Søk

 

Protokoll fra årsmøtet i FO Hedmark

Protokoll fra årsmøtet i FO Hedmark i Charlottenberg, 16. mars 2011.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 16. MARS 2011 (kl 11.00 – 18.00)

Sted: Olav Thons hotell i Charlottenberg, Sverige

Antall til stede (med tale og forslagsrett): 41 (vedlegg)

Antall representanter (med tale-, forslags- og stemmerett): 20 +1 fra kl 13.00 (vedlegg)

Gjester: Ellen Galaasen, FO, Marie Bjorn, Eda Kommune

Sak 1) Åpningog velkomst

v/Erling Segelstad og Ellen Galaasen

Sak 2) Konstituering

Vedtak: a) Innkallingens lovlighet enstemmig godkjent.

b) Som dirigenter (møteledere) ble følgende valgt: Kai Smeby og Kristin Andreassen.

c) Som referenter ble følgende valgt: Eli Furuholt og Tormod Kindem.

d) Som protokollkomite ble følgende valgt: Aase Windju og Cato Tomter.

e) Dagsorden og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Tellekorps: Hanne Nygård og Åse Randi Hermanrud

Sak 3) Årsberetninger 2009-2011

Vedtak: Framlagte årsberetninger fra følgende utvalg:

 • Avdelingsstyret
 • Tariffpolitisk utvalg
 • Felles yrkesfaglig utvalg
 • Refleksjonsutvalget
 • Valgkomiteen
 • Ble enstemmig godkjent

  Sak 4) Regnskap 2010 og Kontrollkomiteen

  Vedtak: Framlagt regnskap for 2010 er revidert og funnet i orden og tas til etterretning

  Vedr kontrollkomiteen har avdelingsstyret gjort følgende vedtak som det bes om årsmøtets tilslutning til:

  Styret tar til etterretning at kontrollkomiteen av ulike grunner ikke har vært i funksjon denne årsmøteperioden, og ikke avlagt årsmelding. Styret er likevel av den oppfatning at FO Hedmark etter gjeldende regler har forholdt seg til vedtekter og god organisasjonspraksis i FO. Dette kan ved behov løftes inn for FOs sentrale kontrollutvalg for behandling.

  Ble enstemmig vedtatt

  Sak 5) Innkomne forslag til årsmøtet

  1) Fortsatt 50% frikjøp ved avdelingskontoret

  Vedtak:Årsmøte 2011 vedtar videre frikjøp på 50% fram til neste

  årsmøte, med forbehold om budsjettmessig dekning. Denne

  frikjøpsressursen tillegges fylkesleder.

  2)Utredning vedr økt ressurs ved avdelingskontoret

  Vedtak: Årsmøtet tar til orientering utredningen vedr økt ressurs/frikjøp ved kontoret. Under forutsetning av at midler fra egenkapital kan benyttes foreslår avdelingsstyret at det benyttes 50% frikjøp til en prosjektarbeider som skal ha oppfølging av klubber og medlemspleie som hovedansvar fram til våren 2012.

  Styrets forslag ble enstemmig godkjent fram til representantskapsmøte våren 2012. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide prosjektbeskrivelse.

  3)Sosiale medier – egen facebookside for FO Hedmark

  Vedtak: Årsmøtet vedtar å lage egen facebookside for FO Hedmark.

  Godkjent med en avholden stemme.

  4)Fortsatt medlemskap i Ship to Gaza Norway

  Vedtak: Årsmøtet vedtar å fornye medlemskap i Ship to Gaza med kontingent kr 1000 pr år

  Enstemmig vedtatt

  5)Uttalelser og bevilgninger

  Vedtak: Årsmøtet slutter seg til uttalelse vedrørende barnevern, NAV og FOs utdanningspolitikk.

  Årsmøtet vedtar bevilgning til Norsk Folkehjelp med kr 1500 og Ship to Gaza kr 1500.

  Enstemmig vedtatt med endringer vedr. barnevern, Nav og språkvask i uttalelsene om FOs utdanningspolitikk.

  6)Tariffpolitisk (TPU) handlingsprogram

  Vedtak: Årsmøtet vedtar TPUs handlingsprogram 2011-2013, og inkluderer den i FO Hedmarks handlingsprogram for samme periode

  Enstemmig vedtatt uten kommentar.

  7)Handlingsplaner 2011-2013

  Vedtak:Årsmøtet vedtar at handlingsplaner for styret og de ulike utvalg gjennomarbeides på oppstartseminar vår 2011 og representantskap høst 2011

  Enstemmig vedtatt uten kommentar.

  Sak 6)Budsjett 2011

  Vedtak: Årsmøtet vedtar det foreliggende budsjett for 2011. Det gis fullmakt til avdelingsstyret å revidere budsjettet ihht god regnskapsmessig skikk dersom behov.

  Årsmøtet gir styret mandat til å endre budsjettet i forhold til vedtak fattet på årsmøte.

  Enstemmig vedtatt.

  Sak 7)Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

  Vedtak: Årsmøte vedtar representantskapets størrelse og sammensetning for årsmøteperioden 2011-2013 med endring på 10 medlemmer i det nye styret, som da totalt vil gi 54 representanter.

  Sak 8)Valg

  Vedtak: Valgkomiteens forslag medlemmer til avdelingsstyre og utvalg vedtas (vedlegg)

  Ragnhild E. Grøholt ble enstemmig valgt til å gå inn i 50% frikjøp for å ivareta klubber og drive medlemspleie – jfr. Sak 5, punkt 2

  Enstemmig godkjent ved akklamasjon.

   

   

  Eli Furuholt                          Tormod Kindem

  Referent                              Referent

  Sign                                       sign

   

  Aase Windju                      Cato Tomter

  Protokollkomite                Protokollkomite

  Sign                                      sign

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
  Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

  kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

  Gå til nettversjonen