Søk

 

Styremøteprotokoll

Protokoll fra styremøte 2. februar 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. FEBRUAR 2012
KL. 11.15 -15.15
Sted: Rosenlund Park, Løten

Tilstede: Olav Neerland, Kai Smeby, Hanne Nygård, Torunn Fløiten, Erling Segelstad, Randi Kjøs
Meldt forfall: Tormod Kindem, Espen Haugom, Miriam Dalsberget, Ragnhild E. Grøholt, Tor Inge With

SAKSLISTE:
Sak 01/2012 Protokoll fra forrige styremøte
Sak 02/2012 Orienteringer fra styremedlemmer og avdelingskontoret
Sak 03/2012 Samhandlingsreformen – hva gjør vi videre med den?
Sak 04/2012 Rekrutteringsplan, iverksatt av FO sentralt 1. februar til 1. juni – oppstart
Sak 05/2012 Fortsatt frikjøp/ressurser avdelingskontoret?
Sak 06/2012 Budsjett 2012
Sak 07/2012 Saker og opplegg til representantskapet 27. mars
Sak 08/2012 Landsstyresaker – 6. og 7. mars – noe vi vil at Tor Inge skal ta opp?
Sak 09/2012 Saker til LO-kongressen 2013 – frist for å melde inn saker 1. august
Sak 10/2012 Eventuelt

Sak 5 og 6 ble byttet om og dermed endret rekkefølge. Sak 09 skal stå LO-kongressen 2013.

PROTOKOLL:
Sak 01/2012 Protokoll fra styremøte 8. desember 2011
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt

Sak 02/2012 Orientering fra avdelingskontoret og styremedlemmer
-Olav og Randi orienterte om kompetanseoppgjør (lønnsforhandlinger i Sykehuset Innlandet – svært arbeidskrevende
For tiden flere medlemssaker som er tidkrevende
Arrangerer kurs og konferanse våren 2012
Deltakelse på nødvendige og relevante konferanser
-Orienteringer fra Kristin og Torunn i NAV som førte til følgende vedtak:

Vedtak: Kristin og Torunn lager et notat vedr FOs sosialpolitiske rolle overfor NAV med tanke på en dagkonferanse om temaet

Orienteringer fra avdelingskontoret og styremedlemmer ble tatt til orientering

Sak 03/2012 Samhandlingsreformen – planer videre?
Vedtak: FO-kontoret arbeider videre med å planlegge konferanse i samarbeid med LO Hedmark.

Sak 04/2012 Rekrutteringsplan iverksatt av FO sentralt fra 1. februar til 1. juni då
Vedtak: Innledningen om igangsetting av rekrutteringen av nye medlemmer, bl.a. gjennom nye brosjyrer ble tatt til orientering

Sak 05/2012 Fortsatt frikjøp/ressurser til avdelingskontoret?
Ragnhilds prosjekt/frikjøp går ut i hht årsmøtevedtak 31. mars 2012

Vedtak: Styret gir Arbeidsutvalget i fullmakt å lage en prosjektskisse hvor det vurderes behov for forlengelse av prosjektperioden til 31.08.2012.
Saken legges fram for representantskapsmøte 27. mars då til behandling

Sak 06/2012 Budsjett 2012
Det foreligger enda ikke regnskap for 2011 fra FO. Det er rapportert om ytterligere forsinkelser

Vedtak: Foreløpig forsalg til budsjett 2012 tas til etterretning
Avventer endelig budsjettframlegg til repr.skapet 27. mars.

Det ble vedtatt at Arbeidsutvalget laget et saksframlegg på prinsipper i forbindelse med søknader om bevilgninger, økonomisk støtte til organisasjoner ol til neste styremøte og representantskapsmøte

Sak 07/2012 Representantskapsmøte 27. mars – dagmøte
Forbundsledelsen ved Anna-Sabina Soggiu har takket ja til å komme og delta hele dagen, og vil bl.a. snakke om samhandlingsreformen ut fra FOs faglige ståsted og konsekvenser både for våre yrkesgrupper og våre brukere, spesielt i rusomsorgen.
Hun har også blitt bedt om å si noe om årets tariffoppgjør.

Vedtak: Arbeidsutvalget får i oppdrag å finne egnet sted og program for dagen- noe gruppearbeid ønskes.
Valgkomiteen får i oppdrag å supplere YFU + Valgkomiteen (supplere seg selv)

Sak 08/2012 Landsstyresaker til møtet 6. og 7. mars
Ikke utsendt saksliste til møtet

Vedtak: Tas til orientering, og det oppfordres til å melde saker til landsstyrerepresentant Tor Inge With

Sak 09/2012 LOs kongress 2013 – frist for å melde saker 1. august

Vedtak: Tas til orientering

Sak 10/2012 Eventuelt
• Erling ønsket at styret innhenter opplysninger om hvordan de utviklingshemmede har det i Hedmark mht bl.a.: levekår, er det ei glemt gruppe, yrkesetisk, yrkespolitisk, verdig liv , arbeid og aktivitet?
Problemstillingen oversendes Yrkesfaglig utvalg i Hedmark
• Arbeidslivskurs i Kroatia i september/oktober 2012
Randi etterlyste holdninger og ytringer mht å gjenta suksessen fra i fjor om å avholde arbeidslivskonferanse i Kroatia for nye tillitsvalgte. Dette er et pålagt kurs fra FO sentralt i samarbeid med Østfold, Akershus og Oppland.
Så lenge en holder seg innenfor det vedtatte budsjett, så har ikke styret store innvendinger mot dette
Må sjekke arbeidsforholdene for de ansatte på hotellet mm


Neste styremøte: 27. mars kl. 09.00 – 10.00 (stedet er bestemt: Rosenlund park i Løten )

Representantskapsmøte : 27. mars kl. 10.00 – 17.00 samme sted
(overnatting kan ordnes på stedet)
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen