Søk

 

Representantskapsmøte

Protokoll fra representantskapsmøte

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I FO HEDMARK 27. MARS 2012

KL. 10.00 – 15.30

PÅ ROSENLUND PARK I LØTEN

Gjester fra kl. 12.00 – 15.00: Toril Heggen Munk fra Handikapforbundet i Region Hedmark og Torill Vagstad, NFU Elverum

Anna-Sabina Soggiu hadde sykeforfall

 PROTOKOLL:

 Sak 1/2012                 Åpning og velkomst ved leder Olav Neerland

 Sak 2/2012                 Konstituering

                                      Godkjenning av innkallingen og konstituering

 Vedtak:                       Innkallingen, saksliste, forretningsorden og konstituering ble godkjent

   Representantskapet hadde30 frammøtte hvorav 28 hadde stemmerett

 Vedtak:                       Som dirigenter ble valgt: Kristin Andreassen og Hanne Nygård

Som sekretærer ble valgt: Torunn Fløiten og Randi Kjøs

Til protokollkomite ble valgt: Cato Tomter og Kai Smeby

 

Sak 3/2012                 Antall medlemmer i representantskapet

 

Vedtak:                      Antall medlemmer i representantskapet ble godkjent

                                   Revideres til neste representantskapsmøte

 Sak 4/2012                  Prosjekt klubb-bygging – status pr mars – oppfølging og veien videre

 Vedtak:                       Redegjørelsen vedr. prosjekt klubb-bygging ble tatt til orientering

 Sak 5/2012                  Bevilgninger og økonomisk støtte til organisasjoner, abonnementer mm – prinsipielle retningslinjer

 Vedtak:                       FO Hedmark vil prioritere økonomisk støtte og bevilgninger til egne organisasjoner, som Norsk Folkehjelp, og organisasjoner som vi er medlemmer av (eks Ship to Gaza Norway, Manifest, For velferdsstaten ol).

                                    Avdelingen vil også vurdere kontinuerlig kriserammede land og akutte katastrofer samt årlige TV-aksjoner

 Sak 6/2012                  Regnskap 2011

 Vedtak:                        Regnskapet tas til orientering

 Sak 7/2012                  Budsjett 2012

(Sak 9/2012 ble vedtatt i sammenheng med budsjettet)                            

Vedtak:                        Budsjett for 2012 ble enstemmig vedtatt

 Sak 8/2012                  Informasjon fra FO lokalt v/Olav Neerland

 Vedtak:                        Informasjonen fra avdelingskontoret ble tatt til orientering                              

Sak 9/2012                  Innkomne saker

                                    Innen fristen 12. mars har det kommet inn to         

 Sak 9.1                   Økning av frikjøpet for leder i FO Hedmark til 100 %

fra 1. august 2012

 Vedtak:                        Representantskapet vedtar å øke frikjøpsressursen for leder fra

                                    50 % til100 % fra 01.08.2012 og fram til årsmøtet 2013 under forutsetning av budsjettmessig dekning.

Det settes av ordinære driftsmidler til lønn for leder.

 Sak 9.2                       Utvidet prosjekttid for frikjøp av Ragnhild E. Grøholt

                                    Sak 9.2 a ble frafalt grunnet manglende økonomisk dekning.

 Vedtak:                       Representantskapet i FO Hedmark vedtar forlengelse av prosjekt                          "Klubber og medlemspleie" f.o.m. 01.04.-30.04.2012. Ragnhild E.                                Grøholt fortsetter som prosjektmedarbeider i denne perioden.

                                   Lønnen tas av egenkapitalen.

 Sak 10/2012               Uttalelser

                                   Innkommet en uttalelse vedr. lønnsoppgjøret 2012

 Vedtak:                        Uttalelsen ble enstemmig vedtatt med noen små endringer i ordlyden (vedlegg)

                                    Uttalelsen sendes alle avisene i Hedmark, til FO sentralt og legges ut på websiden og på Facebook til FO Hedmark

 Sak 11/2012                Eventuelt

  • Tematikk rundt begrepene kvinnedominerte og mannsdominerte yrker ble reist og temaet oversendes Tariffpolitisk utvalg i Hedmark til drøfting

 Søknad om økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon «Folk forandrer verden» 1. mai

 Vedtak:                              Søknaden innvilges og Arbeidsutvalget får delegert å avgjøre beløpet innenfor budsjettert ramme for bevilgninger

 Referenter:

 Torunn Fløiten                                                           Randi Kjøs

 

Protokollkomite:

 Cato Tomter                                                   Kai Smeby

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen