Søk

 

Likestilling i revers

I år feirer vi 8. mars idet stortingsflertallet er i ferd med å svekke vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det er et tankekors at endringene som flertallet ligger an til å ville vedta, også setter likestillingen i revers, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagsavisen i dag.

Svekket arbeidsmiljølov setter likestillingen i revers

Av Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)

I år feirer vi 8. mars i det stortingsflertallet er i ferd med å svekke vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det er et tankekors at endringene som flertallet ligger an til å ville vedta, også setter likestillingen i revers. La 8. mars i år bli en kampdag for bevaring av arbeidsmiljøloven.

Fellesorganisasjonen (FO) står, i likhet med resten av fagbevegelsen, i en historisk kamp for å bevare en arbeidsmiljølov som fremmer et trygt og godt arbeidsliv hvor både kvinner og menn kan kombinere arbeid og omsorgsforpliktelser. Vi og andre arbeidstakerorganisasjoner appellerer nå til stortingsrepresentantene om å gå imot forslagene som svekker arbeidsmiljøloven. Det gjør vi også ut i fra et likestillingsperspektiv. 8. mars vil fagbevegelsen markere dette.

For eksempel vil flere midlertidige stillinger bety at færre kvinner får fast jobb. Allerede i dag er flertallet av midlertidige ansatte kvinner. Det som det faktisk allerede er mangel på, er flere faste, hele, stillinger. Regjeringens åpning for mer midlertidighet, går stikk imot en ønsket utvikling om flere faste, hele, stillinger for kvinner. Heltid er også et viktig virkemiddel i likelønnskampen.

FO har vært – og er – opptatt av likelønn. Kvinners gjennomsnittlige lønn i forhold til menns er på 85,8 prosent (2013-tall). Ser vi på utdanningsnivå, er det kvinner med inntil fire års høyere utdanning som er lønnstaperne. De tjener bare 79 prosent av menns lønn, sammenlignet med menn på samme utdanningsnivå.

Det er et tankekors at det lønnsnivået menn lå på i 2006, nådde kvinner først i 2012. Vi snakker, med andre ord, om seks års etterslep. Årsakene til at vi har hatt nærmest nullvekst i likelønnsutviklingen er flere. Fordeling, velferdsordninger og tariffoppgjør er sentrale. Mulighetene for likelønnsløft i tariffoppgjørene svekkes når færre ser nødvendigheten av å være fagorganisert. Det skjer når endringene i arbeidsmiljøloven innebærer en maktforskyvning fra arbeidstaker til arbeidsgiver.

Økt mulighet for å benytte midlertidige stillinger betyr også at det for mange, og særlig kvinner, blir mer utrygt å stifte familie. Mange vil utsette etablering av egen familie på grunn av utrygg og usikker økonomi. FO vil også hevde at midlertidige ansettelser diskriminerer gravide og småbarnsforeldre. Folk blir mer redde for å miste jobben, og vernet mot diskriminering svekkes.

I endringsforslagene til arbeidsmiljøloven ligger det også muligheter for mer pålagt overtid. Dette gjør det vanskeligere for mange å få hverdagen til å gå i hop. Kombinert med større anledning til å arbeide på søndag, vil familiesamvær og muligheter for fritidsaktiviteter svekkes.

8. mars vil vi markere at arbeidsmiljøloven må bevares. Vi har ikke råd til likestilling i revers. Slå ring om en arbeidsmiljølov som bidrar til at kvinner og menn fortsatt kan kombinere arbeid og familieforpliktelser på en god måte.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen