Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO) - kort historikk

FOs historie er historien om hvordan tre ulike utdanninger vokser fram som en integrert del av den norske velferdsstaten. Det er også historien om tre ulike yrkesgrupper som har fagutvikling og etisk refleksjon som viktige perspektiver i arbeidshverdagen. Det er historien om tre ulike profesjonsforbund i LO som fant det tjenlig å slå seg sammen til ett.

Fellesorganisasjonen (FO) er, slik det framgår av navnet, et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993, og og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Første forbundsleder var Oddrun Remvik, som tidligere hadde vært forbundsleder i Norsk sosionomforbund (NOSO).

Formålet for det nye fagforbundet var å ivareta medlemmenes interesser på områdene lønn- og tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, inernasjonalt solidaritetsarbeid, samepolitisk og minoritetspolitisk arbeid, datapolitisk arbeid og organisasjonspolitikk.

Ved sammenslåingstidspunktet hadde de tre forbundene til sammen 8.455 medlemmer. Medlemstallet har stadig vært stigende, og etter 20 år, 1.1.2013 var tallet vokst til 26.900 medlemmer.

Om de tre profesjonsforbundene:

Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) ble stiftet den 24. oktober 1969. Arthur Lindborn var forbdets første leder. Forbundets oppgaver var helt fra starten av knyttet til barnevernfaglige oppgaver og ansvar, samt lønns- og arbeidsforhold for medlemmene. Som interesseorganisasjon hadde ikke forbundet forhandligsrett, og spørsmålet om tilknytning til hovedorganisasjon ble etterhvert et viktig spørsmål.Etter at landsmøtet i 1977 vedtok at dette spørsmålet skulle ut i uravstemning, ble det et klart flertall for LO-medlemskap. Forbundet ble tatt opp i LO 1. juli 1980.

Norsk sosionomforbund (NOSO) ble stiftet 1.oktober 1959. Thor Kolsrud var en av initiativtakerne, og han ble også valgt til forbundets første leder. Forløperen var Sykehuskuratorenes forening som ble stiftet i 1948. De første årene var fokuset særlig rettet mot fag og profesjonelle spørsmål, men utover på 60-tallet var både lønnsspørsmål, yrkesetikk og utdanningspolitikk sentrale spørsmål som ble debattert. I 1966 ble tittelen sosionom godkjent som tittel for dem som hadde eksamen fra sosialskolen. Landsmøtet i 1970 vedtok at det skulle startes forhandlinger med LO med sikte på å bli opptatt som medlemsforbund, og LO-medlemskap ble vedtatt i ekstraordinært landsmøte i 1971. Det kan være verdt å nevne at Bente Wilmar, som ble valgt til NOSOs første kvinnelige leder i 1977, samtidig ble den første kvinnelige forbundsleder i et LO-forbund.

Norsk vernepleierforbund (NVF) ble stiftet 16. november 1962. Frank Bye ble valgt som første leder. Utvikling av faget var et viktig oppdrag, og også at omsorgen for psykisk utviklingshemmede skulle ha fokus på utviklings- og opplæringsmuligheter for utviklingshemmede.Det ble tidlig inngått avtale med Kommunale funksjonærers landsforbund (KFL) om tariffmessig samarbeid, og via KFL ble NVF knyttet til Yrkesorganisasjonenes landsforbund (YS) de første årene. Etter en forutgående uravstemning ble det på ekstraordinært landsmøte i 1984 vedtatt at forbundet skulle søke medlemskap i Landsorganisasjonen (LO). Forbundet ble formelt tatt opp i LO 1.1.1985.

Ved 20-års jubileet som ble feiret i juni 2013, ble historieboka "I velferdsstatens frontlinje" lansert. Forfatter er historiker Jan Messel. Boka er tilgjengelig i bokhandelen og fra Universitetsforlaget.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen