Søk

 

Forslag til uttalelse fra FO-Nord-Trøndelag til:

HØRING II i FO-organisasjonen , Underveis mot utredning av sak til kongress 2010 Fra Seniorutvalget i Nord-Trøndelag:

 

Forslag til uttalelse fra FO-Nord-Trøndelag til:

HØRING II i FO-organisasjonen , Underveis mot utredning av sak til kongress 2010

Fra  Seniorutvalget i Nord-Trøndelag:

 

Innledning

 

Etter vårt syn må en endring av avdelingenes organisering, oppgaver og økonomi bygge på forutsetninger som bidrar til at FO skal være en livskraftig og utviklende organisasjon.

 

Vi nevner:

-         Ryddig organisasjonsstruktur

-         Forutsigbarhet over tid

-         Balanse mellom sentral styring og lokal styring

-         Lokal påvirkningsmulighet

-         Fleksibilitet

-         Kjønns”nøytralitet”

-         Profesjons”nøytralitet”

 

De to siste punktene går muligens ut over organisasjonsutvalgets mandat i denne saken, men får innvirkning på avdelingenes arbeid.

 

Organisasjonsutvalget har i sitt høringsnotat tatt  fatt i flere av de forutsetningene vi har nevnt ovenfor, mens andre i liten grad er berørt. Nord-Trøndelagsavdelinga kommer tilbake til disse i løpet av høringsuttalelsen.

 

1. Avdelingenes organisering, grenser og oppgaver

 

 

1.1. Avdelingenes organisering

 

Vi  mener det må være en avdelingsstruktur som i prinsippet følger fylkesgrensene. Vi er sterkt imot egne avdelinger for noen arbeidsområder. Dette fordi egne avdelinger for spesielle arbeidsområder gir en uforutsigbar organisasjon.

 

For medlemmer som arbeider i Buf-etat m.fl. foreslår vi at de skal tilhøre den avdelingen de har sin fysiske arbeidsplass. Dette for å beholde den sosiale tilhørigheten geografisk. Når det gjelder forhandlingsdelen av virksomheten må dette imidlertid ivaretas av den avdelingen hvor arbeidsgiveren har som forhandlingssted. En følge av dette vil være at de økonomiske overføringene til de berørte avdelingene for disse medlemmene må fordeles. Vi foreslår en 50-50% fordeling. Dette kan enkelt ordnes sentralt.

 

 

1.2. Avdelingsgrenser

 

Vi foreslår ingen endringer av avdelingsgrensene. Imidlertid foreslår vi at det må kunne vises fleksibilitet for enkeltmedlemmer når geografi og bostedstilhørighet tilsier det. Vi har eksempler på at man i dag ikke har fått bytte avdeling, sjøl om nærhet til andre medlemmer både arbeidsplassmessig og bostedsmessig har gitt grunn til det. Ved overgang til pensjonistmedlem blir man i dag ”tvangsflyttet” til bostedsavdelingen uten hensyn til faglig eller sosial tilhørighet. Uten fleksibel behandling av slike søknader, kan man miste aktive medlemmer. Antallet vil ikke være stort og vil være ubetydelig for økonomien for de berørte avdelingene.

 

Sammenslåing av avdelinger bør etter vår mening bare skje hvis det er et sterkt ønske fra begge avdelinger, for eksempel med 2/3 flertall på 2 påfølgende årsmøter. Dette får imidlertid følger for de økonomiske overføringene, spesielt midler til sekretærlønn. Det må i tilfelle gjennomføres en regulering over tid, for eksempel 3 år, før man følger den ordinære malen for overføringer til avdelingene.

 

Tvangssammenslåinger bør under ingen omstendighet kunne besluttes av forbundsstyret eller landsstyret, men kun av kongressen som øverste myndighet.

 

Med økende medlemstall i avdelingene, vil sammenslåing av avdelinger bli en stadig mindre aktuell problemstilling.

 

 

1.3. Avdelingenes oppgaver

 

Vi kan tenke oss å få vurdert et par nye punkt i vedtektenes §12:

 

-         Markedsføring av organisasjonens syn på sosialpolitiske saker.

-         Seniorpolitisk arbeid

 

Det er viktig av avdelingene pålegges å arbeide for at FOs sosialpolitiske standpunkter kommer fram i lokale media. Dette er i for liten grad ivaretatt i dag.

 

Organisasjonens antall pensjonistmedlemmer øker raskt. Det er viktig at avdelingene har økt fokus på denne gruppen, både i forhold til rettigheter, opprettholdelse av medlemskap ,  men ikke minst som et ledd i aktivisering av avdelingene.

 

Vi har også vurdert om lokalt initiert internasjonalt hjelpearbeid bør være en arbeidsoppgave, men har kommet til at dette bør stimuleres, men ikke bør pålegges.

 

Vi vil gi uttrykk for at vedtektene ikke må inneholde bestemmelser om hvordan oppgavene skal løses. Det vil skape en rigid og lite fleksibel organisasjon og bidra til å ”drepe” lokale initiativ og arbeidsmåter. Det kan imidlertid være på sin plass med veiledende retningslinjer og veiledningsmateriell.

 

Det er viktig at avdelinger samarbeider om avdelingsovergripende og også andre oppgaver, men vi tror det virker mot sin hensikt å vedtektsfeste en plikt. Er det i tilfelle forbundskontoret/forbundsstyret som skal pålegge dette i hvert enkelt tilfelle? Vi har tro på at samarbeid gror fram av lokale behov. Samarbeid som dikteres fører sjelden til god samhandling. Vi mener at det også på dette området er retningslinjer og veiledning som er de beste virkemidlene.

 

Dessuten er det viktig at samhandling med andre avdelinger og ikke minst andre aktører, blir en den av de årlige handlingsplaner og rapporteringer.

 

Vi støtter organisasjonsutvalgets forslag til ny § 10 i vedtektene.

 

Vi er også enig i at det bør utarbeides en mal for rapportering slik at aktiviteten blir sammenlignbar mellom avdelingene. Malen bør utarbeides slik at man også får fram den sosialpoliske aktiviteten i avdelingen.

 

Det er vår oppfatning at det ikke bør være en sentral detaljstyring av oppgavefordelingen mellom tillitsvalgte. Det er langt viktigere at avdelingene drar nytte av de kvalifikasjoner lokale tillitsvalgte har og fordeler oppgavene på dette grunnlaget. Enkelt veiledningsmateriale kan imidlertid være ønskelig. Dette kan muligens føre til ”konflikter” noen stader, men vi ser det slik at det er viktigere å stole på lokale løsninger som gir rom for initiativ og fleksibilitet. Så får eventuelle konflikter behandles som konflikter.

 

Når det gjelder oppgavefordelingen mellom forbundskontoret og avdelingene, kan vi ikke se at det er behov for endringer i forhold til hvordan det fungerer i dag.

 

Det er argumenter begge veier når det gjelder fylkessekretærenes tilknytning. Vi mener det er flest argumenter som taler for at fylkessekretærene velges og tilsettes lokalt. Vi ser det som viktigst at dette styrker tilhørigheten til avdelingen og bidrar best til å fremme lokalt engasjement. Vi kan ikke se at sentral tilsetting vil redusere mulighetene for eventuelle konflikter. Nå griper forbundskontoret eventuelt inn i konflikter med ”likeverdige” parter.

Med sentral tilsetting av sekretær vil forbundskontoret sjøl være part i en eventuell konflikt og kunne overstyre resultatet.

 

Når det gjelder de regionale klubbene, mener vi at disse fortatt bør være regionalisert hvis ikke disse sjøl ønsker oppdeling i forhold til geografisk arbeidsplass. Vi ser ingen grunn til at dette skal styres av avdelingene eller sentralt. Ellers viser vi til det som foran er sagt om avdelingstilhørighet.

 

 

2. Tildelingsnøkkel for økonomiske midler

 

 Endring i tildelingsnøkkelen til avdelingene for å løse Aust Agders problem er ingen enkel sak.  Da nåværende tilskuddsordning ble opprettet fikk avdelingene med de største geografiske områdene  og dermed de lengste reiseveiene og de største utgiftene for å yte service/tjenester til medlemmene sine,  forsikring om at reisetilskuddsordningen ville fortsette i framtiden. Det organisasjonsutvalget foreslår går mest ut over nettopp disse avdelingene .

Sett fra et fylke med store avstander mellom FO-medlemmene  synes det naturlig å reise spørsmålet om hva Aust Agder sjøl har  gjort for å løse det som oppleves som et problem?

( for eksempel: Nord-Trøndelag er 22396 kvadratkilometer, Aust og Vest Agder er  til sammen 16429 kvadratkilometer)

Det synes umiddelbart noe underlig at en avdeling som allerede har  mer tilskudd per medlem i dag (for eksempel :Aust Agder kr 2194,32 pr. medlem, Nord-Trøndelag kr 1949,- pr. medlem) skal få økt dette tilskuddet  på bekostning av avdelinger som åpenbart må ha større utgifter enn Aust Agder  for å yte de samme tjenester til sine medlemmer.?

 2.1 Små klubber i ”grisgrendte strøk”

 

I det som vi har sett av materiale fra  utredningen den gang den eksisterende tilskuddsordningen ble etablert  ser det ikke ut til at  spørsmålet om hva størrelsen på FO-klubbene på den enkelt arbeidsplass  betyr.  Avdelinger der de fleste medlemmene er organisert i relativt små klubber med få FO-medlemmer på hver arbeidsplass , der det er små muligheter til at arbeidsgiver frigir tid til fagforeningsarbeid ut over det de er nødt til og  der de tillitsvalgte har små muligheter til kompetanseoppbygging på fagforeningsarbeid ;  er behovet for tjenester fra avdelingens tillitsvalgte /kontor større enn der klubbene er så store at de tillitsvalgte har krav på fri fra sitt ordinære arbeid for å utføre  sine oppgaver som tillitsvalgt.

Store avstander  fra  avdelingskontoret  i fylket t il mange medlemmer gjør det ekstra ressurskrevende å hjelpe lokale tillitsvalgte /medlemmer  som trenger mer hjelp enn et par telefoner.

For det er vel slik at  det ene FO-medlemmet i Røyrvik (ved Svenskegrensa) har samme krav på ytelser  i sitt FO-medlemskap  som den som arbeider i Arendal sentrum?

Nord-Trøndelag avdeling går derfor mot endring av tildelingsnøkkelen for kontingentinntektene  til avdelingene i FO

Vi foreslår at  løsningen av Aust Agders problem sees i sammenheng med  opprettelsen av et stimuleringsfond.

 2.2 Stimuleringsfond

 

Nord-Trøndelag avdeling støtter forslaget om opprettelse av et stimuleringsfond  og  mener at  de enkelte avdelingene med store overskudd må bidra til opprettelse av et slikt fond. Fondet bør opprettes fra  2011 . 

Hensikten  med fondet  kan være å yte tilskudd til aktiviteter  som er i samsvar med FO`s formål , til  den enkelte avdeling.  Tilskudd gis etter søknad fra  avdelingene ., Søknadene behandles en gang pr. år i begynnelsen av året  av Landsstyret som også bestemmer hvor stor del av fondet som skal brukes hver år.  

Aust Agder vil da kunne gis tilskudd fra dette fondet dersom de har aktiviteter som svarer til det fondet er bestemt for (statutter settes opp av Landsstyret eller Kongressen).

Vi støtter da forslaget om tilbakeføring av ubrukte kontingentpenger fra de avdelingene som har ubrukte midler  , men mener at avdelingene bør kunne sitte igjen med en fri egenkapital på ca 20% av de årlige tilskuddene fra  medlemskontingenten.

 2.3 Andre Inntekter

 

Nord-Trøndelag avdeling  mener at avdelingene bør ha anledning til å skaffe seg andre inntekter enn avdelingenes andel av kontingentpengene.

Dette vil  jo styrke forskjellen mellom de medlemsrike avdelingene med små geografiske avstander og  gode anledninger til å skaffe seg ekstra inntekter og avdelinger i ”grisgrendte fylker”, men  så lenge inntektene skaffes i forbindelse med aktiviteter som er i samsvar med FO`s formål og  brukes til tiltak for medlemmene i samsvar med FO`s formål  kan ikke dette være problematisk. Dersom dette også kan være med å dempe medlemstunge avdelingers behov/ønske  for  bruk av FO`s ressurser  kan vel dette også være bra for  mindre avdelinger med mindre muligheter for å skaffe seg slike inntekter.

Disse inntektene skal naturlig vis regnes med i  den frie egenkapitalen på 20% av de årlige tilskuddene fra medlemskontigenten  som avdelingen bør kunne sitte igjen med  ved regnskapsavsluttningen hvert år.

 

 

3. Basistilskuddet

 

Ingen merknader

 

 

4 Representasjonsmodell for landsstyret og delegatfordeling til kongressen.

 

4.1Generelle kommentarer:

 

Det er med sorg vi registrerer at vedtektenes § 14 fortsatt ikke er endret. Vi må vel som fagforbund nå ha nådd så langt i likestillingstenkning og –prosess at en vedtektsfesting av ”50 % kvinner eller mer” burde være et for lenge siden tilbakelagt stadium. Det er på tide at man nå følger likestillingstanken om at ikke noe kjønn skal ha over 40 % representasjon. Det må være et viktig punkt å få endret.

Vi hadde i tillegg håpet at organisasjonen nå var vokst seg ut av perioden med profesjonsfokus. Det er på tide at fokus nå forskyves fra profesjonstenkning til fagforeningstenkning noe som kan bidra til å dempe konflikter i stedet for å bidra ril konflikter.

 

 

4.2 Representasjon i FOs landsstyre:

 

Vi ser det som viktig at alle lokalavdelinger er representert. Da det synes som om dagens representasjonen fungerer ser vi ikke hensikten i at det skal endres, og antallet 19 er derfor vårt foretrukne. Dersom vi skal endre er det foreslåtte alternativ c i høringsutkastet, det enste akseptable alternativ.

Vi mener imidlertid at avdelingene skal foreslå tre kandidater, i prioritert rekkefølge. Så blir det opp til kongressen som velger landsstyret å påse at kjønns - og profesjonsfordeling blir riktig.

Slik det er i dag, består også Landsstyret av tre seksjonsrådsrepresentanter. Vi ønsker ikke at disse lengre skal være en del av landsstyret. I tråd med kommentarene våre under våre generelle kommentarer 2.avsnitt, mener vi at tiden er overmodent for å avvikle et slikt ”vokterråd”. Det er ikke mulig å se noen argumentasjon for at disse skal fortsette å være representert i landsstyret.

Oppsummering pkt 4.2

-Vi mener primært at vi er best tjent med lik representasjon, sekundært forslag c) i høringsnotatet

-Dagens ordning med nominasjon i avdelingene må beholdes.

-Landsstyret bør ikke ha flere enn 25 medlemmer.

-Vi bør gå over til 40%-regelen for kjønn og beholde profesjonsfordelingen inn til videre

-Fjerne seksjonsrådsrepresentantene fra Landsstyret.

 

 

 

 

4.3 Representasjon i Kongressen:

 

Her har vi de samme kommentarer omkring profesjon og § 14 vedrørende kvotering som under pkt 4.2.

Vi ønsker ikke å vektlegge profesjonsrepresentasjon i Kongressen, da vi mener at vi som organisasjon er mer tjent med aktive og engasjerte delegater, enn delegater som velges for at en ”profesjonskabal” skal løses. Antall delegater bør stå fast med den reduksjon på tre som følge av våre kommentarer overfor, der vi ønsker å fjerne de tre seksjonsrådsrepresentantene.

Oppsummering pkt 4.3:

-Innføre 40%-regelen for kjønn

-Beholde antall medlemmer som i dag ,minus tre.

-Interesse og engasjement foran profesjon

 

 

 

 

Seniorutvalget i Nord-Trøndelag:

 

Medl:          Gerd Talsnes Heggdal                       Roald Ottesen                        Odd-Harald Bjørnøy

 

Varamedl.:   Harald Myrvang                                  Lornts  Hægstad

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen