Søk

 

Appell om likelønn - Eva Aarskog

Mange trur vi har likelønn I Norge. Men I dag markera vi at frå I dag og ut året jobba mange kvinner gratis I forhold til lønna menn får. Kvinner får 87 % av lønna som menn får. For oss med meir enn 4 åra utdanning er forskjellen enda større. Vi tjener i gjennomsnitt  under 80% av menns lønn.
Ka er det som gjer at kvinner ikkje får same lønn som menn? Det er fleire ting, dei fleste basert på bakenforliggende struktur. 


Lønn avspeiler samfunnets verdsetting . I Norge er det dessverre slik at vi verdsetter dårligst dei som løyse våre viktigste samfunnsoppgave,  nemlig dei som bygger folk og samfunn gjennom omsorg for barn, veiledning og støtte til mennesker I vanskelige situasjoner,  eller pleie og omsorg for de svakeste i samfunnet.  Den jobben kvinner innenfor helse- og sosial sektoren gjør hver dag,  utgjør ryggrada I velferdsstaten.


2  velge yrkesfag.  Begge går 3 år på videregående og 2 år I lære før dei får fagbrev.  Dei har like lang utdanning men veldig ulike yrker og lønn. Ka er det som gjør at rørleggerne skal ha så mykje meir I lønn enn barne - og ungdomsarbeider ?


Dersom  du har 2 born  med 3 års mellomrom og begge går I barnehage treng du barne - og ungdomsarbeider 5 daga I veka I 8 år. Du er oppe I store institusjons bygg før du treng rørlegger på det nivået. Lønnsforskjellen ligg I verdsetting av arbeidet dei gjer.  Då er det på høg tid å verdsette dei som tek seg av born medan foreldre er på arbeid.

Menn stiller krav om personlig tillegg til lønna fordi dei er menn på kvinnedominerte arbeidsplasser  - og dei får det.  Trur du en kvinne vil få personlig tillegg for å være kvinne på en mannsdominert arbeidsplass?  Ikkje ej heller.

Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid, og for arbeid av lik verdi. FO vil bekjempe Ulikelønn mellom langtidsutdanna I privat og offentlig sektor og mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. FO vil ha lik lønn for likeverdige grupper innenfor hvert tariffområde og hver virksomhet.

Sjøl om alle er for likelønn I dag, har utviklinga I praksis stått stille dei siste 20 åra. Vi snakker om ei utvikling som gjeng I snielfart.  Faktisk var det en tilbakegang I Staten og Spekter helse frå 2016 til 2017. Det stod nesten stilt I kommunen. Det er på høg tid å få fartøy på likelønnsarbeidet. 

Det er enighet om at kvinnedominerte ytre får lav uttelling for kompetanse både I privat og offentlig sektor. Det er en stor utfordring for hele LO -fellesskapet. Dei kvinnedominerte utdanningsgruppene må få bedre uttelling for sin kompetanse. Det må mer til enn at det står I Los uttalelse før lønnsoppgjør. 

Vi krev fortgang I likelønnsarbeidet no.

 Eva Aarskog, leder av Kvinnepolitisk utvalg FO Hordaland

 

 

 

 

Sendt fra Galaxy Tab.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen