Søk

 

Protokoll fra styremøte

Styremøte 16. august 2011

Protokoll fra styremøte 16.august 2011 Folkets Hus Hamar
Kl. 09.00 – 13.00

Tilstede: Olav Neerland, Kai Smeby (fra kl. 09.30), Tormod Kindem, Torunn Fløiten, Kristin Andreassen, Espen Haugom, Ragnhild E. Grøholt, Erling Segelstad,Randi Kjøs
Andre: Bjørnar Strand, valgkomiteen, Tor Erland Baadshaug, Kontrollkomiteen

Meldt forfall: Hanne Nygård, Tor Inge With, Miriam Dalsberget

Sak 49/2011 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte med noen endringer
Sak 45/2011 gjelder forskrift til Lov om sosiale tjenester i NAV. Gjelder ikke spesielt Hamar
Vedtak: Protokollen godkjent

Sak 50/2011 Nytt fra styremedlemmer og avdelingskontoret
Erling har deltatt på nordisk sosialarbeiderkonf på Island.
Barnevernpanelet holder på å avslutte arbeidet.
Torunn: Roligere på Eidskog NAV. Ny leder. Avventer evt sak med LOs juridiske avd. (FO OG NTL)
Tormod: Forbereder evt henvendelser i forb med Utøya. Stille fram til nå
Tor Erland: rolig fram til nå
Bjørnar: Mye skjer i BUFetat, og spesielt i avdelingslederrollen
Espen: Litt mer påtrykk de siste to ukene, en del psykoser etter 22. juli
Kristin: Flere ansettelser i NAV (inkl 1 velferdsarbeider), og nesten à jour med arb.oppg. Går på HPTM-kurs; forenklet oversatt: sosialt arbeid – forskningsprosjekt
Kai/Johanne: Pappaperm for tida og driver valgkamp i Ringsaker
Ragnhild (faglig kons.): stille sommer
Randi (avdelingssekretær): Juli er stort sett en rolig måned. Økt aktivitet nå!
Andreas Feiring er ”godtatt” som vår representant på Kvinnepolitisk seminar 23. sept. i FO regi (”Kvinner på tvers”- konf. 24. og 25. sept)
Minner om arbeidsmiljøkonf 19. og 20. september (fortsatt plasser – frist 18. aug.,men etterslengere kan påmeldes
Yrkesfaglige konf. for sosionomene og vernepleierne 2.-3. nov. i Oslo – påmelding seinest 30. sept. Barnevernpedagogene hadde sin konf. i vår.
Rekrutteringsnytt er mottatt fra FO, og sendt ut til styret og alle utvalg. Minus 11 i nettovekst fra jan til aug 2011- på landsbasis også røde tall
Olav (leder): Kontoret har rekruttering og klubbarbeid på dagsorden på kontoret, bl.a. bestilt en del FO-effekter og brosjyrer til utdeling (bl.ny bestilling av kopper).
13. og 14. sept. skal ha AU (Olav, Ragnhild, Kristin og Randi) ha arbeidsseminar og bl.a. legge opp plan for høstens og vårens prioriterte arbeidsoppgaver
Vedtak: Nytt fra styremedlemmer og avdelingskontoret tas til orientering

Sak 51/2011 Uredde stemmer (utsatt fra forrige styremøte)
Randi, som er avdelingens valgte kontaktperson orienterte litt om det arbeidet som hittil er gjort, som fortsatt er i sin spede begynnelse. På oppstartseminaret kom flere forslag opp til temaer som vi kan bruke prosjekt ”uredde stemmer” på (sender med vedlegg fra Kristin). Vårt første prosjekt nå er rekruttering der vi har valgt ut noen arbeidsplasser som skal forsøke å øke medlemstall. Vi hadde et kurs i rekruttering like før sommerferien.
Vedtak: Orientering fra Uredde stemmer tas til orientering

Sak 52/2011 Representantskapsmøte m/fagdag 25. og 26. oktober
Vedtak: AU og nettverksgruppa for medlemmer i barnehage, SFO og skole forbereder fagdag med tema barn og unge tilknyttet representantskapsmøte 25. og 26. okt med dertil egnet sted.
Program og saksliste legges fram for styremøte 26. sept.

Sak 53/2011 Valg 12. september 2011
Orientering om oppstartmøte med alle fagforbundene og LO Hedmark nylig, samt brosjyremateriell som har kommet. Det har vært utsendt 2 valgkamppakker fra FO til styret og utvalg (sendes ut på nytt)
Vedtak: Det skrives minimum 6 innlegg fra FO Hedmark til alle avisene i Hedmark (+ Arbeidets Rett – Røros). I tillegg skriver Yrkesfaglig utvalg 1 innlegg, og oppfordrer de andre utvalgene til det samme
Innleggene sendes styret

Sak 54/2011 Notat vedr. Forskrift til kvalifiseringsprogram
Vedtak: Kristin ferdigskriver et innlegg vedr denne forskriften og sender det til FO Hedmark og FO sentralt

Sak 55/2011 Regnskap pr 30. juni 2011
Regnskapet viser et forbruk på 44% og inntekter på 47 %, slik at vi ligger godt innenfor budsjetter 1. halvår
Kristin (kasserer) redegjorde for noen tall og sammenligninger fra tidligere budsjett/regnskap, og ser at vi har underbudsjettert flere steder.
Noen poster må også sjekkes spesielt
Vedtak: Orienteringen vedr regnskap for 1. halvår 2011 tas til orientering, og til neste styremøte, 25. september, legges revidert budsjettet fram med endelig godkjenning på representantskapsmøte 26. oktober (evt 25. okt)

Sak 56/2011 Søknad om tilskudd til Landskonferanse for ansatte i somatiske sykehus fra tre FO-medlemmer i Sykehuset Innlandet, kr 14.850, datert 2. aug. 2011
Vedtak: Anne Cecilie Bordvik, Grethe Solum og Sissel Lund innvilges søknad om å dekke kursavgift, reiseutgifter og overnatting hotell inntil kr 14.850 til Landskonferanse for ansatte i somatiske sykehus 22. – 23. september i Trondheim.
Reiseutgifter dekkes etter rimeligste måte, evt AOFs satser for km-godtgjøring. Regninger på overnevnte utgifter sendes FO Hedmark for betaling.
Styret forventer en kort rapport/skriv etter konferansen, som kan settes inn på FO Hedmarks hjemmeside

Sak 57/2011 Eventuelt
• Norsk folkehjelp er organisasjonen som har årets TV-aksjon til inntekt for minerydding 23. oktober. Randi deltar på vegne av LO Hedmark. På neste styremøte tas det opp om det kan bevilges et beløp til årets tv-aksjon
• Unni Bjerke fritas som medlem i Kontrollkomiteen (KK), da hun er tillitsvalgt, og kan derfor ikke være medlem av KK. Da hun var vara, rykke neste vara opp
• Randi søker om å få fortsette på studiet Ledelse og organisasjon i arbeiderbevegelsen (LeA). Hun gjennomførte forelesninger og eksamen i arbeidsrett i vår, og ønsker å fortsette med personalledelse (15 sp) til høsten. Randi sender søknad til neste styremøte
• KK ønsker et møte, og avd.kontoret innkaller til møte så snart som mulig
• Tanker etter bomben i regjeringskvartalet og Utøya-massakren – sender blomst til AUF Hedmark og Norsk folkehjelp Hamar, og en hilsen til to av våre medlemmer som hadde en sønn på Utøya, som heldigvis ikke ble fysisk skadet
• Kort om Ragnhilds prosjekt ”Oppfølging av klubber og medlemspleie” – sender ut ukast til rutiner for tillitsvalgtarbeid og medlemsverving/klubbesøk
• Kai, leder av YFU ber om at utvalget blir supplert med to medlemmer – oversendes vaglkomiteen i samarbeid med AU
• Valgkomiteen, som bare har to medlemmer må også styrkes – styret må arbeide videre med supplement til disse to overnevnte utvalgene
• Pensjonisttreff – ønskelig å invitere vår eldre medlemmer til et treff? Ragnhild tar med seg dette til neste møte i Refleksjonsutvalget – kunne vært spennende å utfordre våre pensjonister på å reflektere om dagens sosialt arbeid sammenlignet med ”det gamle sosialt arbeid”
• AU jobber videre med en sommer/høst-fest

NESTE STYREMØTE PÅ MILEPELEN (v/Sand i Nord-Odal)
26. september kl. 09.00 -13.00 (inkl. lunsj)
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen