Søk

 

Styremøteprotokoll

Protokoll fra styremøte 8. desember 2011

 

Protokoll fra styremøte 8. desember 2011 kl. 15.00 – 18.45 på hotell Scandic, Hamar

 Tilstede: Olav Neerland, Ragnhild E. Grøholt, Erling Segelstad, Miriam Dalsberget, Hanne Nygård, Espen Haugom, Tor Inge With, Randi Kjøs

Forfall: Kai Smeby, Torunn Fløiten, Tormod Kindem

 SAKSLISTE:

Sak 69/2011    Godkjenning av protokoll fra møtet 26. sept. 2011

Sak 70/2011    Nytt fra styremedlemmer og avdelingskontoret

Sak 71/2011    Uredde stemmer – videre arbeid

Sak 72/2011    Regionale samlinger for hovedtillitsvalgte – sted og innhold

Sak 73/2011    Synliggjøring og rekruttering  

Sak 74/2011    Landsstyresaker

Sak 75/2011    WEB-siden - orientering

Sak 76/2011    Samhandlingsreformen – hva videre?

Sak 77/2011    Søknad om bilgodtgjørelse fra Ragnhild, Olav og Randi

Sak 78/2011    Møteplan 2012

Sak 79/2011    Eventuelt

 PROTOKOLL:

Sak 69/2011    Godkjenning av protokoll fra møtet 26. sept. 2011

Vedtak:           Protokoll fra styremøte 26. september 2011 ble godkjent med en endring; Torunn Fløiten var til stede på dette styremøtet

 Sak 70/2011    Nytt fra styremedlemmer og avdelingskontoret

*Tor Inge orienterte om Arbeidstilsynets pålegg i forbindelse med barnevernkontorets lokaler i Kongsvinger, og om trange budsjett

*Kristin bruker mye tid på tillitsvalgtarbeid på NAV Hamar, og er aktiv kasserer i avdelinga – nytt betalingssystem fra nyttår; Compello – elektronisk fakturabehandling

*Espen holder på med videreutdanning i psykisk helsearbeid

*Hanne utfordrer klubben til å jobbe med å få våre tidligere medlemmer i FO på NAV Kongsvinger tilbake til FO (nå Akademikerforbundet)

*Erling er opptatt av arbeidstidsordningene. FO må ta innstillingsretten tilbake – mange dilemmaer… offentlig virksomhet kontra private, kommersielle

Erling er ofte å høre på «Radioriks», som er LOs radio

*Olav orienterte litt om budsjett og kompetanseforhandlinger for medlemmer i SI – svært arbeidskrevende. Randi og Olav har deltatt på høstens LO-konferanse i regi av LO Hedmark. Bra konferanse

*Ragnhild orienterte om arbeid med rekruttering og regionale samlinger for tillitsvalgte som starter på nyåret

*Randi orienterte om konferanser som har vært og skal være – mange spennende og viktige konferanser på nyåret.  Meld deg på!

* Barnevernkonf 18. januar i Oslo

* Yrkesfaglig konf 25. og 26. januar

* Trondheimskonf 27. – 29. januar

* Manifestkonf 13. mars

Mange arbeidsomme og innfløkte saker for tida. En hektisk og spennende hverdag!

 Vedtak:           Informasjon fra styremedlemmer, avdelingskontoret og landsstyrerepresentanten ble tatt til orientering

 Sak 71/2011    Uredde stemmer – videre arbeid

Fylkessekretæren som er kontaktperson for prosjektet Uredde stemmer i Hedmark har vært på kurs nr. 2 og bl.a. lært om metode og hvordan sette i gang påvirkningsarbeid i avdelingene. Implementering og forankring i alle styrende organer i FO Hedmark. De regionale samlingene med tillitsvalgte vil bli arenaer for igangsetting er planene

Vedtak:           Informasjon fra Randi om Uredde stemmers videre arbeid ble tatt til orientering

 Sak 72/2011    Regionale samlinger for hovedtillitsvalgte – sted og innhold

Vedtak:           Regionale samlinger med hovedtillitsvalgte i kommunen vil bli igangsatt med felles oppstartkurs 7. februar 2012, og deretter besøk i klubbene regionalt i løpet av 2012

 Sak 73/2011    Synliggjøring og rekruttering

Vedtak:           Orientering vedr FOs prosjektplan for rekruttering 2012 ble tatt til orientering

 Sak 74/2011    Landsstyresaker

Tor Inge innledet om viktige saker under landsstyremøte i desember, bl.a. om et krevende budsjett (forslag om kutt fra 29 – 27 % i tilskudd til avdelingene), påkommende lønnsforhandlinger for ansatte og valgte

tillitsvalgte (ULLT), færre utgivelser av Fontene i 2012 mm

Vedtak:           Informasjon om landsstyresaker ble diskutert og tatt til orientering

 Sak 75/2011    WEB-siden – orientering

Det arbeides videre med utbedring av hjemmesiden, samt lenke til facebookside

Vedtak:           Informasjonen ble tatt til orientering

 Sak 76/2011    Samhandlingsreformen – hva videre?

Vedtak:           Styret vil drøfte dette tema og evt konferanse på neste styremøte. Mulig samarbeid med LO Hedmark evt FO sentralt som også forbereder konferanse på nyåret

 Sak 77/2011    Søknad om bilgodtgjørelse fra Ragnhild, Olav og Randi

Vedtak:           Ragnhild E Grøholt og Olav Neerland innvilges bilgodtgjøring ihht Reglement for lønna tillitsvalgte i FO med halv sats. Randi Kjøs innvilges full bilgodtgjøring med full sats ihht nevnte reglement

 Sak 78/2011    Møteplan 2012

Vedtak:           Styret vedtok følgende halvårs møteplan:

                        Styreseminar:                                               1. og 2. februar

                        Samling for hovedtillitsvalgte                     7. februar

                       Samling for ledere som er FO-medlemmer :6. mars (under planlegging)

                        Styremøte/representantskapsmøte:                        27. mars

                        Styremøte:                                                    3. mai

                        Styremøte m/sommeravslutning:                8. juni

 Sak 79/2011    Eventuelt

  • Sak fra Miriam vedr seniorer oversendes Refleksjonsutvalget
  • Istf julegaver til styremedlemmer vedtok styret å betale kr 100 pr styremedlem til Frelsesarmeen på Hamar, til sammen kr 1200,-
  • Det ble oppfordret å lese Tor Solheims blogg på nettet (tidligere LS-repr. Fra FO Oppland) – mye interessant FO-stoff

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen