Søk

 

 • Sosialfagleg kompetanse inn i skulen

  29.06.2016

  Sosialfagleg kompetanse inn i skulen Ei av dei største utfordringane skulen har er at mange elevar ikkje i tilstrekkeleg grad lærer, lykkast og trivast i skulen. Mange fullfører grunnskulen utan å ha tileigna seg kunnskap og ferdigheiter som trengs. Dei som mislykkast i skulen kan få problem med å meistre vaksenlivet. FO Møre og Romsdal meiner at barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar i større grad må verte ein del av skulen sin kjernekompetanse. Tverrfagleg samarbeid er eit godt verkemiddel for å sikre alle elevar sin rett til opplæring. Sosialfagleg kompetanse i skulen er viktig for til dømes førebygging av mobbing, fråfall i vidaregåande skule og for å utjamne sosial ulikskap. FO Møre og Romsdal meiner at det må skapast ein skule der alle barn blir sett. Eit viktig bidrag til dette er at våre profesjonar trekkast inn i arbeidet og opplæringa. Framtida vår treng sosialfagleg kompetanse! Åndalsnes 08.03.16 Årsmøte FO Møre og Romsdal

 • Prioriter sosialfagleg kompetanse i kommunane

  29.06.2016

  Prioriter sosialfagleg kompetanse i kommunane Regjeringa vil innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstenestelov. Dei foreslår at legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar og psykologar skal vere gjeldande som kjernekompetanse, og at kommunane sjølv må vurdere kva slags personell som er nødvendig. Dette for at kommunar skal ha eit forsvarleg helse- og omsorgstilbod. For å sikre at kvaliteten på helse- og omsorgs tilboda vert gode, krev FO Møre og Romsdal at barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar skal inn i denne kjernekompetansen. Dette er avgjerande for at kommunane skal ha Stortinget sitt mål om ei breidde i kompetansen på tilsette, og for å møte behova til dei mange brukarane med fleire og samansette behov for tenester. Regjeringa seier sjølv at sosialfagleg kompetanse er viktig for å sikre ei tverrfagleg breidde på tilsettes kompetanse, og for å hjelpe pasientar, brukarar og pårørande til å løyse sosiale utfordringer knytt til blant anna rus, funksjonshemming og psykiske helse. Noko anna er også at fleirfagleg helse – og sosialkompetanse er viktig for å koordinere kommunale og statlege tenester jfr. Helse – og omsorgstenestelova, Lov om sosiale tenester i NAV, Spesialisthelsetenestelova m.fl. Vidare seier og Regjeringa at sosialfagleg kompetanse og vernepleiar/spesialpedagogisk kompetanse vil vere avgjerande for at kommunane i tråd med kommunereforma skal få større ansvar og fleire oppgåver. Uansett må sosialfagleg kompetanse inngå i eit fleirfagleg arbeid til det beste for innbyggarane i Møre og Romsdal. Framtida si primærhelseteneste treng sosialsfagleg kompetanse! Åndalsnes 08. mars 2016 Årsmøte FO Møre og Romsdal

 • Leserinnlegg om stortingsvalget 2013

  Vi må velge en videreføring og videreutvikling av gode velferdstjenester!

 • Jula nærmer seg, også for fattige i Møre og Romsdal

  Innlegg i aviser desember 2012

 • Stemmerett og Kvinnekamp!

  Uttalelse vedtatt på Årsmøtet 2012

 • Barnets beste – også for asylbarna

  Uttalelse fra Årsmøtet 2013

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen