Søk

 

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 17. desember 2012

Protokoll fra styremøte 17. desember 2012
FOs lokaler i Grønnegt.
kl. 14.00 – 16.00

Tilstede: Ragnhild E. Grøholt, Kristin Ulveseth, Tor Inge With, Erling Segelstad, Miriam Dalsberget, Kai Smeby, Hanne Nygård, Espen Haugom, Randi Kjøs
Meldt forfall: Olav Neerland, Torunn Fløiten, Tormod Kindem

Saksliste:

Sak 36/2012 Protokoll fra forrige styremøte
Sak 37/2012 Revidert budsjett 2012–vedtatt av representantskapet 13. nov. 2012
Sak 38/2012 Budsjett 2013 - føringer
Sak 39/2012 Rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte innen tjenesten for utviklingshemmede og NAV
Sak 40/2012 Saker og opplegg til årsmøte 14. mars og fagdag 15. mars 2013
Sak 41/2012 Referat fra siste landsstyremøte v/Tor Inge
Sak 42/2012 Trondheimskonferansen 2013 – antall deltakere
Sak 43/2012 Møteplan fram til årsmøtet
Sak 44/2012 Eventuelt

Protokoll:

Sak 36/2012
Vedtak: Protokoll fra styremøtet 4. oktober ble godkjent
Sak 37/2012
Vedtak: Revidert budsjett vedtatt på representantskapet 13. nov. 2012 tas til orientering
Sak 38/2012
Vedtak: Økonomiske føringer for 2013 ble tatt til orientering.
Det må foretas strenge prioriteringer for å legge fram et budsjett i balanse. Det ble foreslått å kutte ned på kontoene 2030, 3040, 4085 og 7058.
Det utarbeides en budsjettanalyse fram til årsmøte der en ser på konsekvensene for å holde ulike aktivitetsnivå mht til bl.a. medlemspleie versus personalressurs:
a) organisatorisk
b) politisk
Arbeidsutvalget arbeider videre med budsjett 2013 som drøftes og legges fram for styremøte 29. januar og med endelig styrevedtak 25. februar 2012
Sak 39/2012
Vedtak: Tips og ideer for fortsatt arbeid med rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte i tjenestene for utviklingshemmede og NAV tas til etterretning som det arbeides videre med i 2013

Stikkord:
• tilstedeværelse i fylkesavdelingen
• brosjyrer/plakater
• oppsøkende virksomhet
• profesjonene
Sak 40/2012
Vedtak: Årsmøte 14. mars og fagdagen 15. mars 2013 avholdes på Finnskogtoppen Velværehotell i Grue.
Tone Faugli, medlem i AU sentralt er invitert til åpningen av årsmøte og innleder til fagdagen.
Fagdagen er planlagt å ha to temaer: tjenester for utviklingshemmede og NAV
Plan for utsending av innkalling, frister for melding av saker mm overholdes ihht FOs vedtekter.
Sak 41/2012
Vedtak: Tor Inge refererte fra siste landsstyremøte, og fra ekstraordinært tlf. møte 14. des. da medlem i FOs arbeidsutvalg sentralt Anna –Sabina Soggiu meldt sin avgang. Det blir ekstraordinært LS-møte i jan. der en tar stilling til valg av nye medlemmer/leder i Arbeidsutvalget.
Bl.a. vedtatt bra mangfolds- uttalelse og plattform for utviklingshemmede, som er viktig at fylkesavdelingen også tar inn i sin handlingsplan, samt FOs prioriterte områder
Referat fra landsstyremøtet i desember tas til orientering

Sak 42/2012
Vedtak: Styret vedtok å sende 3 representanter til Trondheimskonferansen i jan. 2013 grunnet økonomi (viser til sak 38). Fylkesleder eller fylkessekretær innvilges kurs, reise og oppholdsutgifter. De to andre velges ut fra loddtrekking.

Sak 43/2012
Vedtak Møteplan for perioden fram til årsmøte godkjennes:
o Styremøte 29. januar 2013, kl. 10.00 – 14.00 på Milepelen, Nord-Odal
o Styremøte 25. februar 2013, kl. 10.00 – 14.00 på Milepelen,
o Årsmøte 14. mars m/fagdag 15. mars 2013 på Finnskogtoppen

Sak 44/2012 Eventuelt – ingen saker på eventuelt

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen