Søk

 

NAV og sosialfaglig arbeid

Uttalelse fra representantskapsmøte i FO Hedmark Sendt Direktøren i NAV Hedmark, rådmennene i kommunen i Hedmark samt media

Hvordan skal NAV sikre godt sosialfaglig arbeid?
 

FO Hedmark organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vi har tro på NAV. Vi er enig med Bjarne Håkon Hanssen som i sin tid sa; Vi ønsker å se den enkeltes muligheter, ikke begrensninger. Vi skal stille krav, men samtidig gi alle en sjanse.
NAVs visjon; «Vi gir mennesker muligheter» inkluderer å gi mulighet for arbeid til flest mulig, meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov, og mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter i lovgivningen. For å klare dette må de ansatte ha mulighet og rom til å bruke sin kompetanse!
De må ha rammer for å drive med mer enn punsjing, telling og måling. De må ha rammer som gir dem anledning til å drive et godt sosialfaglig arbeid og gir anledning til å:
 gi en fullgod arbeidsevnevurdering til alle som har behov for det
 møte brukeren på hans/hennes arena, der det trengs
 gi rom for refleksjon og utøvelse av skjønn
 gi rom for å gjøre en god jobb som for eksempel bidra til sosial endring og problemløsning i folks liv
NAVs visjon om at ”Vi gir mennesker muligheter” innebærer også at NAV gir de ansatte mulighet til å utvikle seg og få økt kompetanse.
NAVs verdier er «tydelig, til stede og løsningsdyktig.» Dette er gode verdier, men de må få bedre vilkår.
FO Hedmark mener at NAV er et viktig verktøy for at velferden skal opprettholdes og videreutvikles.
Imidlertid får vi fra våre medlemmer i NAV tilbakemeldinger om at sosialt arbeid er i klemme. Det er ikke tid nok til mennesker som er i krise i kortere eller lengre tid.
Mange har sluttet i NAV fordi de ikke får brukt kompetansen sin. Det er bekymringsfullt.
NAV-kontorene driver med oppfølging, arbeidsevnevurderinger, koordinering og de skal ha en helhetlig tilnærming.
På NAVs hjemmesider står dette om hvilken kompetanse de ansatte på NAV trenger:
 Saksbehandlingskompetanse med økonomisk og juridisk kompetanse
 Profesjonsutdanninger som psykologer, audiografer og fysioterapeuter
 Kompetanse innen ledelse, stab og støttefunksjoner
 IT
 Menneskekjennere

Her nevnes ikke våre profesjoner i det hele tatt.
Ja, NAV har behov for mange ansatte med sosialfaglig kompetanse som ser hele mennesket. Våre profesjoner trengs!


Uttalelse fra FO Hedmarks representantskap 13.11.12

 


 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen