Søk

 

Protokoll styremøte 25. februar 2013

Ikke endelig godkjent

Protokoll fra styremøte 25. februar kl. 10.00 – 14.15

På Milepelen i Nord-Odal

 Tilstede: Olav Neerland, Kristin Ulveseth, Ragnhild E. Grøholt, Kai Smeby, Hanne Nygård (v)  (til 13.05), Randi Kjøs

 Meldt forfall: Espen Haugom, Torunn Fløiten, Miriam Dalsberget, Erling Segelstad, Tor Inge With, Tormod Kindem (v)

 Saksliste:

Sak 13/2013      Godkjenning av protokoll fra forrige møte 29. jan. 2013

Sak 14/2013      Gjennomgang av årsmøtesakene

Sak 15/2013      Gjennomgang av fagdagen - 15. mars

Sak 16/2013      Søknad om OU-midler til prosjekt v/Olav

Sak 17/2013      Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

Sak 18/2013      Nytt fra styremedlemmer og FO-kontoret

Sak 19/20 3      Eventuelt

            

Protokoll:

Sak 13/2013     

Vedtak:            Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent

Sak 14/2013

Vedtak:             Gjennomgang av årsmøtesakene med følgende innstillinger til årsmøtet fra styremøtet:

 Sak 2.

 Dirigenter: Tor Inge With og Miriam Dalsberget

 Sekretærer: Ragnhild E. Grøholt og Hanne Nygård

Redaksjonskomite: Kai Smeby, Kristin Ulveseth og Olav Neerland

Protokollkomite: Mona Nygård og Gunnar Sørensen

Innkallingens lovlighet og dagsorden ble godkjent

Sak 3.

Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning ble godkjent – se styresak 17/2013

Sak 4.

Årsberetningene ble godkjent med noen små korrigeringer. Mangler beretning fra tariffpolitisk utvalg, derfor ikke styrebehandlet.

Sak 5.

Regnskap ikke mottatt og Arbeidsutvalget legger den fram for årsmøtet med revisjonsberetning.

Kontrollkomiteens beretning ble godkjent.

Sak 6. Handlingsplan. Styret diskuterte kort og følgende ble spilt inn som forslag/grovskisse til handlingsplan. Følgende momenter ble vektlagt; synlighet i media, opplæring av tillitsvalgte, herunder trygge tillitsvalgte på at synlighet for eksempel i media ikke er «farlig» Gjerne oppsøkende opplæring fra fylkesavdelingen til de enkelte klubber/tillitsvalgte, vurdere å initiere sammenslåing av mindre klubber for å skape større styrke, beholde og rekruttere medlemmer og tillitsvalgte. Tematikken er tjenesteområdet for utviklingshemmede, barnevern og NAV. I tillegg skolesektoren. FO Hedmark må også forholde seg til forbundets handlingsplaner og prioriterte områder. AU gis i fullmakt å legge fram skisse for diskusjon på årsmøtet. Det planlegges også at handlingsplanen jobbes mer konkret med etter at nytt styre og nye utvalg er valgt.

Sak 6.1

Styret innstiller på frikjøp av fylkesleder i 100 %  for årsmøteperioden

2013 - 2016. Ved uforutsette hendelser som vil påvirke avdelingens økonomi  må representantskapet vurdere situasjonen på ny.

Sak 6.2

Frikjøp av tillitsvalgt i Sykehuset Innlandet ble vedtatt på forrige styremøte

Sak 6.3

Frikjøp av tillitsvalgt i Kongsvinger ble vedtatt på forrige styremøte

Sak 6.4

Bruk av egenkapital til fleksibel frikjøpspott for FO-tillitsvalgte i FO Hedmark ble vedtatt på forrige styremøte

Sak 6.5

Revideringa av mandat og sammensetning for refleksjonsutvalget ble vedtatt med en endring i første strekpunkt «Sammensetningen gir åpning for at inntil 2 av utvalgets faste medlemmer kan representere andreprofesjoner enn medlemmer i FO Hedmark.»

Sak 7.

Budsjett for 2013 med 100 % frikjøp ble lagt fram på forrige styremøte. Det utarbeides forslag til budsjett med alternativt 50 % og 80 % frikjøp til årsmøtet.

Sak 8.1

Uttalelsen om fattigdom ble vedtatt

Sak 8.2

Styret gir Arbeidsutvalget i fullmakt å legge fram forslag til uttalelse om levekår for utviklingshemmede på årsmøtet.

Sak 9.

Valgkomiteen v/ Bjørnar B. Strand vil legge fram sitt forslag på årsmøtet

 Saksframlegg sendes ut til representantskapet m.fl. seinest to uker før årsmøtet, innen 28. februar.

 Sak 15/2013

Vedtak:            Gjennomgang av fagdagen tas til etterretning.

 Vurderer oppstart kl. 09.00 istf 09.30. Dagpakke for ikke –medlemmer kr 500.

Kristin (og evt Olav) leder/initierer plenumsdebatten etter første bolk, og Kai (oge vt Randi) tar plenumsdebatten i andre bolk.

Sender ut kart.

 Sak 16/2013

Vedtak:            Redegjørelse vedr søknad om OU-midler tas til etterretning

 Sak 17/2013

Vedtak:             Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning ble enstemmig vedtatt, og innstilles til vedtak til årsmøtet.

 Sak 18/2013

Vedtak:             Kristin orienterte fra NAV Hamar om ansatte som sitter med altfor mange oppgaver. Ragnhild roste ledelsen på sin arbeidsplass i Løten kommune for godt arbeidsmiljø. Kai er svært bekymret for AO-senteret i Ringsaker og for evt kommende endringer i ansettelsesbetingelser. Utrygg situasjon for brukerne. Det er også debatt i Ringsaker knyttet også avlastningsboliger, støttekontakttjenesten samt at boliger står ledige tross svært lang kø for utviklingshemmede som ønsker egen bolig.

 Sak 19/2013      Ikke tid til eventueltsaker

 

 

                                              

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen