Søk

 

Protokoll Representantskapsmøte, 22. – 23. mars 2010

 Jorunn Kjerkol åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 01/10 Navneopprop

 

Innkalllingsliste:

 

Område

Representanter  KS

Vararepresentant

 

Steinkjer

Nina Torgersen (v)            TS

Theres Fredriksen (v)

 

Steinkjer

Arve Svorkmo (b)             TS

 

 

Verran

Lise Eriksen (s)                TS

 

 

Verran

Annikken Sand (v)            FF

 

 

Namsos

Gunvor Landre (v)            TS

Ronny Hårstadstrand (v)  FF

 

Namsos

Terje Ingvaldsen (v)          TS

Astrid A S Aalberg (v)      TS

 

Flatanger

Ragnhild Sivertsen (v)      TS

 

 

Overhalla

Ann E R Brueland (v)       TS

 

 

Stjørdal

Anne Mari Granhaug (s)  TS

Gudrun Lidal (b)               TS

 

Meråker

Inger Thomassen (s)        FF

 

 

Frosta

Hanne Halberg (v)            TS

 

 

Levanger

Ann Karin Sliper (b)         TS

Bjørn Golimo (s)

 

Verdal

Berit Musum (s)                TS

 

 

Verdal

Rigmor Hafell (s)              TS

 

 

Høylandet

Idar Ahlin (v)                    TS

May Britt Knutsen (v)

 

Lierne

Doris Fagerli Sundvik (b) FF   

 

 

Vikna

Mona Hestø (v)                TS

Veronika Paulsen (b)       

 

Nærøy

Hildegunn Nygård (b)       TS

 

 

Leksvik

Mona Svanem Rolitrø       FF

Line Rossvold Abel (b)     FF

 

 

           Bufetat

 

 

Bufetat Karienborg

Anne Kari Røstad (b)       TS

 

 

Bufetat: Spillumheimen

Marit Christiansen (v)     Permisjon

 

 

Fylkesmannen

Unni H R Pedersen (s)     TS

 

 

Helseforetaket

Mangler representant

 

 

 

 

 

 

 

Styret Fo Nord-Trøndelag

Vararepr. I styret

 

Leder

Jorunn Kjerkol (s)             TS

Gunn E S Myren (v)          FF

 

nestleder

Stig Holmvik           (v)     FF

Mona Hestø (v)                 TS

 

Fylkessekretær

Berit T. Jensen      (b)       TS

 

 

Kasserer

Terje Haugseth      (s)       TS

 

 

Medlem

Rune Johnsen       (b)       TS

 

 

Medlem

Aina Tetlien Sellæg (s)     TS

 

 

Medlem

Anne M. F Hernes (v)       FF            

 

 

Medlem

Gudrun Lidal (b)               TS

 

 

Leder seniorpolitisk utvalg

Odd Harald Bjørnøy (s)    TS

 

 

 

     FO-studentene

 

 

Studentrepresentant

Ramona Halvorsen           FF

 

 

       Kontrollkomitè

 

Leder

Atle Jegersen                    TS

 

Medlem

Ingjerd Rygg                     FF

 

Medlem

Rune Morten Lorvik        FF

 

 

 

 

Sak 02/10       Godkjenninger

2.1 Innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjent. Enstemmig vedtatt.

 

 

2.2 Sakliste/tidsplan for representantskapsmøte 22. -23- mars 2010

10:00Innsjekking, kaffe/te og rundstykke

Åpning v/fylkesleder

Sak 01/10       Navneopprop

Sak 02/10       Godkjenninger        

2.1                   Innkalling

2.2                   Sakliste/tidsplan

Møteledelse foreslår endringer i sakliste og tidsplan som i følgende oppsett:

Begrunnelse for endring: Valgkomiteen sentralt har bedt om tid til å få orientere i rep.skapet vedr. valg 2010.

Vedtak: Saksliste/tidsplan vedtas. Enstemmig vedtatt.

 

 

2.3 Forretningsorden for representantskapsmøte 22.03.2010:

1. Taletid

Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.     

 

       

2. Replikker

Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk.                  

3. Strek

Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall.

4. Forslag til vedtak

Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt.

5. Forslag til uttalelse

Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan.

6. Voteringer

Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig.

Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

       

Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. 

Styret innstiller for representantskapet:

Representantskapet vedtar det framlagte forslag til forretningsorden:

Vedtak: Forretningsorden vedtas. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 03/10       Konstituering

3.1  Møteledere

Vedtak: Jorunn Kjerkol og Berit T. Jensen er møteledere

 

3.2 Protokollkomitè

Vedtak: Gudrun Lidal og Berit Musum er protokollkomitè

3.2  Redaksjonskomitè

Vedtak: Odd Harald Bjørnøy, Unni Røstad Pedersen, Lise Eriksen, Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg og Jorunn Kjerkol er redaksjonskomitè.

           

3.3  Tellekorps

Vedtak: Gunvor Landre og Idar Ahlin er tellekorps

 

Sak 04/10       Tariffoppgjøret 2010

Innleder: May Britt Lagesen

Ord i sak:

Jorunn Kjerkol

Gudrun Lidal

Innleder har orientert om dette års taffiffoppgjør. Debatten har dreid seg om risikotillegg. Vedtak fra landstyret om å kjempe for generell heving av lønn og ikke spesifikt risikotillegg. Det ble reist spørsmål om forhandlingsviljen til FO ved forhandlingsleder i forkant av tariffoppgjøret.  Orientering om de forberedelser som skal gjøres i forkant av oppgjøret.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

Sak 05/10       Høringssak organisasjon

Innleder: Odd Harald Bjørnøy

Ord i sak:

Hanne Halberg

Gudrun Lidal

Ann Karin Sliper

Unni H. R. Pedersen

Innleder har orientert om høringsvar fra FO Nord- Trøndelag ad organisasjon. Debatten har gått på forslag om å på sikt prioritere interesse og engasjement foran profesjon.  Samt at det er stilt spørsmål ang. 40 % kvotering på kjønn.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

Sak 06/10       Orientering fra valgkomiteen

Innleder: Solveig Eliassen Tømmerås

Ord i sak:

Atle Jægersen

Jorun Kjerkol

Odd Harald Bjørnøy.

Innleder har orientert om valgkomiteens arbeid frem mot kongressen. Det ble bedt om at hver enkelt avdeling konkret innmelder aktuelle kandidater for valgkomiteen.

Vedtak: Orientering tas til etterretning.

 

Sak 07/10       Kongressforberedelse

Innleder: Jorun Kjerkol

Gruppearbeid har gitt følgende forslag som Gudrun Lidal redegjør for ovenfor representantskapet:

Forslagsnummer 1. Bruspenger

Forslag til vedtak: Det legges inn et punkt hvor man kan velge å donere bruspengene til Norsk folkehjelp.

Forslagsnummer 2. Frikjøp fylkesleder

Forslag til vedtak: Alle fylkesavdelinger i FO bør ha frikjøpte Fylkesledere, men stillingsstørrelsen må tilpasses den enkelte avdelings økonomi uten at dette medfører økning av basistilskudd.

Forslagsnummer 3. Avvikling av faggrupper i FO

Forslag til vedtak: Faggruppene i FO avvikles.

Forslagsnummer 4. Faggruppene i FO.

Forslag til vedtak: Det kreves mer konkrete, synlige resultater fra faggruppenes arbeid.

 

 

 

Forslagsnummer 5. Seniorpolitikk

Forslag til vedtak:

1.      Det opprettes et sentralt seniorutvalg

2.      Det oppnevnes/velges en senioransvarlig i forbundsstyret.

3.      Det utpekes/ansettes en senioransvarlig ved forbundskontoret.

4.      Alle avdelinger skal velge/oppnevne en senioransvarlig.

Forslagsnummer 6. Profesjonsrepresentanter

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 7: Seksjonsrådene skal ikke lenger være representert i landstyret.

Forslagsnummer 7. Profesjonsrepresentanter.

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 5-2: Seksjonsrådet skal ikke lenger være representert i Kongressen.

Forslagsnummer 8. Seniorpolitisk arbeid

Forslag til vedtak: FOs vedtekter punkt § 12.7.3 endres med følgende tilføyelse: Seniorpolitisk arbeid

Forslagsnummer 9. Kjønnskvotering.

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 14: Ikke noe kjønn skal ha under 40 % representasjon i FOs valgte organer.

Forslagsnummer 10. Sosialpolitikk

Forslag til vedtak: Nytt punkt i vedtektene § 12.3: Synliggjøre FOs syn på sosialpolitiske saker.

Forslagsnummer 11. Yrkesetikk

Forslag til vedtak: FOs yrkesetikk må beskrives i handlingsplanen.

Forslagsnummer 12. Yrkesetikk

Forslag til vedtak: Yrkesetisk råd gis mandat til å revidere det yrkesetisk grunnlagsdokumentet.

Forslagsnummer 13. Handlingsplaner for FO

Forslag til vedtak: Handlingsplan for Helse- og sosialpolitikk omdefineres fra handlingsplan til visjon/strategidokument

 

Forslagsnummer 14. Handlingsplan helse- og sosialpolitikk

Forslag til vedtak: Kongressen prioriterer områder innenfor nåværende handlingsplan og utarbeider en realistisk handlingsplan med fokusområder.

Forslagsnummer 15: Handlingsplan helse- og sosialpolitikk: Fokusområder.

Forslag til vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er at forslagsnummer avvises.

Forslagsnummer 16: Yrkesetikk: Vedtaksfesting av etisk veiledning.

Forslag til vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er at forslagsnummer avvises.

Ord i sak:

Ann Karin Sliper

Berit Musum

Odd Harald Bjørnøy

Ann Mari Granhaug

Hanne Halberg

Jorun Kjerkol

Med bakgrunn i ord i sak avholder redaksjonskomiteen et møte og kommer frem til følgende forslag til vedtak som det stemmes over.

Forslagsnummer 1. Bruspenger

Forslag til vedtak: Det legges inn et punkt på reiseregninga hvor man kan velge å donere bruspengene til Norsk folkehjelp.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag til vedtak er enstemmig vedtatt

Forslagsnummer 2. Frikjøp av fylkesleder

Forslag til vedtak: Alle fylkesavdelinger i FO bør ha frikjøpte fylkesledere, men stillingsstørrelsen må tilpasses den enkelte avdelings økonomi uten at dette medfører økning i basistilskudd.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 3: Avvikling av faggrupper i FO

Forslag til vedtak: Faggruppene i FO avvikles.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag til vedtak ble nedstemt med 1 mot 20 stemmer.

Forslagsnummer 4: Faggruppene i FO

Forslag til vedtak: Det kreves mer konkrete, synlige resultater fra faggruppenes arbeid.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 5: Seniorpolitikk

Forslag til vedtak:

1.      Det opprettes et sentralt seniorutvalg

2.      Det oppnevnes/velges en senioransvarlig i forbundsstyret.

3.      Det utpekes/ansettes en senioransvarlig ved forbundskontoret.

4.      Alle avdelinger skal velge/oppnevne en senioransvarlig.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 6. Profesjonsrepresentanter

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 7: Seksjonsrådene skal ikke lenger være representert i landstyret.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag til vedtak ble nedstemt med 12 mot 9 stemmer.

 

Forslagsnummer 7. Profesjonsrepresentanter.

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 5-2: Seksjonsrådet skal ikke lenger være representert i Kongressen.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag til vedtak ble nedstemt med 13 mot 8 stemmer.

 

Forslagsnummer 8. Seniorpolitisk arbeid

Forslag til vedtak: FOs vedtekter punkt § 12.7.3 endres med følgende tilføyelse: Seniorpolitisk arbeid

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

 

Forslagsnummer 9. Kjønnskvotering.

Forslag til vedtak: Endring av FOs vedtekter § 14: Ikke noe kjønn skal ha under 40 % representasjon i FOs valgte organer.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak vedtas med 17 mot 4 stemmer.

Forslagsnummer 10. Sosialpolitikk

Forslag til vedtak: Nytt punkt i vedtektene § 12.3: Markedsføre FOs syn på sosialpolitiske saker.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 11. Yrkesetikk

Forslag til vedtak: FOs yrkesetikk må beskrives i handlingsplanen.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 12. Yrkesetikk

Forslag til vedtak: Det yrkesetiske grunnlagsdokumentet revideres ved hver kongress.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Forslagsnummer 13. Handlingsplan for Helse- og sosialpolitikk

Forslag til vedtak: Handlingsplanen for Helse- og sosialpolitikk spisses, komprimeres og gjøres til et bruksdokument.

Vedtak: Redaksjonskomiteens forlag til vedtak er enstemmig vedtatt.

 

Redaksjonskomiteen trekker forslagsnummer 14 og 15 da det er vurdert at forslagsnummer 13 dekker de forslagene.

Ingen av gruppene fra gruppearbeidet ønsker å opprettholde de opprinnelige forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

Representantskapet gir styret mandat til å utføre redaksjonelle endringer i forslagene til Kongress 2010.

 Vedtak: Forslag til vedtak er enstemmig vedtatt.

Sak 08/10       Utdanningsdebatt

Innleder: Inge Kvaran

Ord i sak:

May Britt Lagesen

Unni Røstad Pedersen

Gudrun Lidal

Ann Karin Sliper

Jorun Kjerkol

Odd Harald Bjørnøy.

Innleder har redegjort for NOU Kompetanseutvikling i barnevernet 2009:8. Debatten har gått på utdanningslengde og innhold i studieretningene våre i FO.

 Vedtak: Orientering tas til etterretning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 09/10       Budsjett 2010

Nord-Trøndelag

BUDSJETT 2010

Styret innstiller overfor Representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar – i tråd med vedlagte saksframstilling – følgende budsjettforslag med følgende hovedposter:

FOs INNTEKTER

TILSKUDD FRA FO SENTRALT (antall medlemmer + veivekting)       -916 000

OU-midler KS                                                                                              - 93 000

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                                   - 1 009 000

 

FOs UTGIFTER                                                                                          1 413 800      

FO NORD-TRØNDELAG                                                                             148 000      

FAGPOLITISK ARBEID                                                                                 65 000

YRKESFAGLIG ARBEID                                                                            140 000      

ORGANISASJON OG INFORMASJON                                                        69 000

TILLITSVALGTSKOLERING                                                                        30 000

KLUBBER                                                                                                        73 000

DRIFT AVDELINGSKONTOR                                                                    888 800

SUM DRIFTSUTGIFTER                                                                             1 413 800

Innleder: Terje Haugseth / Jorunn Kjerkol

Innleder redegjør for Budsjett 2010 for representantskapet.

Vedtak: Budsjettet vedtas. Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Sak 10/10       Regnskap

Styret innstiller overfor representantskapet:

1.      Representantskapet godkjenner regnskap 2009.

2.      Representantskapet tar revisjonsberetning 2009 til etterretning.

 

Innleder: Terje Haugseth

Ord i sak:

Berit Musum

Jorun Kjerkol

Vedtak: Revisjonsberetning tas til etterretning

 

Sak 11/10       Helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs

Innleder: Berit T. Jensen

Ord i sak:

Anne Mari Granhaug

Gudrun Lidal

Hanne Halberg

Odd Harald Bjørnøy

Ann Karin Sliper

Vedtak: Orientering tas til etterretning

 

Sak 12/10       ”Uredde stemmer”

Innleder: Berit T. Jensen

Ord i sak:

Anne Mari Granhaug

Vedtak: Orientering tas til etterretning

 

 

Sak 13/10  Valg

Innleder: Anne Mari Granhaug

Ord i sak: Odd Harald Bjørnøy.

Innleder redegjør for valgkomiteens arbeid frem mot forslag til kandidater for landstyre og vara for lønns- og forhandlingsutvalget neste periode. Samt forslag til ny yrkesfaglig ansvarlig i styret da Berit Jensen fratrer dette vervet som en følge av at hun er fylkessekretær.

Valgkomiteens innstilling til landstyrerepresentasjon for neste kongressperiode:

Landstyrerepresentant: Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg (1.vara), Stig Holmvik (2.vara).

Valgkomiteens innstilling til vararepresentant for Lønns- og forhandlingsutvalget:

Vararepresentant til Lønns og forhandlingsutvalget: Hanne Halberg.

Valgkomiteens innstilling til Yrkesfaglig ansvarlig i styret FO Nord Trøndelag denne årsmøteperiode:

Yrkesfaglig ansvarlig for barnevernspedagoger i styret: Rune Johnsen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt

 

Sak 14/10   Eventuelt

Fagartikkel i Fontene.

Innleder: Hanne Halberg.

Innleder refererer til en artikkel i Fontene som hun har reagert på og da særlig i forhold til samtykkekompetanse og etikk.

Plenumsdiskusjon.

 

            Møtet slutt. Vel hjem!

 

 

Gudrun Lidal                                                            Berit Musum                                                 

Protokollunderskrift                                                  Protokollunderskrift

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen