Søk

 

Protokoll fra Representantskapsmøtet 16. og 17. september 2010

Med forbehold om endelig godkjenning på neste møte.

  

Jorunn Kjerkol åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 16/10 Navneopprop

 

Innkalllingsliste:

 

Område

Representanter  KS

Vararepresentant

 

Steinkjer

Nina Torgersen (v)            FF

Theres Fredriksen (v)

 

Steinkjer

Bente A Bragstad b           FF

 

 

Verran

Lise Eriksen (s)                TS

 

 

Verran

Annikken Sand (v)            FF

 

 

Namsos

Gunvor Landre (v)            FF

Ronny Hårstadstrand (v)  TS

 

Namsos

Terje Ingvaldsen (v)          FF

Astrid A S Aalberg (v)     

 

Flatanger

Ragnhild Sivertsen (v)      FF

 

 

Overhalla

Ann E R Brueland (v)       FF

 

 

Stjørdal

Anne Mari Granhaug (s)  TS

 

 

Meråker

Inger Thomassen (s)        FF

 

 

Frosta

Hanne Halberg (v)            TS

 

 

Levanger

Ann Karin Sliper (b)         TS

Bjørn Golimo (s)

 

Verdal

Berit Musum (s)                TS

 

 

Verdal

Rigmor Hafell (s)              FF

 

 

Høylandet

Idar Ahlin (v)                    TS

May Britt Knutsen (v)

 

Lierne

Doris Fagerli Sundvik (b) TS   

 

 

Vikna

Mona Hestø (v)                FF

Veronika Paulsen (b)        FF

 

Nærøy

Hildegunn Nygård (b)       FF

 

 

Leksvik

Mona Svanem Rolitrø       TS

Line Rosvold Abel (b)    

 

 

           Bufetat

 

 

Bufetat Karienborg

Anne Kari Røstad (b)       TS

 

 

Bufetat: Spillumheimen

Marit Christiansen (v)     Permisjon

 

 

Fylkesmannen

Unni H R Pedersen (s)     FF

 

 

Helseforetaket

Mangler representant

 

 

 

 

 

 

 

Styret Fo Nord-Trøndelag

Vararepr. I styret

 

Leder

Jorunn Kjerkol (s)             TS

Gunn E S Myren (v)          TS

 

nestleder

Rune Johnsen  (b)             TS

Mona Hestø (v)                 FF

 

Fylkessekretær

Berit T. Jensen      (b)       TS

 

 

Kasserer

Terje Haugseth      (s)       TS

 

 

 

 

 

 

Medlem

Aina Tetlien Sellæg (s)     TS

 

 

Medlem

Anne M. F Hernes (v)       FF             

 

 

Medlem

Gudrun Lidal (b)               TS

 

 

Leder seniorpolitisk utvalg

Odd H Bjørnøy (s)       TS/FF

Roald Ottesen                    TS

 

 

     FO-studentene

 

 

Studentrepresentant

Ramona Halvorsen           FF

 

 

       Kontrollkomitè

 

Leder

Atle Jegersen                    TS

 

Medlem

Ingjerd Rygg                     FF

 

Medlem

Rune Morten Lorvik        FF

 

  

Sak 17/10       Godkjenninger

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes med tilføyelse av følgende saker:

Sak 21/10, nytt pkt. 21.3: Valg av nestleder for resten av årsmøteperioden.

Sak 26/10: Evaluering av handlingsplan.

Sak 27/10: Prioriteringer for neste år.

Sak 28/10: til uttalelse fra FO Nord-Trøndelag.

Vedtak: Innstillingen vedtas.

17.1 Innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjent. Enstemmig vedtatt.

 

17.2 Sakliste/tidsplan for representantskapsmøte 16. -17.september 2010

10:00Innsjekking, kaffe/te og rundstykke

Åpning v/fylkesleder

Sak 16/10       Navneopprop

Sak 17/10       Godkjenninger          

17.1                 Innkalling

17.2                 Sakliste/tidsplan

Møteledelse foreslår endringer i sakliste og tidsplan som i følgende oppsett:

Begrunnelse for endring: Forslag til uttalelse fra Seniorutvalget

 

Vedtak: Saksliste/tidsplan vedtas. Enstemmig vedtatt.

17.3 Forretningsorden for representantskapsmøte 16 og 17.sept. 2010:

1. Taletid

Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.        

2. Replikker

Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk.                  

3. Strek

Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall.

4. Forslag til vedtak

Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt.

5. Forslag til uttalelse

Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan.

6. Voteringer

Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig.

Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

       

Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. 

Styret innstiller for representantskapet:

Representantskapet vedtar det framlagte forslag til forretningsorden:

Vedtak: Forretningsorden vedtas. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 18/10       Konstituering

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

18.1          Møteledere

Vedtak: Jorunn Kjerkol og Berit T. Jensen er møteledere

 

18.2     Protokollkomitè

Vedtak: Rune Johnsen og Nina Torgersen er protokollkomitè

Endring : Gudrun Lidal går inn for Nina Torgersen.

           

18.3          Tellekorps

Vedtak: Mona Svanem Rolitrø og Lise Eriksen  er tellekorps

 

18.4          Redaksjonskomite

Vedtak: Gudrun Lidal, Aina Tetlien Sellæg, Ann Karin Sliper, Doris Fagerli

 

 

Sak 19/10       ½ årsregnskap 2010

Innleder: Kasserer Terje Haugseth

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

½ årsregnskap for 2010 tas til orientering.

 

Vedtak: ½ årsregnskap tas til orientering

 

Sak 20/10       Revidert budsjett 2010

Innleder: Kasserer Terje Haugseth

Styret innstiller overfor representantskapet  på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar – i tråd med vedlagte saksframstilling – følgende forslag til revidert budsjett 2010 med følgende hovedposter:

FOs INNTEKTER

TILSKUDD FRA FO SENTRALT (antall medlemmer + veivekting)  -916 000

OU-midler KS                                                                                   - 93 000

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                                     - 1 009 000

 

FOs UTGIFTER                                                                                            1 413 800      

FO NORD-TRØNDELAG                                                                               193 000      

FAGPOLITISK ARBEID                                                                                   65 000

YRKESFAGLIG ARBEID                                                                                142 000      

ORGANISASJON OG INFORMASJON                                                          54 000

TILLITSVALGTSKOLERING                                                                           20 000

KLUBBER                                                                                                          52 000

DRIFT AVDELINGSKONTOR                                                                       887 800

SUM DRIFTSUTGIFTER                                                                                1 413 800

 

 

Ord i sak:

Gudrun Lidal

Ronny Hårstadstrand

Atle Jægersen

 

Vedtak: Revidert budsjett godkjennes. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 21/10       Valg

Innleder: Jorunn Kjerkol

21.1:

Innleder har orientert om valgkomiteens arbeid frem mot kongressen. Det ble i repskapet i mars 2010 bedt om at hver enkelt avdeling konkret innmelder aktuelle kandidater for valgkomiteen. Det er ikke kommet innspill fra valgområdene. Styret har i samråd med valgkomiteen innstilt forslag til valg på kongressdelegasjon.  FO Nord-Trøndelag har 6 delegater. Innstilling med vararepresentanter er som følger for seksjonene:

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende delegasjon til FOs kongress:

Delegater Barnevernpedagoger:

1.      May Britt Lagesen/delegasjonsleder

2.      Berit Trana Jensen

Vara barnevernpedagoger:

1.      vara: Veronika Paulsen

2.      vara: Ann Karin Sliper

Delegater Sosionomer:

1.      Aina Tetlien Sellæg

2.      Odd Annfin Havdal

Vara sosionomer:

1.      vara: Doris Fagerli Sundvik

2.      vara: Ingvild Larssen

Delegater Vernepleiere:

1.      Gunn Eva Solum Myren

2.      Hanne Halberg

Vara vernepleiere:

1.      vara: Annette Tiller

2.      vara: Idar Ahlin

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

  

21.2  Valg av 2.vara til Landsstyre for kongressperioden 2011 – 2014

Stig Holmvik som ble valgt til 2.vara i repskapsmøte mars 2010 har trukket seg fra sine verv. Det foreligger derfor behov for valg av ny 2.vara til LS for kommende kongressperiode.

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Gunn Eva Solum Myren innstilles som 2.vararepresentant til Landsstyret for

Kongressperioden 2011 – 2014.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

21.3     Konstituering av nestleder for resten av årsmøteperioden

Stig Holmvik har trukket seg fra sine verv i FO Nord-Trøndelag. Det foreligger derfor behov for konstituering av ny nestleder for resten av årsmøteperioden.

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak.

Rune Johnsen konstitueres som nestleder i FO ut årsmøteperioden.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

Sak 22/10       Presentasjon av seniorpolitisk arbeid

Innleder: Seniorutvalget v/Odd Harald Bjørnøy

 

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjon til orientering

 

Ref innhold i redegjørelse:

Seniorpolitisk utvalg har hatt 4 møter. De har jobbet med:

1)      Seniorpolitisk tiltak: Innsamling av informasjon om seniorpolitiske tiltak i fylket. De legger ut bearbeidet informasjon på FO sine hjemmesider slik at det vil kunne bli et materiale som er tilgjengelig og som den enkelte medlem og HTV kan benytte aktivt.

2)      Høringsuttalelser: Seniorpolitisk har engasjert seg i flere høringsuttalelser.

3)      Fagdag/inspirasjonsdag: Seniorpolitisk utvalg har jobbet sammen med fagpolitisk utvalg i utformingen av fagdag/inspirasjonsdag. Seniorpolitisk har hatt fokus på seniormedlemmer.

4)      Kartlegging av medlemmer som ikke er yrkesaktive og eller som har jobbet lenge i organisasjonen samt mulighet for en påskjønnelse av disse på inspirasjonsdag/fagdag.

5)      Utvalget har tatt initiativ til gjensvar på medieinnlegg, både vedrørende seniortiltak i fylkeskommunen og barnevern.  Det har resultert i god mediedekning og grundig gjensvar fra fylkesrådsleder i seniorsaken. Utvalget har også utarbeidet forslag til uttalelse fra representantskapet i barnevernsdebatten som har blitt debattert i media over tid.

 

Ord i sak:

Roald Ottesen

Atle Jegersen

Ann Karin Sliper

           

Vedtak: Presentasjonen tas til orientering.

  

Sak 23/10       Presentasjon av fagpolitisk arbeid 2010:

Innleder: Gudrun Lidal

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjon til orientering

 

Ref. innhold i redegjørelse:

Lidal viser til at det er arbeidet med fagdag/inspirasjonsdag som har hatt det største fokuset i fagpolitisk utvalg. Foredragsholdere til denne dagen er:

Lars Gunnar Lingås og Ragnhild Nilsen.

 

Ord i sak:

Roald Ottesen

Ann Karin Sliper

Odd Harald Bjørnøy

Doris Fagerli Sundvik.

 

Vedtak: Presentasjonen tas til orientering.

 

 

Sak 24/10       Sosiale medier/hjemmeside

Innleder: Odd Harald Bjørnøy

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

 

Ref innhold i redegjørelse:

Bjørnøy presenterer og gjør en gjennomgang av FO Nord - Trøndelag sine hjemmesider. Representantskapet gir sine tilbakemeldinger om jevnlig bruk av sidene, men mener at vi har et potensiale vedrørende kontinuerlig oppdatering av aktuelle saker. Spørsmål går i forhold til om FO Nord Trøndelag skal opprette en gruppe på Facebook og Twitter for å være mer tilgjengelig for FO Nord-Trøndelags medlemmer. Det er ulike vurderinger i representantskapet på om dette er veien å gå da mange opplever at dagens lokale og sentrale hjemmesider er gode redskaper for tillitsvalgte, mens flere vurderer at en facebookside kan være et godt middel for å treffe og engasjere bredere blant våre medlemmer.

 Ord i sak:

Berit T. Jensen

Jorunn Kjerkol

Aina Tetlien Sellæg

Doris F. Sundvik

Gudrun Lidal

Hanne Halberg

Rune Johnsen

 

Vedtak: saken tas til orientering

 

Sak 25/10       Kongress-saker

Vedtak fattes på bakgrunn av forslag som fremkommer av diskusjoner i møtet.

Innleder: Jorunn Kjerkol

Innlegg i debatten:

Vi må ha ei sterk fagforening uavhengig av utdanning/yrkestilhørighet. Samhørighet for å fremme det sosial, barnevern- og vernepleierfaglige arbeidet må gå foran profesjonskamp.  FO er en fagforening for flere yrkesgrupper og alle tillitsvalgte må ta ansvar for alle yrkesgruppene.(ang endring i AU)

Tariffpolitikk må prioriteres i neste kongressperiode. FO er en fagforening med ansvar for medlemmers lønns og arbeidsvilkår.

I debatten er FO Nord-Trøndelags rep.skap tydelige på at en utvidelse av AU ikke må begrunnes med profesjonskamp. Saker er viktigere enn profesjon. FO NT ønsker en utvidelse av AU til 5 medlemmer. Alle i AU må ha et helhetlig ansvar for FOs politikk.

FO NT er opptatt av våre yrkesgruppers status og synliggjøring av de ulike yrkesgruppenes kompetanse.

Utdanningspolitikken i FO må inneholde tiltak for synliggjøring av de enkelte utdanningers kompetanse og arbeidsfelt.

FO NT ønsker at begrepet sosialfaglig kompetanse ivaretas på en god måte.

Prinsipprogrammet; Det er bra at programmet er blitt betydelig redigert og mer konkretisert. Det er nå lettere å finne fram i dette. Hvorfor skal vi ha utropstegn? Prinsipprogrammet må være mer konkret på hva som må til for å synliggjøre kompetanse. Pr nå er dette bare beskrevet i 1,5 setning.

2.2.5 Lovfesting av forebyggende helsefremmende arbeid. Hva menes med dette? Er ikke dette ivaretatt i eksisterende lovverk.

Fokus på sosialt arbeid i NAV

Innhold og kvalitet på utdanningene er viktig for oss. Vi diskuterer gjeninnføring av forpraksis, og praksisveiledning .

FO NT støtter ”Uredde stemmer” prosjektet

Kjønnsrepresentasjon jmfr vedtak fra forrige repskap om minimum 40 % kjønnsrepresentasjon i FOs organer. Vi har i debatt og høringsuttalelser sett at rep skapet er delt i oppfatningen ifht kjønnsrepresentasjon i FO. Vi er en forening med 80% kvinner, og det er naturlig at dette gjenspeiles i organisasjonens styrer og utvalg.

 

Forslag til vedtak som er fremmet i møte:

Forslag fremmet av Jorunn Kjerkol:

FO Nord-Trøndelags kongressdelegasjon gis mandat til å fremme avdelingens saker på beste måte etter føringer gitt i representantskapsmøtet og slik de fremkommer i tidligere debatter, høringssvar og gruppearbeid.

Ord i sak en eller flere ganger:

Roald Ottesen

Anne Mari Granhaug

Ann Karin Sliper

Gudrun Lidal

Ronny Hårstadstrand

Berit Musum

Doris Fagerli Sundvik

Jorunn Kjerkol

Berit T. Jensen

Atle Jegersen

Hanne Halberg

Rune Johnsen

Gunn Eva Myhren

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 26/10 Evaluering handlingsplan 2009/2010

Innleder: Berit Trana Jensen

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar evaluering av handlingsplan 2009/2010 til etterretning.

 

Ord i sak:

Doris Fagerli Sundvik

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 27/10       Prioriteringer 2011/2012 i FO Nord-Trøndelag

Innleder: Berit Trana Jensen FO

Forslag til vedtak som er fremmet i møtet:

Forslag fra Gudrun Lidal, Ann Karin Sliper og Roald Ottesen: FO Nord-Trøndelag øker frikjøpet av fylkesleder til 100% stilling de seks første månedene av årsmøteperioden, 01.01.2011 – 30.06.2011. Videre frikjøp vedtas av representantskapet etter økonomiske vurderinger i løpet av perioden, og mulige endringer i FO sentralt/kongressvedtak ifht avlønning av fylkesledere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag fra Roald Ottesen og Ann Karin Sliper: FO NTs stipendordning som den nå eksisterer opphører, og midlene går til tillitsvalgtskolering.

Vedtak: Vedtatt mot en stemme

Forslag fra Gudrun Lidal: FO NT dekker utgifter til bredbånd for Odd Harald Bjørnøy som en kompensasjon for mye bra og nyttig arbeid for FO NTs hjemmesider og oppdateringer av hjemmesida.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

Representantskapet diskuterte utdeling av FO almanakker, og kostnader knyttet til utsending. Vi diskuterte om dette kan være hver enkelt klubbs ansvar, for å unngå denne utgiften over FO NTs budsjetter. Representantskapet diskuterte hovedtillitsvalgtes arbeidsmengde i forhold til denne ekstra oppgaven, og kom fram til at dette kan bli en for stor belastning. Vi avventer også kongressforslag ifht utsending av almanakker med Fontene.

Vi drøftet om deltagelse på rep.skaps møter kan settes i sammenheng med at de foregår over to dager. I tillegg kommer økonomiske vurderinger i forhold til å dekke overnatting for rep skapets medlemmer. Vi diskuterte muligheten for at representantskapsmøtene foregår på en dags møter med mulighet til deltagelse på yrkesfaglig / tillitsvalgt skolering påfølgende dag.

 Ord i sak:

Gudrun Lidal

Berit Musum

Ann Karin Sliper

Roald Ottesen

Hanne Hallberg

Lise Eriksen

Jorunn Kjerkol

Berit Trana Jensen

Gunn Eva Myren

Terje Haugseth

Doris Fagerli Sundvik

 

Sak 28/10       Uttalelser

Innleder: Jorunn Kjerkol

Seniorutvalget har oversendt forslag til uttalelse angående situasjon i barnevernet sett i lys av senere tids mediedekning. De foreslår oppfølging i form av avisinnlegg/kronikk.

Forslag til vedtak som er fremmet i møtet:

Representantskapet vedtar redaksjonskomiteens forslag til uttalelse angående situasjonen i barnevernet, med ytterligere redaksjonelle endringer. Uttalelse om barnevern oversendes lokalaviser i Nord-Trøndelag.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Ord i sak:

Ann Karin Sliper

Jorunn Kjerkol

Roald Ottesen

Hanne Halberg

Berit Musum

Gudrun Lidal

Berit Trana Jensen

Terje Haugset

Ann Mari Granhaug

Rune Johnsen

Berit Musum

Ronny Hårstadstrand

  

Sak 29/10 Eventuelt

 

            Møtet slutt. Vel hjem!

 

 

Rune Johnsen                                                              Gudrun Lidal                                                  

Protokollunderskrift                                                    Protokollunderskrift

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen