Søk

 

FOs organisasjon

Landsmøtet som avholdes hvert 4. år er FOs høyeste organ og velger blant annet Landsstyre og Arbeidsutvalg bestående av forbundsleder, nestleder og 3 medlemmer med profesjonslederansvar. Arbeidsutvalget er forbundets daglige politiske ledelse.

 

Landsmøtet (fram til 2015 Kongressen)
avholdes hvert 4. år og består av 157 delegater fra FO-avdelingene, 12 studentdelegater og landsstyrets medlemmer.

Landsstyret
består av Arbeidsutvalget og kongress/landsmøtevalgte representanter fra avdelingene. I tillegg tiltrer ansattes representant, en representant for velferdsviterutvalget og to representanter fra FO-Studentene landsstyret.

Arbeidsutvalget
består av forbundsleder, nestleder og tre medlemmer med profesjonslederansvar. Alle velges av Kongressen/Landsmøtet. Ansattes representant møter med tale- og forslagsrett når dette organet behandler saker som angår de ansatte. I tillegg møter administrativ leder på møtene.

Kontrollkomiteen
velges av kongressen/landsmøtet og skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som gjøres er i samsvar med vedtekter og vedtak.

Valgkomiteen
velges av kongressen/landsmøtet og skal foreslå kandidater til de ulike vervene i forbundet.

Yrkesetisk råd
velges av kongressen/landsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra hver seksjon. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer.

Profesjonsrådene
leder FOs seksjoner; barnevernspedagogseksjonen, sosionomseksjonen og vernepleierseksjonen. Profesjonsrådene velges av landsstyret og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra respektiv utdanning.

Rådgivende utvalg
Landsstyret kan sette ned rådgivende utvalg som skal innhente kunnskap, utrede og gi råd. Velferdsarbeiderutvalget skal rådgi når det gjelder profesjonsinteressene for de medlemmene som har sin bacheloreksamen i Velferdsfag eller Arbeids- og velferdsforvaltning.

Faggrupper
Landsstyret kan opprette landsomfattende faggrupper. Disse er åpne for medlemmene innenfor en spesiell sektor, for eksempel innenfor kriminalomsorgen eller somatiske sykehus.

Godkjenningsutvalg
for de respektive seksjonene administrerer FOs godkjenningsordninger. Godkjenningsutvalgene oppnevnes av Landsstyret.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen