Søk

 

Representantskapsmøte

Protokoll 13. nov. 2012

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE
I FO HEDMARK 13. november 2012
Gregers, Hamar
Kl. 09.30 – 14.38
Fagseminar fra kl. 15.00 – 17.00

Deltakere: 24 medlemmer og 23 representanter til kl. 12.30 (vedlagt deltakerliste)
Fra kl. 12.30 hhv 23 og 22 medlemmer/repr.

PROTOKOLL:

Sak 1/2012 Åpning og velkomst ved leder Olav Neerland
Kort informasjon om situasjonen i forbundsledelsen, der Rigmor Hogstad trakk seg med umiddelbar virkning 12. nov.
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 2/2012 Konstituering
Godkjenning av innkallingen og konstituering
Vedtak: Innkallingen, saksliste, forretningsorden og konstituering ble enstemmig godkjent
Som dirigenter ble valgt: Morten Sebulonsen og Randi Kjøs
Som sekretærer ble valgt: Aarny Teien og Kai Smeby
Til protokollkomite ble valgt: Tove Jomisko og Siv Anita Westheim
Antall stemmeberettigete: 23 til kl. 12.30 og 22 fra kl 12.30 til møtets slutt

Sak 3/2012 Protokoll fra representantskapsmøte 27. mars 2012
Vedtak: Protokollen ble godkjent, med en kommentar om at sak 3/2012 vedr antall medlemmer i representantskapet utsettes til årsmøte 2013

Sak 4/2012 Innkomne saker – ingen

Sak 5/2012 Regnskap 1. halvår 2012 og revidert budsjett 2012
Vedtak: Regnskapet tas til orientering, og revidert budsjett pr 1. nov. godkjennes

Sak 6/2012 Uttalelser
«Jula nærmer seg også for de fattige i Hedmark»
Vedtak: Opprinnelig utkast 2 mot 21 stemmer. Dele uttalelsen i juleuttalelse og fattigdomsuttalelse ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer.
Juleuttalelse: Avsnitt 1 og 2 samt kulepunkt 3 ble foreslått av Asgeir Frankmo

I avsnitt 1 foreslo Olav Neerland å legge til i parentes at lønnsmottakere har halv skatt i desember, samt sette «minimum 4500 for barnefamilier og minimum 2500 for enslige.
Disse endringene/tilleggene ble enstemmig vedtatt.
Uttalelsen sendes til alle ordførere og rådmenn i kommunene i Hedmark, samt til media i Hedmark

Fattigdomsuttalelse:
Asgeir Frankmo foreslo avsnitt 2 og 3 + kulepunkt 1 og 2 i det opprinnelige utkastet.
Representantskapet ga styret fullmakt i å bearbeide uttalelsen og legge den fram for årsmøtet 2013

Uttalelse: FO Hedmark vil ha bemanningsnormer i kommunal barneverntjeneste
Forslag fra Heidi Sandvik å få inn følgende setning i avsnitt 4, etter 3. setning «Med denne saksmengden pr saksbehandler vil
dette ofte føre til sykmeldinger/gjennomtrekk i barnevernet, noe som fører til lite kontinuitet i sakene.»
Dette tillegget ble enstemmig vedtatt.
Representantskapet ga arbeidsutvalget i fullmakt å spisse uttalelsen og sende ut til myndighetene og ulike medier.

Uttalelse: Hvordan skal NAV sikre godt sosialfaglig arbeid?
vedtas og sendes ut til media
Representantskapet tar med punktene som nevnt og gir arbeidsutvalget fullmakt til redaksjonelle endringer og sender til media, NAV v/direktør Bjørn Lien og rådmennene i Hedmark.

Sak 7/2012 Hva ønsker vi med representantskapet i FO Hedmark?
Diskusjon og framlegg i grupper.
Vedtak: Innspill til vitalisering og engasjement i representantskapet tas til etterretning, og det arbeides videre med disse innspillene i Arbeidsutvalget

Sak 7/2012 Bevilgning
Vedtak: Det innvilges å overføre kr 3000 til Norsk Folkehjelp

Sak 8/2012 Eventuelt
• Vedr ledelsen i FO sentralt v/ Olav Neerland. Kontakten til ledelsen tema til videre diskusjon.
• FO sentralt og lokalt glemmer de utviklingshemmede uttalte Kai Smeby. Barnevern og NAV for mye i fokus.
• Morten Sebulonsen etterlyste flere samlinger i forbindelse
med lokale forhandlinger
Hamar, 20. november 2012
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen