyelse av3 sak til eventuelt

___________________________________________________________________________

 

Sak 11/12:     Godkjenning protokoll styremøte 17.01.2012.

                       

Vedtak:          Protokoll styremøte 17.01.2012 godkjennes.            

_________________________________________________________________

 

Sak 12/12:      Postliste for perioden 18.01 – 31.01.2012.

 

Vedtak:          Postliste godkjent.

___________________________________________________________________________

 

Sak 13/12:     Informasjonssaker:

 

Info Avdelingskontor:

 1. Berit sykemeldt 40% uke 5. Sykemeldt 100% f.o.m. 6.februar.
 2. Regionalt møte FO Sør og Nord, Møre og Romsdal samt Bufetat i Trondheim 2.februar.
 3. Studentrekruttering Hint Stjørdal, deltidsutdanning – 7 nye
 4. Innledere til repskap OK, vervekurs repskap OK, kursholder til konferanse ”Utviklingshemmede og seksualitet” er OK. Dato for konferanse er 2.mai 2012 i det store auditoriet ved HINT Namsos.
 5. Compello – elektronisk fakturering er igangsatt, men kasserer betaler fortsatt regningene manuelt grunnet sykemeldinger i økonomiavdeling sentralt.
 6. Avdelingens velkomstbrev til alle nye medlemmer i FO Nord-Trøndelag etter 1.november er utsendt.
 7. Workshop Namdalstun gjennomført. Gode tilbakemeldinger på både det sosiale og faglige. 12 deltakere, dvs. 35% oppmøte blant medlemmer i Vikna og Nærøy. Positiv kveld.
 8. Bistått 3 medlemmer i omstillingssak med nedbemanning og endringsoppsigelser.
 9. Bistått 1 medlem i oppsigelsessak.
 10. Bistått 1 medlem i konfliktsak.
 11. 10 medlemshenvendelser med veiledning per telefon hittil i år.
 12. Workshop Namsos 2.februar avlyst – 0  påmeldte til tross for mye informasjonsarbeid og 3 påminnelser. Har sendt ut e-post til alle medlemmer i distriktet med oppfordring om å ta kontakt hvis de ønsker vi skal planlegge ny workshop her.
 13. Adhoc-gruppe Høringssak barnevernvakt i gang med arbeid og skal ha neste møte 8.februar. Forslag til høringssvar skal være klart for utsending til Representantskapet den 14.februar.
 14. TPU har hatt sitt første møte. Vi avventer utvalgets plan og videre arbeid til avdelingssekretær er tilbake i arbeid etter sykdom.
 15. Mottatt besvarelser fra følgende barneverntjenester vedrørende bemanningsnormer; Ytre Namdal, Midtre Namdal, Levanger, Indre Namdal og Steinkjer. Verdal og Inderøy ser ikke å kunne prioritere dette arbeidet. Avventer svar fra barneverntjenesten i Værnesregionen ut uke 6. Leksvik barneverntjeneste er i samkommune med nærliggende kommuner i Sør-Trøndelag og har ikke deltatt i vårt undersøkelsesarbeid. Svardokumenter fra barneverntjenestene i Nord-Trøndelag som har deltatt, oversendes til fagkonsulent Tonje Wejden ved forbundskontoret.  Vi fortsetter arbeidet i henhold til handlingsplanen i avdelingen.
 16. AU besluttet i telefonmøte 31.01 innkjøp av macbook til avdelingssekretær. Saken/behovet ble diskutert i styremøte vår 2011 hvor styret ble enige om denne investeringen på budsjett 2012.
 17. Oppfølging ift. Medieoppslag i LevangerAvisa vedrørende politikeres ansvarsfraskrivelse og egen vurdering av rolle; styring gjennom budsjett uten faglige begrunnelser for nedsjæringer i barneverntjeneste. Kontakt med vår hovedtillitsvalgte Ann Karin Sliper som har uttalt seg til media som FOs hovedtillitsvalgte. Godt jobba av Ann Karin. Avisinnlegg ligger både på FOs sentrale hjemmeside og FO Nord-Trøndelags hjemmeside, samt at vi har formidlet det via Facebook. Styret vurderer oppfølging ved å fremme forslag til uttalelse som legges fram for repskapet til behandling 29.februar. Fagpolitisk utvalg er ansvarlig for å legge fram forslag til uttalelse.

 

 

 

Info Seniorpolitisk utvalg:

 1. Utvalget har forlenget påmeldingsfrist til seniorkurs ElSol til 12.februar. Invitasjonen er utsendt til alle hovedtillitsvalgte i Nord-Trøndelag med oppfordring om å videresende til alle sine klubbmedlemmer. Invitasjonen er sendt til alle avdelinger og forbundskontoret, med oppfordring til avdelingene om å videresende til alle medlemmer i FO-norge. I tillegg er det annonsert på Facebook og hjemmesiden vår. Det har vært noen henvendelser fra Nordland, men foreløpig ingen flere påmeldinger. Utvalget skal ha neste møte 14.februar hvor det vil tas stilling til om kurset holdes eller avlyses.
 2. Utvalgets leder har vært i kontakt med FO Akershus. De ønsket informasjon om hvordan vi etablerte seniorpolitisk utvalg og utvalgets arbeid. De har fått oversendt dokumenter knyttet til vår saksbehandling i styre, repskap og årsmøte.
 3. Utvalget har lagt ut sin møteplan på FO Nord-Trøndelags hjemmeside; Kalender.
 4. Utvalget utarbeider forslag til hilsning/innlegg media til den internasjonale sosialarbeiderdagen. Utvalget har kommet med forslag til kandidater som vi kan foreslå til intervjuer i lokalaviser til dagen. Positivt hvis vi kan få lokalaviser til å gjøre oppslag om sosialarbeidere som markering på den internasjonale sosialarbeiderdagen som er 20.mars.

 

 

Info Fagpolitisk utvalg:

 1. Fagpolitisk utvalg påbegynner sitt arbeid i slutten av februar.

 

                       

Vedtak:          Tas til orientering og etterretning.

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

      

Sak 14/12:      Informasjon fra yrkesfagkonferanser:    

 

Aina T Sellæg (s) og Hanne Halberg (v) representerte FO Nord-Trøndelag på FOs yrkesfagkonferanse 25. og 26.januar. Rune ble forhindret fra å reise.

 

Innhold i fellesyrkesfaglig konferanse var en reflekson omkring  samhandingsreformen og utdanningsmeldingen. Det ble gitt en oppfordring til alle FO-tillitsvalgte- og medlemmer om at vi må selge oss inn på nye fagområder, for eksempel kommunale rehabiliteringstjenester, eldre/demensomsorg, frisklivssentraler og i barnehager, skole og SFO.

 

Det ble på den fellesyrkesfaglige konferansen informert om arbeidet som er i gang med revidering av FOs yrkesetiske grunnlagsdokument. Yrkesetisk Råd ønsker tilbakemeldinger/innspill fra avdelingenes representantskap innen 01.12.2012.

 

Aina referer som følger fra konferansen:

Her kommer noen ord fra meg om yrkesfaglig konferanse for sosionomer 26 januar. Den yrkesfaglige dagen var en oppfølging av den felles yrkesfagdagen som var dagen før og som i all hovedsak og veldig kort fortalt var innføring i samhandlingsreformen.
Sosionomenes yrkesfagdag startet med det innlegget som Anna Sabina hadde på vår fagdag i november. Det var jo et godt innlegg om våre yrkesgruppers oppstandelse og om vilkårene fremover for sosialt arbeid i det nye velferds-Norge. Det må nevnes at Anna Sabina da nevnte at hun hadde hatt dette innlegget før på en flott fagdag om samhandlingsreformen i FO Nord-Trøndelag før hun startet.
Resten av dagen hadde vi workshop med utgangspunkt i uredde stemmer metodikken og vi ble delt inn i mindre grupper. Mine gruppekamerater kom fra Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi fikk endel spørsmål og kreative oppgaver som vi skulle løse underveis og i enden av dagen skulle hver gruppe komme med et forslag til en aktivitet som en av de representerte avdelingene i gruppen kunne ta med hjem til egen avdeling. Må vel som uredde stemmer representant si at work-shopen ikke helt fulgte uredde stemmer malen da det var flere ganske så uavhengige oppgaver men vi skulle iallfall finne en aktivitet. Alle på min gruppe ville ta med seg et forslag om en fagdag om samhandlingsreformen. FO Nord-Trøndelag sin tittel "nye tider-nye muligheter" ble også diskutert og flere avdelinger har nå plan om å avholde fagdag etter vår oppskrift.
Jeg opplevde det som en sosial dag, en fin måte å bli bedre kjent på MEN sånn faglig så synes jeg at konferansen ble avholdt litt i seneste laget. Tenker at FO Nord-Trøndelag var i samme startgrop med å utforme samme handlingsplan på årsmøtet for nesten ett år siden. Vi har nesten gjennomført en handlingsplan om samhandlingsreformen.
For meg personlig som synes at samhandlingsreformen er både spennende og skummel. Som forsøker så godt jeg kan å holde et blikk på det som skjer i min kommune og i samkommunen som jeg bor i så opplever jeg at yrkesfagkonferansen har blikket veldig vendt mot det som har skjedd og som i teorien skal skje men som faktisk langt på vei er ferdig besluttet og vi blir lite skolert/informert om det som kommer. Så sånn totalt var den vel "litt på hælan" faglig, men med sosialt gruppearbeid.
                                  

Styrets drøfting av hva skal vi gjøre i FO Nord-Trøndelag for å markere våre yrkesgrupper for ”å selge oss inn” på nye arbeidsområder:

Odd-Harald foreslår at vi lager et kortfattet informasjonsbrev til kommunene om våre profesjoners kompetanse og hvilke områder vår kompetanse er relevant å anvende knyttet til samhandlingsreformens intensjoner om forebygging av helse. Det foreslås at fagpolitisk utvalg utarbeider forslag til informasjonsbrev jamfør overstående drøfting.

 

Vedtak:          1.  Informasjon tatt til orientering

2. Informasjon om yrkesetisk råds revidering av etisk grunnlagsdokument tas til etterretning.

3. Fagpolitisk utvalg utarbeider forslag til informasjonsbrev jamfør drøfting i møtet.

_________________________________________________________________________

 

Sak 15/12:      Regnskap 2011

                                  

Forbundskontoret v/økonomiavdeling er forsinket med regnskap til avdelinger    

grunnet sykemeldinger. Vi mottok i går foreløpig regnskap. Kasserer

gjennomgår regnskap og formålsbudsjett, samt informasjon om at årets siste

lønnsutbetaling ikke er innført. I tillegg foreligger behov for en omspostering,

som er innmeldt til økonomiavdeling.

Ut over dette vurderer kasserer og leder at regnskapstall er korrekte og vurderer

Regnskap 2011 kan godkjennes såfremt det ikke foreligger endringer ut over

regnskapstallene styret er gjort kjent med dags dato. Vi har fått informasjon fra

FOs økonomiavdeling om at vi vil motta regnskap 2011 som er godkjent av

revisor i Uke 07/2012.

 

Vedtak:          1. Styret godkjenner foreløpig regnskap 2011

2. Såfremt det ikke foreligger endringer i regnskap 2011 godkjent av revisor, framlegges regnskapet for repskap til godkjenning 29.februar 2012. Styret innstiller overfor repskapet på at regnskap godkjennes.

 

__________________________________________________________________________

 

Sak 16/12:      Styrets innstillinger til representantskapsmøte 28. og 29. februar 2012

 

Styret har drøftet AUs forslag til innkalling med dagsorden, tidsplan, saksframstillinger og styrets innstillinger i alle saker til representantskapsmøte den 28. og 29.februar 2012. Følgende utsendes til representantskapet:

 

Se vedlegg.

                       

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

Sak 17/12:      Valg

 

                        Årsmøte ga styret mandat til å velge vernepleierepresentant til TPU.

AU forslår Mona Alstad. Hvis Mona ikke har mulighet forespørres Ellrun Ystad.

                       

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

Sak 18/12:      Prioritering innkjøp av profileringsmateriell

 

Vi har behov for å kjøpe inn mer profileringsmateriell. Vi har noen bare 12 FO-sekker igjen, og lite annet.

 

Styret ønsker at kaffekrus med FO-logo prioriteres.

I tillegg bestilles reflekser, paraplyer, FOs lille røde, FO-sekker, FO-nett og sitteunderlag med FO-logo.

 

Vi har sendt henvendelse om Almanakker 2013 – ikke mulig å endre størrelse, da må vi eventuelt selv ta kontakt med leverandør for endringer – da medfølger også kostnader til endringer. Forbundskontoret bestiller ikke lenger så dette må vi selv ivareta framover.

Styret går inn for innkjøp av FO-almanakker med 150 stykker.

 

Styret ber avdelingskontoret om å kjøpe inn profileringsmateriell med til sammen kr 30 000,-.

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Sak 19/12:      Drøfting av reaksjoner/innspill på Cato`s avgang

Styremedlemmer uttrykker at de synes det er synd at Cato valgte å gå av. Han har spesielt satt utviklingshemmedes situasjon på dagsorden i løpet av 2011. Men, vi vil vel alltid miste noen som er uenige. FO må arbeide videre!

FO Nord-Trøndelags styre mener det er viktig at FO framover er saksorienterte, drøfter saker i de arenaer/møter vi gjennom vedtekter er enige om. Sosiale medier egner seg ikke til gode drøftinger. Vi mener at å møtes i møterom med dagsorden og alles mulighet til å sette seg inn i saksframstillinger ivaretar demokrati og ikke minst gir en hensiktsmessig drøfting av saker hvor ulike perspektiver og uenigheter på forståelse og virkemidler kan behandles og vurderes på best mulig måte. Vi ønsker at FO skal gå videre når vedtak er fattet.

 

Styret ber vår LS-representant formidle styrets vurdering til Landsstyret.

                       

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

Sak 20/12:      Eventuelt

 

20.1/12: Innkjøp av macbook til kasserer

 

Grunnet innføring Compello og elektronisk fakturering vurderer AU at det

foreligger behov for å tilrettelegge vår kasserers arbeidsvilkår ved at han har

IT-utstyr som er lett tilgjengelig også når han er ute å reiser (arbeidsreiser i

sin stilling). Vi har nå gjort oss erfaringer med Macbook air som ble innkjøpt

avdelingskontoret våren 2011, og vi har gode erfaringer med at den

fungerer godt teknisk, samt at den er lett å ha med seg overalt.

 

AU innstiller overfor styret på innkjøp av Macbook til kasserer jamfør

kostnadsoverslag.

 

Styrets drøfting:Styret diskuterer behov for appleprodukter sammenlignet med

PC. Disse kan være billigere i innkjøp. Styret ønsker å ha en gjennomtenkt

holdning til produktvare og det er viktig at vi overfor medlemmer kan forklare

at det er foretatt en grundig vurdering såvel av valg av produktvare, behov for

utstyr, samt kostnader knyttet til investeringer. Styret vurderer behov for

innkjøp av macbook til kasserer.

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

 

20.2/12: SOR-konferanse mai 2012 – deltakelse fra styret i FO Nord-Trøndelag      

AU foreslår at yrkesfaglig ansvarlig vernepleiere, Hanne Halberg, representerer for oss.

 

Hanne synes det høres interessant ut. Hun deltar hvis det er praktisk mulig for henne å reise på tidspunktet.

 

Vedtak:          Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

Sak 20.3/12: Tilrettelegging og prioritering arbeidsoppgaver ved avdelingskontoret i Berits sykefravær:

 

Vi er inne i en hektisk periode med gjennomføring av handlingsplaner og adhoc-oppgaver. Det gjelder både arbeidet med bemanningsnormer, TPU-arbeid, høringssak barnevernvakt i Nord-Trøndelag og krisesenterutredning.

 

For å ivareta overstående oppgaver og gjennomføring av møter denne uka, avventes protokollføring, samt utsetter saker som ikke ”brenner”. Jorunn skal framover prioritere medlemssaker og nødvendig saksarbeid som skal utsendes repskapet den 14.02. Representantskapet har mottatt en foreløpig innkalling og er informert om begrunnelse for at dagsorden, tidsplan og saksframstillinger blir utsendt i uke 7.

 

Jorunn gjennomfører møte og forarbeid til krisesenterutredning hvor FO legger fram forslag til bemanningsplan, kompetanseplan og turnus fredag 10.02. Plasstillitsvalgt Mona Alstad i FO-klubben Steinkjer kommune lager planarbeidet.

 

Adhocgruppe fortsetter arbeid uten Berit og Jorunn bistår med sammenstilling av høringsforlag og sender ut til gruppa. Gruppa er ansvarlige for når forslag til høringssvar er ferdigstilt og underretter Jorunn om dette senest mandag 13.02.

 

Arbeid med bemanningsnormer, dvs. oversendelse av undersøkelse ved nordtrøndelags barneverntjenester til fagkonsulent ved forbundskontoret, gjøres når vi har mottatt arbeidet fra Værnesregionen forhåpentligvis i uke 8.

 

Det må foretas ny vurdering av situasjonen hvis sykefraværperiode blir over tid.

 

 

                       

 

 

Neste styremøte 24. april 2012

Sted: LO-huset Steinkjer

Tid: 10:00 – 14:00

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen