Søk

 

Protokoll fra styremøte 20.juni 2011

Protokoll fra styremøte 20.06. 2011 Folkets Hus  Hamar  (IKKE FORMELT GODKJENT)

Kl. 10.00 – 14.00

Tilstede:Olav Neerland, Kai Smeby, Tormod Kindem, Miriam Dalsberget, Torunn Fløiten, Kristin Andreassen, Espen Haugom, Ragnhild E. Grøholt

Meldt forfall:Randi Kjøs, Erling Segelstad, Hanne Nygård vara, Tor Inge With LS rep

 

Sak 37/2011    Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:            Protokollen godkjent

 

Sak 38/2011    Nytt fra avdelingskontoret og styremedlemmene

                        Tormod:  BUP Hamar er godt bemannet og ansatte får gode tilbud om kurs og videreutdanning. Få sykmeldte

                        Kai:  BV i Hamar har tilfredsstillende bemanning. Bv arbeider etter ”Toyota” modellen

                        Espen:  UP Sanderud. Opplever at det fungerer tilfredstillende  i organiseringen Inntak- Skjerming. Espen er bekymret over at ungdommene får en uforutsigbar rehabilitering. Espen har vært lite på jobb da han som tillitsvalgt har vært mye på reise.

                        Foretakstillitsvalgt Olav ønsker tilbakemelding om situasjonen på arbeidsplassen framover.

                        Torunn: NAV Eidskog har fått ny organisering. Statsansatte har statsansatt leder og kommunalt ansatte, kommunal leder.

                        Arbeidstakerene i NAV er ikke fornøyd med denne løsningen da de hadde god erfaring med tidligere leder og organisering.

            Kristin: Deltatt på mange kurs. Kurs i NAVs nye metode.Mange nyansatte som medfører mye ekstra arbeid. NAV ligger dårlig an i forhold til budsjettet. Dette gjelder både stat og kommune. Sendt bekymringsmelding til ledelsen. Utbetaling til brukerene går greit men oppfølging er det ikke tid til

Sosialteamet er bra bemannet

            Olav foreslår at det utarbeides innspill evt sammen med NTL om tilstanden i NAV Hamar

            Miriam: Dårlig økonomi i Sør Odal kommune. Rektor har sagt opp stillingen beklagelig for skolen. Miriam er i videreutdanning i spes.ped. Hun blir veileder for 3 års student bvp fra høsten

            Olav:Mange oppgaver, må prioritere. Hatt noen uttalelser i media. Informerte om Erling Segelstad uttalelse om at barnevernet i større grad tar over barn i innvandrerfamilier.

                        Ragnhild: Informerte om progresjonen i prosjektet. Ting tar tid men enkelte klubber har nå fått htv på plass.

                        Fra høsten vil det bli tett oppfølging av klubber blant annet delta i klubbmøter. Parallelt arbeides det med medlemsverving.

                        Nettverksgruppa for skole, barnehage og SFO er godt i gang. Aktiv gruppe. Gruppa har blitt utvidet med to nye medlemmer. Miriam Dalsberget ved Sør Odal ungdomskole og Kristin Lerfald ved Hamar katedralskole.

Vedtak:            Orientering fra styremedlemmene tas til orientering

                       

Sak 39/2011    Info fra LS. Utdanningspolitikk. Oppsummering. Se vedlegg

                        LS sak 35. Autonomisaken. Vedtektene. Innstilling til LS. Votering.Vår LS representant Tor Inge stemte for flertallsforslaget.

Vedtak:            Tas til orentering

 

Sak 40/2011    Regnskap: Regnskapet pr.dags dato foreligger ikke. Statusoppdatering fra FO sentralt er for dårlig. Sterkt beklagelig. Fylkesleder purrer regnskapsavdelingen.

Vedtak:            Regnskapet sendes styret når dette foreligger

 

Sak 41/2011    Uredde stemmer. Ikke vært aktiv etter oppstartseminaret. Randi vil orientere om dette etter sommerferien.

                        TPU:  Lite aktivitet  

                        YFU: Lite aktivitet

Fylkesavdelingen følger opp sammen med utvalgene, etter sommerferien

Vedtak:            Tas til orientering

 

Sak 42/2011    Oppstartseminar: Evaluering og tilbakemelding fra deltakerene var positiv. Artig med gruppeoppgaver. Autonomisaken tung og vanskelig.

                        Vanskelig for noen å ta to dager fri fra jobb men en flott tur.

Vedtak:            Tas til orientering

 

Sak 43/2011    Høsten representantskap: 25 og 26 oktober. Planlegging sammen med nettverksgruppa for skole, barnehage og SFO

Fagdagen blir todelt . Skole og utsatte barn og unge

Vedtak:            AU får fullmakt til å arbeide videre med kostnaden av forelesere.

  

Sak 44/2011    Valget 2011-innspill til avisene ( vil få noe fra FO sentralt) Bestilling av FO gensere. FO Hedmark vil følge opp dette.

Vedtak:            Tas til orientering

 

Sak 45/2011    Høring på forskrift Kvalifiseringsprogrammet i NAV

Kristin Andreassen m/kollegaer i NAV Hamar utarbeider kommentartil notatet. Torunn Føiten NAV Eidskog sender sine kommentarer til

Kristin i god tid før fristen den 31.08

Vedtak:            AU gis fullmakt til å arbeide videre med notatet

 

Sak 46/2011    Oppnevning av en person som kvinnepolitisk ansvarlig

Vedtal:             Andreas Feiring enstemmig valgt med forbehold om dette er i henhold til  vedtektene.

Vedtak: Fylkeskontoret undersøker dette

                       

Sak 47/2011    Høstfest

Vedtak:            AU gis fullmakt til å arbeide videre med planleggingen

 

Sak 48/2011    Eventuelt:        

 

Ferieavvikling: Olav legger oversikten ut på Web-siden

                        Arbeidsmiljøkonferansen høsten 2011. Hvor mange kan delta?

                        Vedtak: 5 medlemmer. I tillegg fylkessekretær og leder

 

Orientering om unntak fra arbeidstidsbestemmelsesregelen for Hedmark

Ungdoms-og familiesenter i hht. Innstillingsretten AML § 10-12,4.ledd

Vedtak: Uttalelsen blir scannet, og sendt ut sammen med protokollen

Uttalelsen vil bli tatt opp igjen på neste styremøte.

           

 

Neste styremøte. Tirsdag 16.08.2011 kl 09.00 til kl 13.00

                           Sted: Hamar

Styremøte          Mandag 26.09.2011 kl 09.00 til kl 13.00

                           Sted Minepælen

Styremøte          Tirsdag 25.10.2011 kl 09.00 til kl 10.00 (før rep.skap)

Styremøte          Torsdag 24.11.2011 kl 10.00 til kl 15.30

                           Sted: Ikke bestemt

 

ref

Ragnhild E. Grøholt

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen