Søk

 

Protokoll fra årsmøtet 08.03.2011

                                                                                  Protokoll årsmøte 8.mars 2011

FO Nord-Trøndelag

 PROTOKOLL fra årsmøtet i FO Nord-Trøndelag 8. mars 2011

___________________________________________________________________

Sak 1/11         Åpning

Jorunn Kjerkol åpnet møtet og ønsket velkommen.

Hilsningstale fra FO ved AU - medlem Cato Brunvand Ellingsen.

 Deltakerliste

 

VERV/FUNKSJON

NAVN

TILSTEDE

STATUS

KS-representanter

Steinkjer

Nina Torgersen (v)

Hele møtet

TFS

Steinkjer

Bente Aune Bragstad (b)

Hele møtet

TFS

Verran

Annikken Sand (v)

Forfall

TFS

Verran

Lise Eriksen (s)

Hele møtet

TFS

Verran – vara

Therese Trana (v)

Forfall

TFS

Leksvik

Mona Svanem Rolitrø (v)

Forfall

TFS

Leksvik – vara

Line Abel (b)

Forfall

TFS

Namsos

Gunvor Landre (v)

Hele møtet

TFS

Namsos

Terje Ingvaldsen (v)

Hele møtet

TFS

Namsos – vara

Tone Magni Refsnes (b)

Hele møtet

TFS

Flatanger

Kari Leknes (s)

Forfall

TFS

Overhalla

Ann Elisabeth Brueland (v)

Hele møtet

TFS

Stjørdal

Anne Mari Granhaug (s)

Hele møtet

TFS

Meråker

Inger Thomassen (s)

Hele møtet

TFS

Frosta

Hanne Halberg (v)

Hele møtet

TFS

Levanger

Ann Karin Sliper (b)

Hele møtet

TFS

Levanger

Merete Johansen (s)

Hele møtet

TFS

Verdal

Berit Musum (s)

Forfall

TFS

Verdal - vara

Siv Mette Lindsetmo (s)

Forfall

TFS

Vikna - vara

Mona Kristin Myhren (v)

Hele møtet

TFS

Nærøy

Karin Gustavsson (s)

Hele møtet

TFS

Vikna

Hildegunn Nygård (b)

Forfall

TFS

Høylandet

Idar Ahlin (v)

Hele møtet

TFS

Lierne

Doris Sundvik (s)

Hele møtet

TFS

Grong – vara

Marit Christiansen (v)

Hele møtet

TF

 

 

 

 

 

Statsområdet:

 

 

Fylkesmannen

Unni Røstad Pedersen (s)

Hele møtet

TFS

Helseforetaket

 

 

TFS

Bufetat

Inge Solem (v)

Forfall

TFS

Bufetat

Anne K Røstad Kvam (b)

Forfall

TFS

 

 

 

 

                                                      

Styrerepresentanter

Fylkesleder

Jorunn Kjerkol (s)

Hele møtet

TFS

Nestleder

Rune Johnsen (b)

Hele møtet

TFS

Fylkessekretær

Berit Trana Jensen (b)

Hele møtet

TFS

Kasserer

Terje Haugseth (s)

Hele møtet

TFS

Medlem

Gudrun Lidal (b)

Hele møtet

TFS

Medlem

Aina Tetlien Sellæg (s)

Hele møtet

TFS

Leder fagpol.utvalg

Anne Merethe Hernes (v)

Hele møtet

TFS

Leder seniorpol.utvalg

Odd-Harald Bjørnøy (s)

Hele møtet

TFS

Medlem – vara

Mona Kristin Myhren

Hele møtet

TFS

Medlem – vara

Gunn Eva S Myren (v)

Forfall

TFS

 

 

 

 

 

Studentrepresentanter Hint

 

 

FO-studentene

Linda Brekk (vstud)

Hele møtet

TFS

FO-studentene

Anne Kristine Stolsmo (vstud)

 

TF

 

 

 

 

Andre

Leder av kontrollkomiteen

Atle Jegersen

Hele møtet TF

Medlem kontrollkomiteen

Ingjerd Rygg

Hele møtet TF

Medlem i AU sentral, seksjonsleder V

Cato Brunvand Ellingsen

Hele møtet T

Medlem

Monika Finstad

Hele møtet TF

Medlem

Aase Lidal

Hele møtet TF

 

 

*Status (rettigheter i følge vedtektene):

TFS =  tale-, forslags- og stemmerett                       TF =    tale- og forslagsrett

                       

Sak 2.Konstituering:

 

2.1       Innkallingens lovlighet:

Styrets innstilling til vedtak:

            Årsmøte godkjenner innkallingens lovlighet.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

2.2.      Valg av dirigenter:

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Lise Eriksen og Doris Sundvik som dirigenter.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

2.3.      Valg av sekretær:

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Gudrun Lidal og Aina Tetlien Sellæg som sekretærer.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________      

2.4       Valg av protokollkomité:

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne protokoll fra årsmøtet.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

2.5      Valg av tellekorps

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Idar Ahlin og Anne Elisabeth Brueland.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

2.6              Valg av redaksjonskomitè

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Jorunn Kjerkol, Odd Harald Bjørnøy, Bente Aune Bragstad, Ann Karin Sliper og Hanne Halberg.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

2.7       Godkjenning av forretningsorden

 

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forretningsorden

 

 

 

Forretningsorden

1.            Taletid

Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen.

 

2.      Replikker

Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk         

 

 

3.      Strek

Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen.

 

4.   Voteringer

Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig.        

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

2.8       Godkjenning sakliste:

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner saklista.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

2.9       Godkjenning av tidsplan:

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner tidsplanen med evt. justeringer under møtet.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Sak 3.Årsberetning:

 

3.1       Styrets årsberetning 2009 – 2011

                                              

            Innledning for årsmøtet ved Jorunn Kjerkol

 

            Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner beretningen.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________

 

Sak 4. Regnskap:

 

4.1       Regnskap 2010:

            Regnskap for 2010 er håndtert og godkjent i samsvar med vedtektene.

           

Terje Haugseth innleder saken for årsmøtet.

 

            Styrets innstilling til vedtak:

            Årsmøtet vedtar regnskap for 2010.

 

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

_________________________________________________________________________                                                     

 

4.2       Kontrollkomiteens beretning:

Innledning ved Atle Jegersen

 

            Styrets innstilling til vedtak:

            Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

__________________________________________________________________________                

                                    

Sak 5. Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram:

 

 

5.1 Uttalelser

Styret har mottatt forslag til en uttalelse fra seniorpolitisk utvalg innen frist for innsending av saker til årsmøtet som var 8.februar 2011. Styret har bedt utvalget om å foreta en bearbeiding av forslaget før det framlegges for årsmøtet til behandling. Forslaget vil bli framlagt for årsmøtet ved møtestart.

 

Forslag framlagt i årsmøtet:

 

KRAV TIL KOMPETANSE I SOSIALT ARBEID!

Sosionomer og barnevernspedagoger har ikke i dag offentlig autorisasjon i sine yrker. Dette er sterkt å beklage, da disse yrkesutøverne, må gå inn i enkeltmennesker og families hjem og privates sfærer, ofte i vanskelige saker. Det er underlig at ikke arbeidsgiverne ser dette og ønsker autorisasjon(offentlig godkjenning av kompetansen) for sine ansatte. Særlig burde dette bli synlig etter at saken om seksuell mishandling i Alvdal ble offentlig.

 

FO(Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere) har i mange år arbeidet for autorisasjonskrav for alle sine medlemmer.

Arbeidsgivere for sosionomer og barnevernspedagoger burde være seg sitt ansvar bevisst og støtte FO i kravet om autorisasjon, vi trenger en offentlig godkjenning av kompetansen til de som utøver av yrkene innen sosialt arbeid og barnevern!

 

Kvalitet i arbeidet som skal utføres, har vært og er FO sitt krav til sine medlemmer.

Slik kvalitet krever tilstrekkelig og riktig kunnskap og nødvendig erfaring for det arbeid som skal utføres

FO har fra organisasjonen ble etablert, hatt medlemmer som i hovedsak har hatt sitt virkeområde i offentlig sektor. Samarbeidspartnere har vært mange andre aktører i det offentlige. Sykepleiere, psykologer, leger og advokater har i særlig grad vært samhandlende aktører. Disse yrkesutøverne har autorisasjon for sin profesjon.

 Derfor diskuteres FO medlemmenes utdanning kontinuerlig i organisasjonen med tanke på forbedringer og endringer i takt med samfunnets utvikling.

Vi har nylig fått NAV som ny organisasjonsform med nye utfordringer og det neste som kommer er samhandlingsreformen i helse- og omsorgstjenesten. Nye reformer krever ny kunnskap for at befolkningen skal være sikret kvalitet.

Uansett mengde kunnskap, vil kvaliteten på tjenesten også være avhengig hvordan bruken av kunnskap utøves. Flere av de yrkesgruppene som vi samhandler med i vanskelige saker har et autorisasjonssystem som trer inn dersom yrkesutøveren har misbrukt eller ikke brukt sitt fag kvalitativt tilstrekkelig. Det betyr at den enkelte yrkesutøver mister sin rett til å utøve yrket dersom overtredelser eller unnlatelser skjer.

Innføring av NAV og forberedelsene til samhandlingsreformen krever høy kompetanse hos de sosial og barnevernsarbeiderne som skal sette disse reformene ut i livet og  sørge for at  det resulterer i  en bedre livssituasjon for de som omfattes av disse ordningene. Det er et offentlig ansvar å kontrollere at ansatte har god nok kunnskap og erfaring til å gjøre jobben. Med autorisasjon blir denne kontrollen enklere.

 

 

 

Endringsforslag fremmet i årsmøtet:

1.      Stryke siste setning i første avsnitt som følger: ”Særlig burde dette bli synlig…… i Alvdal ble offentlig.”

2.      Tilføye ”vernepleiere” i 4.avsnitt.

3.      Klargjøre hva autorisasjon er i første avsnitt.

 

Redaksjonskomiteens innstilling:

1.      Drøfting i årsmøtet tas til etterretning og forslag jamfør punkt 1.strykes.

2.      Forslag jamfør pkt 2. Innarbeides.

3.      Redaksjonskomiteen vurderer punkt 3 ivaretatt på tilstrekkelig måte i 6.avsnitt.

 

 

Redaksjonskomiteens enhetlige innstilling til årsmøtet: Uttalelse vedtas med foreslåtte endringer pkt 1. og 2, samt redaksjonelle endringer.

 

KRAV TIL KOMPETANSE I SOSIALT ARBEID!

 

Sosionomer og barnevernspedagoger har i dag ikke offentlig  autorisasjon i sine yrker. Det er sterkt å beklage da disse yrkesutøverne må gå inn i enkeltmennesker og familiers hjem og privates sfærer, ofte i kompliserte saker. Offentlig autorisasjon vil i større grad sikre kompetente yrkesutøvere og rettsikkerheten til brukerne. Det er underlig at arbeidsgiverne ikke ser dette og ønsker autorisasjon for sine ansatte.

 

FO (Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsarbeidere) har i mange år arbeidet for autorisasjonskrav for sine medlemmer.

Arbeidsgivere for sosionomer og barnevernspedagoger burde være seg sitt ansvar bevisst og støtte FO i kravet om autorisasjon. Vi trenger en offentlig godkjenning av kompetansen til de som utøver yrkene innen sosialt arbeid og barnevern!

 

Kvalitet i arbeidet som skal utføres, har vært og er FO sitt krav til sine medlemmer.

Slik kvalitet krever tilstrekkelig og riktig kunnskap og nødvendig erfaring for det arbeid som skal utføres.

FO har fra organisasjonen ble etablert, hatt medlemmer som i hovedsak har hatt sitt virkeområde i offentlig sektor. Samarbeidspartnere har vært mange andre aktører i det offentlige. Sykepleiere, vernepleiere, psykologer, leger og advokater har i særlig grad vært samhandlende aktører. Disse yrkesutøverne har autorisasjon for sin profesjon. FO- medlemmenes utdanning diskuteres kontinuerlig i organisasjonen med tanke på forbedringer og endringer i takt med samfunnets utvikling.

Vi har nylig fått NAV som ny organisasjonsform med nye utfordringer, og det neste som kommer er  samhandlingsreformen i helse- og omsorgstjenesten. Nye reformer krever ny kunnskap for at befolkningen skal være sikret kvalitet.

Uansett mengde kunnskap, vil kvaliteten på tjenesten også være avhengig hvordan bruken av kunnskap utøves. Flere av de yrkesgruppene som vi samhandler med i vanskelige saker har et autorisasjonssystem som trer inn dersom yrkesutøveren har misbrukt eller ikke brukt sitt fag kvalitativt tilstrekkelig. Det betyr at den enkelte yrkesutøver mister sin rett til å utøve yrket dersom overtredelser eller unnlatelser skjer.

 

Innføring av NAV og forberedelsene til samhandlingsreformen krever høy kompetanse hos sosial- og barnevernsarbeidere som skal være med sette disse reformene ut i livet og sørge for at  det resulterer i  en bedre livssituasjon for de som omfattes av disse ordningene. Det er et offentlig ansvar å kontrollere at ansatte har god nok kunnskap og erfaring til å gjøre jobben. Med autorisasjon blir denne kontrollen enklere.

 

 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

__________________________________________________________________________

                       

5.2  Styrets forslag til handlingsprogram 2011 – 2013

 

Innledning for årsmøte ved Odd-Harald Bjørnøy

 

Styrets innstilling til vedtak:

 

 

PRIORITERTE OMRÅDER OG HANDLINGSPLANER 2011-2012

 

Vedtak:

Styret innstiller for årsmøtet:

 

PRIORITERTE OMRÅDER OG HANDLINGSPLANER 2011 - 2012 

Fellesorganisasjonens prinsipprogram beskriver forbundets politikk og holdninger på en lang rekke områder. Både FO Nord-Trøndelags avdelingskontor, klubber og utvalg jobber med en rekke løpende oppgaver hvor prinsipprogrammet utgjør utgangspunkt for arbeidet.

I tillegg vil den aktuelle politiske situasjonen kontinuerlig stille krav til avdelingen om handling og aktivitet.

 

Styret i FO Nord-Trøndelag vil med dette framheve noen prioriterte områder og oppgaver avdelingen skal legge spesiell vekt på i den kommende toårsperioden.

 

1. Tariffoppgjør og arbeidsforhold

·         Mellomoppgjøret 2011

·         Hovedoppgjøret 2012

·         Seniorpolitikk

·         Arbeidsforhold

·         Uføretrygd / Pensjon

 

2. Organisasjonsutvikling

·         Kompetanseheving av organisasjonstillitsvalgte og hovedtillitsvalgt i avdelingene

·         Videreutvikling av det seniorpolitiske arbeidet i avdelingen.

·         Rekruttering av studenter

·         Uredde stemmer: Workshops på skolene tilpasset studenter

·         Rekruttering av yrkesaktive

·         Tillitsvalgtskolering

Uredde stemmer: Skolering i påvirkningsarbeid

·         Medlemsportal

    

·         Styrking av klubbene

 

3. Barnevernet

·         Bemanning i kommunene

Uredde stemmer: Kreve økt bemanning i kommunene

4. Levekår, tjenester og rettsikkerhet for personer med funksjonsnedsettelse:   

·         Revitalisere og utvikle intensjonene i ansvarsreformen

Uredde stemmer: Sette fokus på utfordringer i kommunene.

5. Samhandlingsreformen, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

·         Sosialfaglig kompetanse

Uredde stemmer: Synliggjøre nødvendigheten av sosialfaget i reformen og kompetansen til b, s, og v.

·         Autorisasjon / kvalifisert personell/kvalifikasjonskrav.                                   Synliggjøre behov for kvalifiserte helse- og sosialarbeidere

Uredde stemmer: Vise nødvendigheten av autorisasjon for barnevernpedagoger og  sosionomer

6. Utdanningspolitikk

·         Delta i utdanningsdebatten i FO.

 

Uredde stemmer

Prosjektet Uredde stemmer skal løfte FOs politiske påvirkningsarbeid i kongressperioden. Innen de prioriterte områdene er det merket ut områder som etter styrets mening egner seg godt for bruk av Uredde stemmer-metoden for strategisk politisk påvirkingsarbeid.

 

Prioritert område

Underpunkt

Mål/Aktivitet

2. Organisasjon

Rekruttering av studenter

Workshops på skolene tilpasset studenter

 

Prosjekt tillitsvalgt-skolering

Skolering i påvirkningsarbeid

3.

Barnevern

Bemanning i kommunene

Kreve økt bemanning i kommunalt barnevern

4. Levekår, tjenester og rettsikkerhet for personer med funksjonsnedsetting.

Revitalisere og utvikle intensjonen i ansvarsreformen

Sette fokus på utfordringene i kommunene.

 

5.Samhandlings-reformen, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sosialfagets plass

Synliggjøre nødvendigheten av sosialfaget i samhandlingsreformen

 

Autorisasjon

Vise nødvendigheten av kompetanse og autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer overfor arbeidsgiver

 

 

 

Ord i sak:

Merethe Johansen

Gudrun Lidal

Åse Lidal

Hanne Hallberg

Jorunn Kjerkol

Karin Gustavsen

Anne Mari Granhaug

Unni Røstad Pedersen

 

 

Innkomne forslag:

Endring i pkt 4: bruke ”funksjonsnedsetting” i stedet for ”utviklingshemming”

Endring i pkt 4.1: HVPU-reformen endres til ansvarsreformen.

Endring nytt pkt 6: Utdanningspolitikk. Være med i diskusjonene som går i organisasjonen.

 

 

Vedtak: Styrets innstilling med endringer er enstemmig vedtatt.

________________________________________________________________________

 

5.3    Andre innkomne forslag       

Det er ikke kommet inn andre forslag til FO Nord-Trøndelag. Frist for slike forslag var satt til 8.februar 2011.

 

5.4. Forslag lagt fram i møte

         Seniorpolitisk utvalg: Fast utvalg i Nord-Trøndelag.

         Jorunn Kjerkol innleder saken for årsmøtet. Representantskapet fattet vedtak i november 2009 hvor årsmøtet i 2011 bes om å vurdere om seniorpolitisk utvalg skal være et fast utvalg i FO Nord-Trøndelag. Styret vurderer at vi skal følge opp vårt seniorpolitiske arbeid. I tillegg har vi et stort engasjement i utvalget som tar initiativer til uttalelser og arrangementer.

        

Styrets innstilling til vedtak:

1.      Seniorpolitisk utvalg etableres som fast utvalg i FO Nord-Trøndelag.

2.      Utvalget velges av årsmøtet.

3.      Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta utvalgets mandat.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

        

Sak 6.Budsjett 2011 m/saksframstilling:

 

            Innledning ved Terje Haugseth.

 

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjett for 2011 i tråd med vedlagte saksframstilling.

           

            FOs INNTEKTER

 

TILSKUDD FRA FO SENTRALT (antall medlemmer + veivekting)-1 017 000

OU-midler KS                                                                                   -   101 250

 

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                                           -1 118 250

 

 

FOs UTGIFTER                                                                                          1 451 800      

 

FO NORD-TRØNDELAG                                                                                218 000      

FAGPOLITISK ARBEID                                                                                      40 000

YRKESFAGLIG ARBEID                                                                                  120 000       ORGANISASJON OG INFORMASJON                                                              64 000

TILLITSVALGTSKOLERING                                                                   50 000

KLUBBER                                                                                                          54 000

DRIFT AVDELINGSKONTOR                                                                          905 800

 

SUM DRIFTSUTGIFTER                                                                                1 451 800

 

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

___________________________________________________________________

 

Sak 7.Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning:

Representantskapsmodellen har vært uendret siden den ble vedtatt i 2001. Styret foreslår at den fortsetter med noen justeringer:

 

Innledning ved Rune Johnsen

 

 

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet i FO Nord-Trøndelag vedtar følgende regler for

sammensetting av representantskapet:

                                  

1.      Årsmøtet er avdelingens høyeste organ, jf vedtektenes § 12.4, og avholdes hvert andre år. Representantskapets medlemmer møter på årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett.

2.      Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene, jf. vedtektene § 12.5, og består av representanter fra klubbene i FO Nord-Trøndelag, samt styret i avdelingen.

3.      Alle klubber tilhørende FO Nord-Trøndelag har rett til å velge representasjon til avdelingens representantskap når klubben er opprettet etter vedtektenes § 13, dvs. det må være avholdt årsmøte med valg av klubbstyre og hovedtillitsvalgt.

4.      Klubbene velger antall representanter til FO Nord-Trøndelags representantskap på klubbens årsmøte. Geografisk modell i KS-området legges til grunn, samt årsmøtets beslutning om antall representanter fra helseforetak, fylkesmannen og Bufetat. Leder for valgkomitè har representasjon. I tillegg kommer fylkesstyret. FO Nord-Trøndelag har en styremodell hvor Landsstyrerepresentant, leder for Tariffpolitisk utvalg, leder for fagpolitisk utvalg og leder for seniorpolitisk utvalg inngår. I tillegg kommer 2 representanter fra FO-Studentene hvor den ene har stemmerett jfr. nye vedtekter.

|                                                                             

Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning:

1.      Namsos/Fosnes/Overhalla/Namdalseid/Flatanger                                              4

2.      Stjørdal/Frosta/Meråker                                                                                        4

3.      Verdal/Levanger                                                                                                    3

4.      Snåsa/Lierne/Namsskogan/Grong/Høylandet/Røyrvik                                         2

5.      Steinkjer/Verran/Inderøy/Mosvik/Leksvik        Endret!                                  5 

6.      Leka/Vikna/Nærøy                                                                                                 2

7.      BUFETAT                                                                                                              2

8.      Helseforetaket/helsetilsynet                  Endret!                                              1 

9.      Fylkesmannen                                          Endret!                                              1

10.  HSH                                                           Endret!                                              1  

11.  Styret (inkl. leder fagpol.,seniorpolitisk og tariffpolitisk utvalg)                              9

12.  Landsstyrerepresentant                                                                                        1

13.  Studentrepresentanter                                                                                          2

14.  Leder Valgkomitè                                                                                                  1

15.  Leder Tariffpolitisk utvalg                                                                                      1

 

Totalt antall representanter                                                                              39

Tidligere antall har vært totalt 40. Forslaget innebærer at en representant fra Helseforetaket faller bort. I realiteten har rep.skapet

i 2 siste perioder hatt 39 representanter da leder og LS-repr. har innehatt begge roller.

 

5.      Ved endring i klubbene i årsmøteperioden som fører til endring i representasjonen, må klubbene foreta nytt valg av representanter. Dette skjer på medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte.

6.      Klubbene velger selv om de vil velge personlig vara eller prioritert vararepresentasjon.

7.      Klubbenes representanter er å anse som representantskapsmedlemmer når protokoll fra valget er innsendt til FO Nord-Trøndelag.

8.      Klubber som ikke tilfredsstiller alle krav kan tildeles en representant etter søknad. Søknaden behandles av styret i FO Nord-Trøndelag etter fullmakt fra årsmøte.

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Sak 8.Valg:

 

Innledning i årsmøtet ved valgkomiteens leder Ann-Mari Granhaug.

 

 

                        Styret:

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

 

Leder:                                     Jorunn Kjerkol            S                                

            Nestleder YFA:                       Rune Johnsen            B

Fylkessekretær:                     Berit Trana Jensen     B

Kasserer:                               Terje Haugseth           S

LS- representant:                   Gudrun Lidal               B

YFA sosionomer:                   Aina Tetlien Sellæg    S

YFA vernepleiere:                   Hanne Halberg           V

Styremedlem:                        Mona H. Myhren         V

Styremedlem(seniorpol.utv):Odd-Harald Bjørnøy   B

 

Vara Styrmedlem:                  Doris Sundvik             S

Vara Styremedlem:                Idar Ahlin                     V

Vara Styremedlem                 Veronika Paulsen       B

 

Vedtak: Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

 

                        Seniorpolitisk utvalg:

                        Valgkomiteens innstilling til vedtak:

 

                        Leder:             Odd-Harald Bjørnøy

                        Medlem:          Gerd Talsnes Heggdal

                        Medlem:          Roald Ottesen

                        Medlem:          Lornts Hægstad

                        Medlem:          Harald Myrvang

 

Vedtak: Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

                        Tariffpolitisk utvalg

                        Valgkomiteens innstilling til vedtak:

                       

                        Leder:             Berit Trana Jensen     Fylkessekretær          B

                        Medlem:          Bente Aune BragstadHtv Steinkjer               B

                        Medlem:          Gudrun Lidal               Htv Stjørdal                 B

                        Medlem:          Lise Eriksen               Htv Verran                  S

 

Ord i sak:

Odd Harald

Jorunn

Aase

Atle

 

Innkomne forslag:

Styret gis mandat til å velge inn en vernepleier i TPU

 

Vedtak: Valgkomitèens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 

 

Kontrollkomite

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

                       

                        Leder:             Atle Jegersen             V

                        Medlem:          Ingjerd Rygg               S

                        Medlem:          Mona Alstad                V

                       

Vedtak: Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

Valgkomite

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

                       

                        Leder:             Ann Mari Granhaug    S

                        Medlem:          Aase Lidal                   B

                        Medlem:          Karin Gustavsson      S

 

Ord i sak:

Odd Harald

Jorunn

 

Vedtak: Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 

 

Fagpolitisk utvalg

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

 

                        Yrkesfagansvarlig B:  Rune Johnsen

                        Yrkesfagansvarlig S:  Aina Tetlien Sellæg

                        Yrkesfagansvarlig V:  Hanne Halberg

                        Medlem                 B:  Monika Finstad

                        Medlem                 S:  Doris Sundvik

                        Medlem                 V:   Ann Kristin Borgan

 

Vedtak: Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Steinkjer 15. mars 2011                                            Steinkjer 15. mars 2011

 

 

 

 

Gudrun Lidal                                                              Aina Tetlien Sellæg   

Styremedlem                                                             Styremedlem 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen