Søk

 

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 29. januar 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. JANUAR 2012 på Sanngrund i Sør-Odal
k. 10.00 – 14.05

Tilstede: Olav Neerland, Kristin Ulveseth, Kai Smeby til kl. 12.45, Espen Haugom, Torunn Fløiten, Hanne Nygård til kl.13.20, Miriam Dalsberget, Randi Kjøs

Andre: Tor Erland Baadshaug til kl. 12.45, kontrollkomiteen

Forfall: Ragnhild E. Grøholt, Erling Segelstad, Tor Inge With, Tormod Kindem
Saksliste:
Sak 1/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17. 12.2012
Budsjettsaker 2-6:
Sak 2/2013 Budsjett 2013 –
Sak 3/2013 Fylkesleder i 100 % frikjøp -årsmøtesak
Sak 4/2013 Bruk av egenkapital til fleksibel frikjøpspott for tillitsvalgte i KS-klubber-årsmøtesak
Sak 5/2013 Fortsatt 5 % avlønning av frikjøp foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet-årsmøtesak
Sak 6/2013 Fortsatt frikjøp av HTV i Kongsvinger kommune 2013- årsmøtesak
Sak 7/2013 Mandat og sammensetning for Refleksjonsutvalget – årsmøtesak
Sak 8/2013 Saker til årsmøte 14. mars 2013
Sak 9/2013 Program for fagdagen 15. mars 2013
Sak 10/2013 Søknad fra NOPAS (Norway Palestine Solidarity) om økonomisk bidrag til kjøp av datautstyr til landsbyen Bil’in på Vestbredden i Palestina
Sak 11/2013 Orientering fra styremedlemmer og FO–kontoret
Sak 12/2013 Eventuelt – ingen saker

PROTOKOLL:

Sak 1/2013
Vedtak: Protokoll fra styremøte 17.12.12 ble godkjent med unntak av sak 38/2012 med følgende endring: Det skal utredes ulike modeller for frikjøpsprosent med hhv 50, 80 og 100% frikjøp.

Sak 2/2013 Grundig gjennomgang av budsjett 2013 v/kasserer Kristin
Vedtak: Budsjett 2013 ble tatt til orientering

Sak 3/2013
Vedtak: Orientering vedr frikjøp i 100% stilling ble tatt til orientering – (jfr sak 38/2012)

Sak 4/2013 Utredning vedr bruk av egenkapital til fleksibel frikjøpspott til tillitsvalgte ble lagt fram av Olav
Vedtak: Styret vedtok enstemmig å innstille overfor årsmøtet å vedta dette forslaget
 

Sak 5/2013
Vedtak: Fortsatt 5% frikjøp av tillitsvalgt i Sykehuset innlandet ble enstemmig vedtatt, og dette innstilles overfor årsmøtet

Sak 6/2013
Vedtak: Styret vedtok med 6 stemmer å innvilge søknad om delvis frikjøp i for hovedtillitsvalgt i FO Kongsvinger i 2013 med inntil 8 dager med forbehold om endelig godkjenning på årsmøtet. 1 stemte for 12 dagers frikjøp.

Sak 7/2013
Vedtak: Forslag til mandat og sammensetning av medlemmer i Refleksjonsutvalget tas opp på neste styremøte

Sak 8/2013 Saker til årsmøtet 14. mars 2013: Frikjøp, regnskap, revidering av mandat og sammensetning for refleksjonsutvalget, budsjett, årsmeldinger, uttalelser, omdømmeundersøkelse og valg
Vedtak: Saker til årsmøtet 14. mars 2013 tas til orientering. Starter kl. 10.00 og avslutter kl. 17.00

Sak 9/2013
Vedtak: Program for fagdagen tas til orientering.
Olav arbeider videre med temaene; utviklingshemmede og NAV, og lager et program for dagen, som blir sendt ut så raskt som mulig til medlemmer

Sak 10/2013
Vedtak: Søknad fra NOPAS (Norway Palestine Solidarity) om økonomisk hjelp ble enstemmig avslått pga budsjettmessige hensyn.

Sak 10/2013 Pga tidsnød ble det ikke tid til siste nytt fra styremedlemmen
Vedtak: Informasjon fra FO-kontoret ble tatt til orientering.

Sak 11/2013 Ingen saker under eventuelt

 

Neste styremøte 25. februar kl. 10.00-14.00 på Milepelen
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen