Søk

 

FO går imot soning i Nederland

Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg avvisende til avtalen som nå er undertegnet mellom Norge og Nederland, og som åpner for at innsatte kan sone fengselsstraff i Nederland. Lovforslaget – og dermed avtalen – bryter med viktige prinsipper i norsk kriminalomsorg, som normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet, sier FO i sitt høringssvar.

FO mener også at myndighetene i for liten grad ser på alternative måter å redusere soningskøen på, og viser til Meld. St. 12 – "Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen". Her presenteres etablering av flere fengselsplasser som eneløsning på avvikling av soningskø. FO mener derimot at køen kan reduseres gjennom økt bruk av frihetsrelaterte soningsformer, som samfunnsstraff, soning etter §§12 og 16, deldommer og program for ruspåvirket kjøring.

Les hele FOs høringssvar om endringeri straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat m.v) 

Avtalen mellom Norge og Nederland, som ble undertegnet 2. mars, møter massiv kritikk fra fengselsansatte. – Vi er imot å flytte soningsplasser ut fra Norge fordi vi selv har ansvar for å ha denne kapasiteten i eget land og gjennomføre de straffereaksjoner som den enkelte stat ilegger sine borgere, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund til VG. Også høringssvarene fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og FO nevnes i VG-artikkelen.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener avtalen om soning i nederlandske fengsler er altfor dårlig utredet og forberedt. I høringssvaret, som er gjengitt i VG, peker han spesielt på at utredningen er mangelfull om hvordan Justisdepartementet vil løse språkutfordringer og helsetjenester for de norske innsatte. – Blant annet gjelder dette en rekke utfordringer av betydning for innsattes rettigheter og innsatte og ansattes sikkerhet. Det er videre uklart hvordan innsattes rettigheter etter norsk straffegjennomføringslov skal ivaretas dersom de fleste ansatte ikke er norske ansatte, skriver sivilombudsmannen.

Hør forbundsleder Mimmi Kvisvik gi intervju til Radio Riks . Straffegjennomføring i utlandet er grunnlovsstridig, mener hun.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen