Søk

 

Høringssvar - oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen

FO har svart på Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat der de blant annet foreslår lovfesting av kompetanse i kommunenes helse- og omsorgstjenester. FO mener at også sosionomer og vernepleiere må lovfestes som kjernekompetanse innen disse tjenestene.

FO mener at helse- og sosialfaglige profesjoners kompetanse er avgjørende for å sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dersom stortinget vedtar en liste over kjernekompetanse må også sosionomers og vernepleieres kompetanse lovfestes som kjernekompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Prinsipielt mener FO at en lovfestet liste over profesjoner som kommunen skal ha knyttet til seg vil virke mot sin hensikt. For å sikre tverrfaglighet, og faglig forsvarlighet trenger kommunene et bredt sammensatt personell. En lovfesting, slik det foreslås i høringsnotatet vil umiddelbart virke mot sin hensikt fordi noen grupper faller utenfor, og på sikt vil det føre til at de lovfestete profesjonene blir prioriterte ved nyansettelser i kommunene. Dersom det blir vedtatt en slik liste må det sørges for at de sosialfaglige profesjonene også inkluderes.

Les hele høringssvaret her. 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen