Søk

 

Protokoll fra representantskapsmøte 28. og 29. februar 2012

 

 

 

 

 Åpning v/Jorunn Kjerkol

 

________________________________________________________________

Sak 1/12    Konstituering til representantskapsmøte 28. og 29. februar 2012:

 

Styret innstiller for representantskapet på følgende forslag til vedtak under konstituering:

 

1.1       Valg av møteledere:

Forslag til vedtak:

Rune Johnsen og Aina Tetlien Sellæg er møteledere.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

1.2       Navneopprop:

 

 

VERV/FUNKSJON

NAVN

STATUS

DEL-TAKELSE

Steinkjer

Nina Torgersen (v)

TFS

JA

Steinkjer

Bente Aune Bragstad (b)

TFS

JA

Steinkjer - vara

Monika Finstad (b)

TFS

FF

Verran

Bodil Karin Strøm (v)

TFS

FF

Verran

Lise Eriksen (s)

TFS

FF

Verran – vara

Therese Trana (v)

TFS

FF

Leksvik

Mona Svanem Rolitrø (v)

TFS

FF

Leksvik – vara

Line Abel (b)

TFS

FF

Namsos

Gunvor Landre (v)

TFS

JA

Namsos

Terje Ingvaldsen (v)

TFS

FF

Namsos – vara

Tone Magni Refsnes (b)

TFS

JA

Flatanger

Kari Leknes (s)

TFS

FF

Overhalla

Ann Elisabeth Brueland (v)

TFS

FF

Stjørdal

Anne Mari Granhaug (s)

TFS

Delvis

Meråker

Inger Thomassen (s)

TFS

JA

Levanger

Ann Karin Sliper (b)

TFS

JA

Levanger

Merete Johansen (s)

TFS

FF

Verdal

Berit Musum (s)

TFS

Permisjon

Verdal - vara

Siv Mette Lindsetmo (s)

TFS

FF

Nærøy

Karin Gustavsson (s)

TFS

FF

Nærøy - vara

Ingebjørg Sylten (s)

TFS

FF

Vikna

Hildegunn Nygård (b)

TFS

JA

Vikna - vara

Mona Kristin Myhren (v)

TFS

JA

Høylandet

Idar Ahlin (v)

TFS

        JA

Høylandet - vara

May Britt Knudsen (v)

TFS

Ikke innkalt

Lierne

Doris Sundvik (s)

TFS

JA

Grong – vara

Marit Christiansen (v)

TFS

FF

 

 

 

 

 

Statsområdet:

 

 

Fylkesmannen

Unni Røstad Pedersen (s)

TFS

FF/JA

Fylkesmannen – vara

Mangler

 

 

Helseforetaket

Lill M Ø Strand ( )

TFS

JA

Helseforetaket – vara

Ken Nufsfjord ( )

TFS

Ikke innkalt

Bufetat/Stjørdal Ungdomssenter

Inge Solem (v)

TFS

JA

Bufetat/Karienborg

Gunn Tove Vangstad (b)

TFS

Permisjon

Bufetat - vara

Katja Stormo (b)

TFS

JA

Rostad ungdomsheim

Therese Aalberg (b)

TFS

JA

 

 

Styret:

 

 

 

Fylkesleder

Jorunn Kjerkol (s)

TFS

JA

Nestleder

Rune Johnsen (b)

TFS

JA

Fylkessekretær

Berit Trana Jensen (b)

TFS

JA

Kasserer

Terje Haugseth (s)

TFS

JA/delvis

Medlem

Gudrun Lidal (b)

TFS

JA

Medlem

Aina Tetlien Sellæg (s)

TFS

JA

Medlem

Hanne Halberg (v)

TFS

JA

Medlem

Mona Kristin Myhren (v)

TFS

JA

Leder seniorpol.utvalg

Odd-Harald Bjørnøy (s)

TFS

JA

Medlem – vara

Veronika Paulsen (b)

TFS

Ikke innkalt

Medlem – vara

Doris F. Sundvik (s)

TFS

Distriktsrep

Medlem – vara

Idar Ahlin (v)

TFS

Distriktsrep

 

Studentrepresentanter Hint

 

 

FO-studentene

Linda Brekk (vstud)

TFS

FF

FO-studentene

Anne Kristine Stolsmo (vstud)

TF

FF

 

 

Leder av kontrollkomiteen

Atle Jegersen (v)          T                JA 

Medlem kontrollkomiteen

Ingjerd Rygg (s)           T                 

Medlem kontrollkomiteen

Mona Alstad (v)           T                  

*Status (rettigheter i følge vedtektene):

TFS =   tale-, forslags- og stemmerett              TF =     tale- og forslagsrett

           

 

5.3 Valg av protokollkomite:

Forslag til vedtak:

Terje Haugseth og Berit Trana Jensen er protokollkomite.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

5.4 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte 28. og 29. februar godkjennes.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

5.5 Godkjenning av sakliste

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner vedlagte sakliste til representantskapsmøtet 28. og 29.februar 2012.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

5.6 Godkjenning av tidsplan

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner tidsplan.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5.7 Valg av redaksjonskomite

Forslag til vedtak:

Gudrun Lidal, Ann Karin Sliper, Nina Torgersen og Kari Leknes er redaksjonskomite.

 

Kari Leknes meldt forfall.

Møteledelse foreslår redaksjonskomite bestående av Gudrun, Ann Karin og Nina.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

5.8 Valg av tellekorps

Forslag til vedtak:

Mona Rolitrø og Gunvor Landre er tellekorps.

 

Mona meldt forfall.

Forslag i møtet: Åse Lidal.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

5.9 Godkjenning av forretningsorden

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar det framlagte forslaget til forretningsorden:

 

1. Taletid

Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.

                 

2. Replikker

Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk.

                   

3. Strek

Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall.

                   

4. Forslag til vedtak

Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt.

 

5. Forslag til uttalelse

Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan.

                  

6. Voteringer

Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig.

Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sak 02/12 Uttalelser

 

Ingen uttalelser framlagt til behandling.

 

Sak 03/12  Tariffoppgjøret 2012:

 

Innleder:          Arne Byrkjeflot

Tema:              ”Er det vi som skal vise moderasjon”

 

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:                          Representantskapet tar informasjon og påfølgende debatt om tariffoppgjøret 2012 til orientering.

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:       

Gudrun Lidal

Jorunn Kjerkol

Inge Solem

Berit T. Jensen

Odd-Harald Bjørnøy

Anne Mari Granhaug

Aase Lidal

 

 

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon og påfølgende debatt om tariffoppgjøret 2012 til orientering.

_______________________________________________________________________

 

 

 

Sak 04/12   Vervekampanje 2012

 

Vervekurs 4 timer v/fagkonsulent Hilde Martine Hernes fra forbundskontoret.

 

Styrets innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

  1. Representantskapet tar ny kunnskap til anvendelse i avdelingens rekrutteringsarbeid framover.
  2. Organisasjonstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte som har deltatt på kurset anvender kunnskap i rekrutteringsarbeidet på arbeidsplassene.

 

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:       

Jorunn Kjerkol

Inge Solem

Gudrun Lidal

Therese Aalberg

Anne Mari Granhaug

 

                                  

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Sak 05/12  Handlingsplaner FO Nord-Trøndelag 2011 – 2013

 

Innledning ved Jorunn Kjerkol og Odd-Harald Bjørnøy.

 

Styret innstiller på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon og påfølgende debatt til etterretning.

 

Tilbakemeldinger gitt i møtet:Representantskapet er godt fornøyd med gjennomførte handlingsplaner innenfor planlagt tidsramme og gir positive tilbakemeldinger på god arbeidsmetodikk og gjennomføringsevne.

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:       

Aase Lidal

Bente Aune Bragstad

Jorunn Kjerkol

                       

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 

 

Sak 06/12  Høringssak barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Innledere:        Inger Marie Bakken; Trøndelag forskning og utvikling.

Adhoc-gruppe v/Ann Karin Sliper og Doris Fagerli Sundvik innleder på forslag til høringssvar fra FO Nord-Trøndelag.

                       

 

Styret innstiller overfor rep.skapet på følgende forslag til vedtak:

  1. Representantskapet tar informasjon fra Trøndelag forskning og utvikling til orientering.
  2. Representantskapet vedtar adhoc-gruppens forslag til høringssvar med endring foreslått i møtet av Unni Røstad Pedersen:

Tilføyelse i høringssvar:

FO ber om at det utarbeides en forpliktende avtale mellom FO og KS som innbefatter lønns- og arbeidsforhold for de som skal arbeide ved barnevernvakta.

 

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:

Ann Karin Sliper

Unni Røstad Pedersen

Rune Johnsen

Jorunn Kjerkol

Doris Fagerli Sundvik

Hildegunn Nygård

 

                       

Vedtak:            Styrets innstilling med tilleggsforslag fremmet i møte, er enstemmig vedtatt.

________________________________________________________________________        

 

 

Sak 07/12  Utredningssak krisesenter i Nord-Trøndelag

 

Innleder:          Ellen Samuelsen, leder referansegruppe

 

Ellen gjennomgår referansegruppens mandat og status i utredningsarbeidet. FO er medlem i referansegruppe v/avdelingssekretær. Saken vil bli utsendt på høring.

 

Styret innstiller overfor Representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon og påfølgende debatt til orientering.

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:

Gudrun Lidal

Jorunn Kjerkol

Odd-Harald Bjørnøy

Ellen Samuelsen

Aase Lidal

Ann Karin Sliper

Unni Røstad Pedersen

Inger Marie Bakken

 

           

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

Sak 08/12  LS-saker

 

Innleder:          Gudrun Lidal

 

LS-sak Organisasjonskultur

Informasjon om utdanningsmeldingen.

 

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

 

  1. Innspill på bakgrunn av debatt i møtet medtas til LS av vår landsstyrerepresentant.
  2. Representantskapet tar orientering om utdanningsmeldingens status til orientering.

 

Drøfting i møtet:

Det er viktig å ha en åpen debatt om alle forhold i FO

Det er ulike syn i representantskapet på om all debatt bør/kan foregå i alle sosiale media og fora.

 

a) Noen mener det ikke bør foregå på facebook, twitter og i Fontene da grunnlaget for debatt er ulikt og mange kvier seg for å delta i denne type debatt da denne debattformen medfører at ikke alle syn fremmes.

b) Noen mener debatten bør kunne foregå i alle media og fora som medlemmene finner hensiktsmessig.

 

Alle mener at viktige debatter bør konkluderes i det organet som har ansvaret for dette.

Når konklusjonen er dratt og vedtaket fattet, med stort eller lite flertall, er det forbundsledelsens ansvar å gjennomføre og stå på det vedtak som er fattet og på den måten sørge for at FO kommer videre som organisasjon og kan bruke tid og krefter på andre viktige saker for organisasjonen.

 

 

Følgende hadde ord i sak en eller flere ganger:       

Bente Aune Bragstad

Ann Karin Sliper

Odd-Harald Bjørnøy

Jorunn Kjerkol

Aase Lidal

Gudrun Lidal

Rune Johnsen

 

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Sak 09/12Regnskap 2011:

 

Innleder: Jorunn Kjerkol

 

 

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskap 2011 med forbehold om revisjonsgodkjenning.

 

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Sak 10/12  Budsjett 2012:

 

Innledning: Jorunn Kjerkol

 

Styret innstiller overfor representantskapet på følgende forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjett 2012 i tråd med vedlagte saksframstilling.

 

FOs INNTEKTER

TILSKUDD FRA FO SENTRALT (antall medlemmer + veivekting)            -1 035 000

OU-midler KS                                                                                               -   100 098

 

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                                           -1 135 098

 

FOs UTGIFTER                                                                                          1 462 300      

 

FO NORD-TRØNDELAG                                                                                 149 000      

FAGPOLITISK ARBEID                                                                                     50 000

YRKESFAGLIG ARBEID                                                                                 140 000       ORGANISASJON OG INFORMASJON                                                              70 000

TILLITSVALGTSKOLERING                                                                                        90 000

KLUBBER                                                                                                          54 000

DRIFT AVDELINGSKONTOR                                                                         909 300

 

SUM DRIFTSUTGIFTER                                                                                1 462 300

 

Ord i sak:

Åse Lidal

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

 

Sak 11/12       Eventuelt

 

Ingen saker.

 

 

 

Sign.    Terje Haugseth                                               Sign.    Berit Trana Jensen

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen