Søk

 

Om FO Rogaland

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og yrkesutøvere med sammenlignbare utdanninger.

 

FO Rogaland ble dannet i 1990, vel 2 år før selve fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO). De tre fylkesavdelingene av daværende NBF, NOSO og NVF besluttet å slå seg sammen til det som da i 1990 ble kalt BSV Rogaland, og som ved dannelsen av FO i november 1992 ble til FO Rogaland.

FO Rogaland består av vel 2.600 av de mer enn 28.000 som er organisert i Fellesorganisasjonen (FO). Dette er både studenter, yrkesaktive og ikke yrkesaktive medlemmer. Flest medlemmer arbeider i kommunesektoren, innen områder som sosialtjenesten/NAV, barnevern, omsorgssektoren og skole, i statlige virksomheter som barnevern, kriminalomsorg, velferdsforvaltningen, fylkesmannen og universitet/høgskole, og i helseforetak med hovedvekt på psykiatrien og rehabiliteringstjenesten.
FO Rogaland har tillitsvalgte i nesten alle kommunene samt i øvrige offentlige og private virksomheter i helse- og sosialsektoren der vi har medlemmer.

FO Rogaland arbeider for å ivareta, og bedre, medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt ivareta deres yrkesfaglige interesser. Avdelingen driver også aktivt helse- og sosialpolitisk arbeid, kvinnepolitisk arbeid og er engasjert i internasjonalt solidaritets- og fagutvekslingsarbeid.

FO Rogaland samarbeider med andre fagorganisasjoner og har også aktive tillitsvalgte i LOs lokalorganisasjoner i fylket.

Fylkesavdelingskontoret til FO Rogaland består av hovedkontoret i 5. etasje i Folkets Hus Stavanger, samt kontorplass en gang pr. uke i Folkets Hus i Haugesund.

Vi er like bak LO-skiltet.........

Fylkesavdelingskontoret er til daglig betjent av leder, nestleder og fylkessekretær.
Kontaktinformasjon til fylkesavdelingskontoret finner du nederst til venstre og øverst til høyre på siden her.
 

ORGANISASJON

Avdelingens øverste organ er årsmøtet, som normalt avholdes annet hvert år. Det siste årsmøtet ble avholdt i mars 2018, og neste årsmøte blir i mars 2020.

I årsmøteperioden er det Representantskapet som er avdelingens øverste organ. Representantskapet består av valgte representanter fra de fleste klubbene samt avdelingens styre, og møtes 2-5 ganger årlig.
En liste over representantskapets medlemmer finner du her.

Styret velges av årsmøtet, og er avdelingens utøvende organ. Styret har vanligvis 10-11 møter i året, altså om lag månedlig.
Mellom styremøtene ledes avdelingen av styrets arbeidsutvalg (AU), etter fullmakt gitt av styret.

I tillegg til styret velger årsmøtet også Kontrollkomité og Valgkomité.
Utover dette har avdelingens årsmøte valgt å ikke velge medlemmer til faste utvalg på de ulike politikkområdene. I stedet er styret gitt i oppgave å opprette ad-hoc utvalg for å jobbe med konkrete og avgrensede problemstillinger og arbeidsoppgaver.

Årsmøtet velger også FO Rogalands representanter til LOs 5 lokalorganisasjoner i fylket.

En oversikt over avdelingens årsmøtevalgte tillitsvalgte finner du her.

Kontaktinformasjon til avdelingens tillitsvalgte finner du i egne menypunkt på venstre side, og kontaktinformasjon til lokale klubber og tillitsvalgte finner du her.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen