Søk

 

Instruks for kontrollkomiteen

Informasjon om hva kontrollkomiteen skal gjøre

Instruks for avdelingenes kontrollkomiteer

(vedtatt i landsstyret 13.-14. juni 2002)

1. Kontrollkomitéen er et årsmøtevalgt organ som står til ansvar for årsmøtet.

2. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med avdelingens virksomhet og kontrollere om den følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets og avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.

3.Komitéen skal gjennomgå protokoller fra de organer som forplikter avdelingen. Komitéen skal kontrollere om vedtak er fattet i samsvar med vedtekter og fullmakter.

4. Kontrollkomitéen har ansvar for å kontrollere om handlingsplaner og budsjett er fulgt opp.

5.Til representantskapsmøter og årsmøter som behandler regnskap avgir kontrollkomitéen beretning om hvorvidt avdelingens forvaltning av økonomiske ressurser er i samsvar med vedtak i avdelingens besluttende organer.

6.Til årsmøtet skal kontrollkomitéen i tillegg avgi beretning om sitt arbeid og hvilke konklusjoner den har trukket for sitt ansvarsområde. Jfr. pkt. 2

7. Komitéen avgir for øvrig rapport når komitéen og/eller avdelingens styre finner dette nødvendig.

8. Kontrollkomitéen kan forlange å få seg forelagt avdelingens dokumenter og korrespondanse. Kontrollkomitéen kan kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komitéen mener er nødvendig for å utføre sine verv.

9. Kontrollkomitéen avgjør hvordan den skal arbeide innenfor rammen av årsmøtets vedtak. Ingen andre organer eller personer kan pålegge komitéen begrensninger.

10. Kontrollkomitéen skal føre protokoll fra sine møter.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen