Søk

 

Faggrupper

FO har en rekke ulike faggrupper for medlemmer som arbeider innenfor ulike sektorer.

Faggruppene skal være et forum for medlemsaktivitet og fagutvikling, og er organisert etter arbeidsfelt. De skal bidra til å gjøre arbeidsfeltet og det faglige arbeidet som utføres av FOs medlemmer i de enkelte arbeidsfelt kjent.

Faggruppene er viktige for å synliggjøre FOs profesjoner på aktuelle fagfelt/-områder. Videre er faggruppene viktig for å etablere og videreutvikle faglig nettverk på en del av områdene FOs medlemmer jobber på. Faggruppene er organisert etter arbeidsfelt, og det er vektlagt at de har en sammensetning som representerer yrkesgruppene FO representerer. Alle medlemmer i FO som arbeider på et arbeidsfelt med en etablert faggruppe, tilhører faggruppen. FO-medlemmer kan tilhøre flere faggrupper på tilgrensende fagområder. 

I kongressperioden 2015 – 2019 har landsstyret til FO vedtatt at følgende faggrupper:

  • kriminalomsorg
  • skole, barnehage, SFO og PPT
  • familievern
  • høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner
  • psykisk helse
  • somatiske sykehus
  • spesielle institusjoner og habilitering. 

Det er landsstyret som oppnevner medlemmer til faggruppenes arbeidsutvalg (AU). Valgkomiteen legger frem innstilling til faggruppenes AU på landsstyremøte. Faggruppene konstituerer seg selv. Det utpekes en leder for hver faggruppe

Faggruppens AU skal særlig:

  • Følge med, initiere saker og bistå landsstyret og AU med innspill til høringer og representasjonsoppgaver.
  • Arrangere nasjonal konferanse for FO-medlemmer innenfor faggruppens fagfelt.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen